Nämnder, utskott och kommittéer

Senast ändrad: 14 mars 2023

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsnämnden. Till stöd finns ett antal inrättade nämnder, kommittéer och utskott som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden.

Ledamöter till fakultetsnämnd och lärarförslagsnämnd väljs av fakultetens valförsamling medan ledamöter till övriga nämnder, utskott och kommittéer utses av fakultetsnämnd eller dekan.

Kommittéerna och utskotten är fakultetens samordnande organ för sina olika ansvarsområden och bereder ärenden till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden 2022–2024

Fakultetsnämnden (FN-S)

Med mandatperiod2022-01-01 till 2024-12-31

Göran Ericsson
Dekan
090-786 85 08
goran.ericsson@slu.se

Pernilla Christensen
Prodekan
090-786 85 27
pernilla.christensen@slu.se

Ansvarsområden: miljöanalys, samverkan, kommunikation, arbetsmiljö, infrastrukturfrågor i Umeå, miljöledningssystemet, forskningsinfrastrukturfrågor

Sekreterare: Linda Gruffman

Vicedekaner:

Ola Lindroos, vicedekan utbildning på grund och avancerad nivå, dvs kandidat- och masternivå.

090-786 86 36

ola.lindroos@slu.se

María del Rosario García Gil, vicedekan för internationalisering

090-786 84 13

m.rosario.garcia@slu.se

Elias Andersson, vicedekan för jämställdhet och lika villkor

090-786 52 58

elias.andersson@slu.se

Göran Spong, vicedekan för forskarutbildningen

090-786 86 85

goran.spong@slu.se

Christer Björkman, vicedekan för strategisk rekrytering och kompetensförsörjning.

018-671532

christer.bjorkman@slu.se

Eva-Maria Nordström, vicedekan för karriärvägledning av juniora forskare.

eva-maria.nordstrom@slu.se

Ledamöter

Ola Lindroos
Torgny Näsholm
Vilis Brukas
Charlotta Erefur
María del Rosario García Gil
Elias Andersson

Studerandeledamöter:

Eric Nystrand, studerandeledamot SHS, 2023
Hampus Andersson studerandeledamot SMS, 2023
Patrik Ulvdal, doktorandledamot

Första suppleant

Ove Nilsson

Andra suppleant

Vakant

Representanter för arbetstagarorganisationer

Thomas Noréus, ST
Vakant, SEKO
Peder Axensten, SACO 

Övriga nämnder

Lärarförslagsnämnden (LFN-S)

Mandatperiod

2019-07-01 till 2022-06-30

Ordförande: Christer Björkman
Sekreterare: Ulrika Ganeteg

Ledamöter:
Peichen Gong
Karin Öhman
Marie Spohn
Ester Hertegård, doktorandledamot, 2023

Suppleanter:
Eva Lindberg
Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn
Dag Fjeld
Jens Peter Skovsgaard
Alice Marcon, doktorandsuppleant, 2023

Docentnämnden (DN-S)

Mandatperiod

2022-07-01 till 2025-06-30

Ordförande: Eva-Maria Nordström
Sekreterare: Louise Tetting och Elisabeth Nyström

Ledamöter:
Francisco X Aguilár
Adam Felton
Anneli Ågren
Alice Marcon, doktorandledamot, 2023

Gruppsuppleanter:
Michelle Cleary
Therese Löfroth
Stergios Adamopoulos
Johan Törnblom

Programnämnden skog (PN-S)

Mandatperiod

2022-04-01 till 2025-03-31

Ordförande: Ola Lindroos
Sekreterare: Gunnel Eriksson

Ledamöter:
Daniel Gräns
Wiebke Neumann Sivertsson
Dianne Staal Wästerlund
Olivia Fors, studerandeledamot SHS, 2023
Tilde Bergerstam, studerandeledamot SHS, 2023
Victor Blomgren, studerandeledamot SMS, 2023

Gruppsuppleanter:
Anders Dahlberg
Narayanan Subramanian

Kontakt:
PN-S-Sekr@slu.se 

Forskarutbildningsnämnden (FUN-S)

Mandatperiod

2022-04-01 till 2025-03-31

Ordförande: Göran Spong
Sekreterare: Charlotta Bergström

Ledamöter:
Carola Häggström
Annika Felton
Derek Garfield, doktorandledamot, 2023
Pedro Obregon Santander, doktorandledamot, 2023

Lars Östlund, 1:e suppleant
Erik Öckinger, 2:e suppleant

Nämnden för fortlöpande miljöanalys (FOMAN-S) 

Mandatperiod

1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Pernilla Christensen
Sekreterare: Linda Gruffman

Ledamöter:
Ola Langvall
Henrik Andrén
Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn
Antonia Hartmann, doktorandledamot, 2023

