Nämnder, utskott och kommittéer

Senast ändrad: 10 oktober 2022

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsnämnden. Till stöd finns ett antal inrättade nämnder, kommittéer och utskott som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden.

Ledamöter till fakultetsnämnd och lärarförslagsnämnd väljs av fakultetens valförsamling medan ledamöter till övriga nämnder, utskott och kommittéer utses av fakultetsnämnd eller dekan.

Kommittéerna och utskotten är fakultetens samordnande organ för sina olika ansvarsområden och bereder ärenden till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden 2022–2024

Fakultetsnämnden

Med mandatperiod 1 januari 2022 till 31 december 2024

Göran Ericsson
Dekan
090-786 85 08
goran.ericsson@slu.se

Pernilla Christensen
Prodekan
090-786 85 27
pernilla.christensen@slu.se

Ansvarsområden: miljöanalys, samverkan, kommunikation, arbetsmiljö, infrastrukturfrågor i Umeå, miljöledningssystemet, forskningsinfrastrukturfrågor

Sekreterare: Linda Gruffman

Vicedekaner:

Ola Lindroos, vicedekan utbildning på grund och avancerad nivå, dvs kandidat- och masternivå.

090-786 86 36

ola.lindroos@slu.se

María del Rosario García Gil, vicedekan för internationalisering

090-786 84 13

m.rosario.garcia@slu.se

Elias Andersson, vicedekan för jämställdhet och lika villkor

090-786 52 58

elias.andersson@slu.se

Göran Spong, vicedekan för forskarutbildningen

090-786 86 85

goran.spong@slu.se

Christer Björkman, vicedekan för strategisk rekrytering och kompetensförsörjning.

018-671532

christer.bjorkman@slu.se

Eva-Maria Nordström, vicedekan för karriärvägledning av juniora forskare.

eva-maria.nordstrom@slu.se

Ledamöter

Ola Lindroos
Torgny Näsholm
Vilis Brukas
Charlotta Erefur
María del Rosario García Gil
Elias Andersson

Studerandeledamöter:

En studerandeledamot från SHS
En studerandeledamot från SMS
En doktorandledamot

Första suppleant

Ove Nilsson

Andra suppleant

Vakant

Representanter för arbetstagarorganisationer

Hans Åkesson, ST
Vakant, SEKO
Peder Axensten, SACO 

Övriga nämnder

Lärarförslagsnämnden (LFN-S)

Mandatperiod

2019-07-01 till 2022-06-30

Ledamöter och gruppsuppleanter utses av respektive fakultetsnämnd. En ledamot är student och utses av Sluss för en mandatperiod på ett år. För mer information, kontakta sekreteraren i lärarförslagsnämnden.

Ordförande: Christer Björkman
Sekreterare: Ulrika Ganeteg

Ledamöter:
Peichen Gong
Karin Öhman
Marie Spohn
Studentrepresentant

Suppleanter:
Eva Lindberg
Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn
Dag Fjeld
Jens Peter Skovsgaard

Docentnämnden (DN-S)

Mandatperiod

2019-07-01 till 2022-06-30

Ledamöter och gruppsuppleanter utses av respektive fakultetsnämnd. En ledamot är student och utses av Sluss för en mandatperiod på ett år. För mer information, kontakta sekreteraren i docentnämnden.

Ordförande: Eva-Maria Nordström
Sekreterare: Louise Tetting och Elisabeth Nyström

Ledamöter:
Francisco X Aguilár
Adam Felton
Anneli Ågren
En studentrepresentant

Gruppsuppleanter:
Michelle Cleary
Therese Löfroth
Stergios Adamopoulos
Johan Törnblom

Programnämnden skog (PN-S)

Mandatperiod

1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Ola Lindroos
Sekreterare: Gunnel Eriksson

Ledamöter:
Daniel Gräns
Wiebke Neumann Sivertsson
Dianne Staal Wästerlund
Två studerandeledamöter från SHS
En studerandeledamot från SMS

Gruppsuppleanter:
Anders Dahlberg
Narayanan Subramanian

Kontakt:
PN-S-Sekr@slu.se 

Forskarutbildningsnämnden (FUN-S)

Mandatperiod

1 april 2022–31 mars 2025

Ordförande: Göran Spong
Sekreterare: Charlotta Bergström

Ledamöter:
Carola Häggström
Annika Felton
Två doktorandledamöter

Lars Östlund, 1:e suppleant
Erik Öckinger, 2:e suppleant

Nämnden för fortlöpande miljöanalys (FOMAN-S) 

Mandatperiod

1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Pernilla Christensen
Sekreterare: Linda Gruffman

Ledamöter:
Ola Langvall
Henrik Andrén
En doktorandledamot

 

Kommittéer och utskott

Utskott

Fakultetsnämndens arbetsutskott (AU)

Mandatperiod

1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Göran Ericsson
Sekreterare: Linda Gruffman

