Nämnder, utskott och kommittéer

Senast ändrad: 10 januari 2022

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsnämnden. Till stöd finns ett antal inrättade nämnder, kommittéer och utskott som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden.

Ledamöter till fakultetsnämnd och lärarförslagsnämnd väljs av fakultetens valförsamling medan ledamöter till övriga nämnder, utskott och kommittéer utses av fakultetsnämnd eller dekan.

Kommittéerna och utskotten är fakultetens samordnande organ för sina olika ansvarsområden och bereder ärenden till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden 2022–2024

Fakultetsnämnden

Med mandatperiod 1 januari 2022 till 31 december 2024

Göran Ericsson
Dekan
090-786 85 08
goran.ericsson@slu.se

Pernilla Christensen
Prodekan
090-786 85 27
pernilla.christensen@slu.se

Sekreterare: Linda Gruffman

Ledamöter

Ola Lindroos
Torgny Näsholm
Johan Stendahl
Charlotta Erefur
María del Rosario García Gil
Frauke Ecke

Första suppleant

Elias Andersson

Andra suppleant

Ove Nilsson

Representanter för arbetstagarorganisationer

Hans Åkesson, ST
Inga-Lis Johansson, SEKO
Peder Axensten, SACO 

Övriga nämnder

Lärarförslagsnämnden (LFN-S)

Mandatperiod

2019-07-01 till 2022-06-30

Ledamöter och gruppsuppleanter utses av respektive fakultetsnämnd. En ledamot är student och utses av Sluss för en mandatperiod på ett år. För mer information, kontakta sekreteraren i lärarförslagsnämnden.

Ordförande: Christer Björkman
Ledamot och vice ordförande: Karin Öhman
Sekreterare: Ulrika Ganeteg

Ledamöter:
Johanna Witzell
Karin Öhman (vice ordf)
Peichen Gong
Isabella Hallberg Sramek (studentrepresentant)

Suppleanter:
Sylvia Larsson
Nils Högberg
Thomas Ranius
Torgny Näsholm 

Docentnämnden (DN-S)

Mandatperiod

2019-07-01 till 2022-06-30

Ledamöter och gruppsuppleanter utses av respektive fakultetsnämnd. En ledamot är student och utses av Sluss för en mandatperiod på ett år. För mer information, kontakta sekreteraren i docentnämnden.

Ordförande: Christer Björkman
Ledamot och vice ordförande: Eva-Marie Nordström
Sekreterare: Louise Tetting

Ledamöter:
Eva-Marie Nordström, vice ordförande
Tomas Brodin
Adam Felton
Virginia Mosquera (studentrepresentant)

Gruppsuppleanter:
Therese Löfroth
John Stendal
Anneli Ågren
Francisco X Aguilar

Programnämnden skog (PN-S)

Mandatperiod

2019-04-01 till 2022-03-31

Ordförande: Ola Lindroos
Sekreterare: Gunnel Eriksson

Ledamöter:
Göran Hallsby
Emma Holmström
Jörgen Sjögren
Julius Buhre, representant Smsk
Linus Johansson, representant Shs
Per Schönning, representant Shs
Mats Gyllin, representant LTV

Gruppsuppleanter:
Dianne Staal-Wästerlund
Lars Norman

Kontakt:
PN-S-Sekr@slu.se 

Forskarutbildningsnämnden (FUN-S)

Mandatperiod

1 april 2019- 31 mars 2022

Ordförande: Göran Ståhl
Sekreterare: Charlotta Bergström

Ledamöter:
Carola Häggström
Annika Felton
Teresa López-Andújar Fustel (studentrepresentant)
Olov Tranberg

Lars Östlund, 1:e suppleant
Åke Olson, 2:e suppleant

Nämnden för fortlöpande miljöanalys (FOMAN-S) 

Mandatperiod

1 april 2019 till 31 mars 2022

Ordförande: Pernilla Christensen
Sekreterare: Ulla Ahlgren

Ledamöter:
Ola Langvall
Frauke Ecke
Henrik Andrén
Julia Jansson (Studentrepresentant)

 

Kommittéer och utskott

Utskott

Fakultetsnämndens arbetsutskott (AU)

Mandatperiod

1 april 2019 till 31 mars 2022

Ordförande: Göran Ståhl
Sekreterare: Linda Gruffman

Ledamöter:
Ola Lindroos
Christer Björkman
Representant SLUSS
Per Olofsson

Adjungerade:
Ann Dolling
Rosario Garcia-Gil
Pernilla Christensen

Kommittéer

Lika villkors-kommittén

Mandatperiod

1 april 2019 till 31 mars 2022

Ordförande: Ann Dolling
Sekreterare: Tina Sjöström

Ledamöter:
Tommy Lundgren
Börje Börjesson
Sönke Eggers
Pernilla Löfvenius
Johanna Witzell
Hernán Dario Capador-Berreto, forskarstuderande
William, Lidberg, suppleant
Kelly Gundale
Sara Holmgren
Therese Johansson
Markus Segerström
Maria Sjödin
Torbjörn Nilsson
Gunnar Wingsle
Magnus Persson, representant SHS
Maria Jägerborg, suppleant
Jonatan Alm, representant SMS