Kommittéer och utskott

Utskott

Fakultetsnämndens arbetsutskott (FN-AU)

Mandatperiod

2022-01-01 till 2024-12-31

Ordförande: Göran Ericsson
Sekreterare: Linda Gruffman

Ledamöter:
Ola Lindroos
Pernilla Christensen
Eric Nystrand, studerandeledamot SHS, 2023

Adjungerade:
Per Olofsson

Kommittéer

Jämställdhets- och lika villkors-kommittén (JLVK)

Mandatperiod

2022-04-01 till 2025-03-31

Ordförande: Elias Andersson
Sekreterare: Tina Sjöström

Ledamöter:
Therese Löfroth
Kelley Bassett Gundale
Sofia Sjögren
Carina Sándor
Luis Andrés Guillén Alm
Jenny Högström
Klara Logård, studerandeledamot SHS, 2023
Olivia Johansson, studerandeledamot SMS, 2023
Dohun Kim, doktorandledamot
Anna Morén, SACO

Internationella kommittén (IK)

Mandatperiod

2022-04-01 till 2025-03-31

Ordförande: María del Rosario García Gil
Sekreterare: Louise Tetting

Ledamöter
Joris Cromsigt
Henrik Persson
Marine Elbakidze
Carl Salk
Francisco X Aguilár Cabezas
Dimitris Athanassiadis
Erik Karltun
Rimvydas Vasaitis
Simon Kärvemo
Eliza Maher Hasselquist
Vera Janlert, studerandeledamot SHS, 2023

Stipendie- pris- och belöningskommittén

Mandatperiod

2022-04-01 till 2025-03-31

Ordförande: Göran Ericsson
Sekreterare: Fredrik Jonsson

Ledamöter:
Torgny Lind
Ove Nilsson
Malin Elfstrand
Giulia Attocchi
Dohun Kim, doktorandledamot

Kontakt:
stipendiekommitte-sfak@slu.se

Programstudierektorer

Programstudierektorer

Forskarutbildningen

 • Göran Spong tel:073-0350641, Petra Fransson 018-671864

Jägmästarprogrammet 300 hp

 • Erik Anerud och Per-Ola Hedwall samtliga nås via PSR-JMP@slu.se alt vxl 018 67 10 00

Forest and Landscape 180 hp (kandidat)

 • Karin Hjelm tel: 040-415 330

Skogsekonomi 180 hp (kandidat)

 • Anders Lindhagen tel: 018-67 38 40

Skogsmästarprogrammet 180 hp

 • Börje Börjesson tel: 0222- 34960

Skogsvetarprogrammet 180 hp (kandidat)

 • Erik Anerud tel: 090-786 81 37
 • Petter Axelsson tel: 090-786 83 61

Conservation and Management of Fish and Wildlife 120 hp 

 • Petter Axelsson tel: 090-786 83 61

Forest Ecology and Sustainable Management 120hp

 • Zsofia Réka Stangl

Euroforester, 120 p

 • Giulia Attocchi, tel: 040-41 51 94

Skogsbruk med många mål, 120 hp

 • Karin Hjelm 040-415 330

 

Miljöarbete vid fakulteten

Här hittar du mer information om fakultetens miljöarbete

Pernilla Christensen, ansvarig prodekan
Dianne Staal Wästerlund, miljösamordnare, 090-786 84 50
Dimitris Athanassiadis, miljösamordnare, 090-786 83 04

 

Valberedning

Mandatperiod

1 juni 2021 till 31 maj 2024

Ordinarie ledamot

Personlig suppleant

Sandra Jämtgård, ordf

Dan Bergström

Åke Olson, vice ordf

Helena Bylund

Therese Löfroth

Giulia Attocchi

Jonas Fridman

Back Tomas Ersson

Cecilia Mark Herbert

Francisco Aguilár

 

Forum för strategisk dialog

SLU har ett behov att kontinuerlig dialog med företrädare för de sektorer som stöds via universitetets forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys. Vid fakulteten för skogsvetenskap sker detta via ett forum för strategisk dialog med företrädare för organisationer verksamma inom den skogliga arenan i syfte att stärka dialogen mellan akademi och samhälle.

Följande organisationer bereds möjlighet att föreslå representanter:

 • Energimyndigheten, Åsa Forsum
 • Föreningen Skogen, Åsa Willén
 • LRF Skogsägarna, Sofia Backéus
 • Naturvårdsverket, Vakant
 • Skogsindustrierna, Linda Eriksson
 • Skogsstyrelsen, Göran Rune
 • Stora Enso, Annika Nordin
 • Sveaskog, Fredrik Klang
 • Svenska Jägareförbundet, Bodil Elmhagen
 • Svenska Samernas Riksförbund, Jenny Wik Karlsson
 • Svenskt Friluftsliv, Josefine Åhrman
 • WWF, Olle Forshed