Ledamöter:
Ola Lindroos
Pernilla Christensen
En studerandeledamot SHS

Adjungerade:
Per Olofsson

Kommittéer

Jämställdhets- och lika villkors-kommittén

Mandatperiod

1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Elias Andersson
Sekreterare: Tina Sjöström

Ledamöter:
Therese Löfroth
Kelley Bassett Gundale
Sofia Sjögren
Carina Sándor
Luis Andrés Guillén Alm
Jenny Högström
En studerandeledamot från SHS
En studerandeledamot från SMS
En doktorandledamot

Internationella kommittén

Mandatperiod

1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: María del Rosario García Gil
Sekreterare: Louise Tetting och Elisabet Nyström

Ledamöter
Joris Cromsigt
Henrik Persson
Marine Elbakidze
Carl Salk
Francisco X Aguilár Cabezas
Dimitris Athanassiadis
Erik Karltun
Rimvydas Vasaitis
Simon Kärvemo
Eliza Maher Hasselquist
En studerandeledamot från SHS

Pris- och belöningskommittén

Mandatperiod

1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Göran Ericsson
Sekreterare: Fredrik Jonsson

Ledamöter:
Meddelas senare

Stipendiekommittén

Mandatperiod

1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Göran Ericsson
Sekreterare: Fredrik Jonsson

Ledamöter:
Meddelas senare

Kontakt:
stipendiekommitte-sfak@slu.se

Programstudierektorer

Programstudierektorer

Forskarutbildningen

 • Göran Spong tel:073-0350641, Petra Fransson 018-671864

Jägmästarprogrammet 300 hp

 • Erik Anerud och Per-Ola Hedwall samtliga nås via PSR-JMP@slu.se alt vxl 018 67 10 00

Forest and Landscape 180 hp (kandidat)

 • Karin Hjelm tel: 040-415 330

Skogsekonomi 180 hp (kandidat)

 • Anders Lindhagen tel: 018-67 38 40

Skogsmästarprogrammet 180 hp

 • Börje Börjesson tel: 0222- 34960

Skogsvetarprogrammet 180 hp (kandidat)

 • Erik Anerud tel: 090-786 81 37
 • Petter Axelsson tel: 090-786 83 61

Conservation and Management of Fish and Wildlife 120 hp 

 • Petter Axelsson tel: 090-786 83 61

Forest Ecology and Sustainable Management 120hp

 • Zsofia Réka Stangl

Euroforester, 120 p

 • Giulia Attocchi, tel: 040-41 51 94

Skogsbruk med många mål, 120 hp

 • Karin Hjelm 040-415 330

 

Miljöarbete vid fakulteten

Här hittar du mer information om fakultetens miljöarbete

Pernilla Christensen, ansvarig prodekan
Dianne Staal Wästerlund, miljösamordnare, 090-786 84 50
Dimitris Athanassiadis, miljösamordnare, 090-786 83 04

 

Valberedning

Mandatperiod

1 juni 2021 till 31 maj 2024

Ordinarie ledamot

Personlig suppleant

Sandra Jämtgård, ordf

Dan Bergström

Åke Olson, vice ordf

Helena Bylund

Therese Löfroth

Giulia Attocchi

Jonas Fridman

Back Tomas Ersson

Cecilia Mark Herbert

Francisco Aguilár

 

Strategisk referensgrupp

Den strategiska referensgruppen är rådgivande till fakultetsledningen (dekangruppen och fakultetsnämnden i övrigt) i frågor som rör grundutbildning, forskarutbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys vid fakulteten. Gruppen har också en viktig roll att bidra till dialogen mellan skogssektorn och skogsfakulteten generellt sett. Externa referensgrupper finns ibland för vissa specifika projekt vid fakulteten; den aktuella referensgruppens roll är således i normalfallet knuten till strategiska utvecklingsfrågor snarare än genomförandet av enskilda projekt.

 • Energimyndigheten, Åsa Forsum, Enhetschef Hållbar bioenergi
 • Föreningen Skogen, Åsa Willén, Styrelseledamot
 • LRF Skogsägarna, Sofia Backéus, Ansvarig för skogsbruk och forskning
 • Skogsindustrierna, Linda Eriksson, Ansvarig för svensk skogspolitik
 • Skogsstyrelsen, Göran Rune, Avdelningschef
 • Stora Enso, Johan Lindman, Vice VD
 • Sveaskog, Fredrik Klang, Chef marknadsområde syd
 • Svenska Jägareförbundet, Bodil Elmhagen, Forskningskommunikatör
 • Svenska Samernas Riksförbund, Jenny Wik Karlsson, Verksamhetschef/förbundsjurist
 • Svenskt Friluftsliv, Ulf Silvander, Generalsekreterare
 • WWF, Olle Forshed, Seniorrådgivare i skogsfrågor