Nämnder, utskott och kommittéer

Senast ändrad: 25 september 2020

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsnämnden. Till stöd finns ett antal inrättade nämnder, kommittéer och utskott som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden.

Ledamöter till fakultetsnämnd och lärarförslagsnämnd väljs av fakultetens valförsamling medan ledamöter till övriga nämnder, utskott och kommittéer utses av fakultetsnämnd eller dekan.

Kommittéerna och utskotten är fakultetens samordnande organ för sina olika ansvarsområden och bereder ärenden till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden 2019-2021

Fakultetsnämnden (FN-S)

Mandatperiod

1 januari 2019 till 31 december 2021

Ordförande: Göran Ståhl
Vice ordförande: Christer Björkman
Sekreterare: Linda Gruffman

Ledamöter:
Pernilla Christensen
Anders Dahlberg
Ann Dolling
Frauke Ecke
Rosario Garcia Gil
Matts Lindbladh
Ola Lindroos
Studeranderepresentant forskarutbildning: Arvid Lindh
Studeranderepresentant SMS: Moa Hermansson
Studeranderepresentant SHS: Marcus Månsson

Suppleanter:
Rosaria Garcia Gil
Ove Nilsson

Representanter för arbetstagarorganisationer:
Hans Åkesson, ST
Inga-Lis Johansson, SEKO
Peder Axensten, SACO 

Övriga nämnder

Lärarförslagsnämnden (LFN-S)

Mandatperiod

2019-07-01 till 2022-06-30

Ledamöter och gruppsuppleanter utses av respektive fakultetsnämnd. En ledamot är student och utses av Sluss för en mandatperiod på ett år. För mer information, kontakta sekreteraren i lärarförslagsnämnden.

Ordförande: Christer Björkman
Ledamot och vice ordförande: Karin Öhman
Sekreterare: Ulrika Ganeteg

Ledamöter:
Johanna Witzell
Karin Öhman (vice ordf)
Peichen Gong
Arvid Lindh (studentrepresentant)

Suppleanter:
Sylvia Larsson
Nils Högberg
Thomas Ranius
Torgny Näsholm 

Docentnämnden (DN-S)

Mandatperiod

2019-07-01 till 2022-06-30

Ledamöter och gruppsuppleanter utses av respektive fakultetsnämnd. En ledamot är student och utses av Sluss för en mandatperiod på ett år. För mer information, kontakta sekreteraren i docentnämnden.

Ordförande: Christer Björkman
Ledamot och vice ordförande: Eva-Marie Nordström
Sekreterare: Ulrika Ganeteg

Ledamöter:
Eva-Marie Nordström, vice ordförande
Tomas Brodin
Adam Felton
Virginia Mosquera (studentrepresentant)

Gruppsuppleanter:
Therese Löfroth
John Stendal
Anneli Ågren
Francisco X Aguilar

Programnämnden skog (PN-S)

Mandatperiod

2019-04-01 till 2022-03-31

Ordförande: Ola Lindroos
Sekreterare: Gunnel Eriksson

Ledamöter:
Göran Hallsby
Emma Holmström
Jörgen Sjögren
Julius Buhre, representant Smsk
Linus Johansson, representant Shs
Per Schönning, representant Shs
Mats Gyllin, representant LTV

Gruppsuppleanter:
Dianne Staal-Wästerlund
Lars Norman

Kontakt:
PN-S-Sekr@slu.se 

Forskarutbildningsnämnden (FUN-S)

Mandatperiod

1 april 2019- 31 mars 2022

Ordförande: Göran Ståhl
Sekreterare: Charlotta Bergström

Ledamöter:
Carola Häggström
Annika Felton
Teresa López-Andújar Fustel (studentrepresentant)
Olov Tranberg

Lars Östlund, 1:e suppleant
Åke Olson, 2:e suppleant

Nämnden för fortlöpande miljöanalys (FOMAN-S) 

Mandatperiod

1 april 2019 till 31 mars 2022

Ordförande: Pernilla Christensen
Sekreterare: Ulla Ahlgren

Ledamöter:
Ola Langvall
Frauke Ecke
Henrik Andrén
Julia Jansson (Studentrepresentant)

 

Kommittéer och utskott

Utskott

Fakultetsnämndens arbetsutskott (AU)