Internationella kommittén

Mandatperiod

1 april 2019 till 31 mars 2022

Ordförande: Rosario Garcia-Gil
Sekreterare: Louise Tetting

Pris- och belöningskommittén

Mandatperiod

1 april 2019 till 31 mars 2022

Ordförande: Dianne Staal-Wästerlund
Sekreterare: Fredrik Jonsson

Ledamöter:
Bengt Kriström
Ove Nilsson
Malin Elfstrand
Aswin Thirunavukkarasu (Studentrepresentant)

Stipendiekommittén

Mandatperiod

1 april 2019 till 31 mars 2022

Ordförande: Torgny Lind
Sekreterare: Maria Sterner

Ledamöter:
Therese Löfroth
Tommy Mörling
Björn Edlund

Kontakt:
stipendiekommitte-sfak@slu.se

 

Programstudierektorer

Programstudierektorer

Forskarutbildningen

 • Göran Spong tel:073-0350641, Petra Fransson 018-671864

Jägmästarprogrammet 300 hp

 • Erik Anerud och Per-Ola Hedwall samtliga nås via PSR-JMP@slu.se alt vxl 018 67 10 00

Forest and Landscape 180 hp (kandidat)

 • Karin Hjelm tel: 040-415 330

Skogsekonomi 180 hp (kandidat)

 • Anders Lindhagen tel: 018-67 38 40

Skogsmästarprogrammet 180 hp

 • Börje Börjesson tel: 0222- 34960

Skogsvetarprogrammet 180 hp (kandidat)

 • Johan Svensson tel: 090-786 83 33
 • Erik Anerud tel: 090-786 81 37
 • Petter Axelsson tel: 090-786 83 61

Conservation and Management of Fish and Wildlife 120 hp 

 • John Ball tel: 090-786 84 18

Forest Ecology and Sustainable Management 120hp

 • Aida Bargues Tobella tel: 090-786 84 43

Euroforester, 120 p

 • Giulia Attocchi, tel: 040-41 51 94

Skogsbruk med många mål, 120 hp

 • Karin Hjelm 040-415 330

 

Miljöarbete vid fakulteten

Här hittar du mer information om fakultetens miljöarbete

Pernilla Christensen, ansvarig vicedekan

Johanna Wallsten, 090-786 8716

Dianne Wästerlund, 090-786 8450

miljosamordnare-Sfak@slu.se

 

Valberedning

Mandatperiod

2021-06-01 till 2024-05-31

Ordinarie ledamot

Personlig suppleant

Sandra Jämtgård, ordf

Dan Bergström

Åke Olson, vice ordf

Joachim Strengbom

Therese Löfroth

Giulia Attocchi

Jonas Fridman

Back Tomas Ersson

Cecilia Mark Herbert

Francisco Aguilár

 

Strategisk referensgrupp

Den strategiska referensgruppen är rådgivande till fakultetsledningen (dekangruppen och fakultetsnämnden i övrigt) i frågor som rör grundutbildning, forskarutbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys vid fakulteten. Gruppen har också en viktig roll att bidra till dialogen mellan skogssektorn och skogsfakulteten generellt sett. Externa referensgrupper finns ibland för vissa specifika projekt vid fakulteten; den aktuella referensgruppens roll är således i normalfallet knuten till strategiska utvecklingsfrågor snarare än genomförandet av enskilda projekt.

 • Energimyndigheten, Åsa Forsum, Enhetschef Hållbar bioenergi
 • Föreningen Skogen, Åsa Willén, Styrelseledamot
 • LRF Skogsägarna, Sofia Backéus, Ansvarig för skogsbruk och forskning
 • Skogsindustrierna, Linda Eriksson, Ansvarig för svensk skogspolitik
 • Skogsstyrelsen, Göran Rune, Avdelningschef
 • Stora Enso, Johan Lindman, Vice VD
 • Sveaskog, Fredrik Klang, Chef marknadsområde syd
 • Svenska Jägareförbundet, Bodil Elmhagen, Forskningskommunikatör
 • Svenska Samernas Riksförbund, Jenny Wik Karlsson, Verksamhetschef/förbundsjurist
 • Svenskt Friluftsliv, Ulf Silvander, Generalsekreterare
 • WWF, Olle Forshed, Seniorrådgivare i skogsfrågor

Kontaktinformation

Linda Gruffman, PhD, progamsekreterare Future Forests
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU
linda.gruffman@slu.se, 090-786 81 69