Mandatperiod

1 april 2019 till 31 mars 2022

Ordförande: Göran Ståhl
Sekreterare: Linda Gruffman

Ledamöter:
Ola Lindroos
Christer Björkman
Representant SLUSS
Per Olofsson

Adjungerade:
Ann Dolling
Rosario Garcia-Gil
Pernilla Christensen

Kommittéer

Lika villkors-kommittén

Mandatperiod

1 april 2019 till 31 mars 2022

Ordförande: Ann Dolling
Sekreterare: Tina Sjöström

Ledamöter:
Tommy Lundgren
Börje Börjesson
Sönke Eggers
Pernilla Löfvenius
Johanna Witzell
Hernán Dario Capador-Berreto, forskarstuderande
William, Lidberg, suppleant
Kelly Gundale
Sara Holmgren
Therese Johansson
Markus Segerström
Maria Sjödin
Torbjörn Nilsson
Gunnar Wingsle
Magnus Persson, representant SHS
Maria Jägerborg, suppleant
Jonatan Alm, representant SMS

Internationella kommittén

Mandatperiod

1 april 2019 till 31 mars 2022

Ordförande: Rosario Garcia-Gil
Sekreterare: Louise Tetting

Pris- och belöningskommittén

Mandatperiod

1 april 2019 till 31 mars 2022

Ordförande: Dianne Staal-Wästerlund
Sekreterare: Fredrik Jonsson

Ledamöter:
Bengt Kriström
Ove Nilsson
Malin Elfstrand
Aswin Thirunavukkarasu (Studentrepresentant)

Stipendiekommittén

Mandatperiod

1 april 2019 till 31 mars 2022

Ordförande: Torgny Lind
Sekreterare: Maria Sterner

Ledamöter:
Therese Löfroth
Tommy Mörling
Björn Edlund

Kontakt:
stipendiekommitte-sfak@slu.se

 

Programstudierektorer

Programstudierektorer

Forskarutbildningen

 • Göran Spong tel:073-0350641, Petra Fransson 018-671864

Jägmästarprogrammet 300 hp

 • Ola Carlén, Johan Svensson och Per-Ola Hedwall samtliga nås via PSR-JMP@slu.se alt vxl 018 67 10 00

Skogsmästarprogrammet 180 hp

 • Börje Börjesson tel:0222- 34960

Skogsvetarprogrammet 180 hp (kandidat)

 • Johan Svensson tel: 090-786 8333
 • Emanuel Erlandsson tel: 090-786 8437

Skogsekonomi 180 hp (kandidat)

 • Anders Lindhagen tel: 018-67 38 40

Forest and Landscape 180 hp (kandidat)

 • Karin Hjelm tel: 040-415 330

Forest Ecology and Sustainable Management 120hp

 • Sandra Jämtgård tel: 090-786 8443

Euroforester, 120 p

 • Magnus Löf tel: 040-415 119

Skogsbruk med många mål, 120 hp

Managament of Fish and Wildlife Populations 120 hp 

 • John Ball tel: 090-7868418

 

Uppdrag för respektive nämnd, kommitté och utskott (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Valberedning

Mandatperiod

2018-06-01 till 2021-05-31

Ordförande: Lars Östlund
Personlig suppleant: Dan Bergström
Vice ordförande: Magnus Löf
Personlig suppleant: Therese Löfroth

Ledamöter:
Cecilia Mark-Herbert, personlig suppleant Sandra Jämtgård
Helena Bylund, personlig suppleant Åke Olsson
Thomas Moritz, personlig suppleant Börje Börjesson

 

Strategisk referensgrupp

Den strategiska referensgruppen är rådgivande till fakultetsledningen (dekangruppen och fakultetsnämnden i övrigt) i frågor som rör grundutbildning, forskarutbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys vid fakulteten. Gruppen har också en viktig roll att bidra till dialogen mellan skogssektorn och skogsfakulteten generellt sett. Externa referensgrupper finns ibland för vissa specifika projekt vid fakulteten; den aktuella referensgruppens roll är således i normalfallet knuten till strategiska utvecklingsfrågor snarare än genomförandet av enskilda projekt.

 • Energimyndigheten, Åsa Forsum, Enhetschef Hållbar bioenergi
 • Föreningen Skogen, Åsa Willén, Styrelseledamot
 • LRF Skogsägarna, Sofia Backéus, Ansvarig för skogsbruk och forskning
 • Skogsindustrierna, Linda Eriksson, Ansvarig för svensk skogspolitik
 • Skogsstyrelsen, Göran Rune, Avdelningschef
 • Stora Enso, Johan Lindman, Vice VD
 • Sveaskog, Fredrik Klang, Chef marknadsområde syd
 • Svenska Jägareförbundet, Bodil Elmhagen, Forskningskommunikatör
 • Svenska Samernas Riksförbund, Jenny Wik Karlsson, Verksamhetschef/förbundsjurist
 • Svenskt Friluftsliv, Ulf Silvander, Generalsekreterare
 • WWF, Olle Forshed, Seniorrådgivare i skogsfrågor

Kontaktinformation
Sidansvarig: mw-red@slu.se