Utbildning på forskarnivå (S)

Senast ändrad: 15 september 2022

Här hittar du information om hur forskarutbildningen vid S-fakulteten är organiserad och kontaktuppgifter till ansvariga personer som kan ge råd och stöd.

Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för forskarutbildningens kvalitet och att utbildningen genomförs i enlighet med beslutade riktlinjer. Fakultetsnämnden har delegerat ett antal frågor och beslut som rör forskarutbildning till nämnden för utbildning på forskarnivå (Fun-S)

Styrdokument och riktlinjer

SLUs gemensamma riktlinjer för forskarutbildning (antagna efter 1 januari 2013)

Fakultetens riktlinjer för forskarutbildning  (antagna innan 1 januari 2013)*

Jämförande översikt gamla och nya riktlinjer (powerpoint)

*Forskarstudenter antagna innan 1 januari 2013 kan ansöka om att föras över till nya riktlinjer.

Övergångsbestämmelser för doktorander som byter fakultet 1 Jan, 2014 Högskoleförordningen och Högskolelagen Högskoleförordningen (1993:100) kompletterar högskolelagen. Förordningen är beslutad av regeringen och är därigenom underordnad högskolelagen, som är beslutad av riksdagen. Förordningen gäller endast högskolor som har staten, kommuner eller landsting som huvudman. Framförallt det femte kapitlet behandlar frågor som rör doktorander.

Forskarutbildningsämnen och allmänna studieplaner

Handledning

Forskarstuderande vid fakulteten för skogsvetenskap ska ha docentkompentent huvudhandledare som är anställd vid eller adjungerad till fakulteten. Minst en biträdande handledare måste också finnas.

Huvudhandledaren har övergripande ansvar för att den forskarstuderandes forskningsprojekt är av god kvalitet och med realistisk omfattning i relation till tidsplanen.

Alla PhD studenter måste ha en individuell studieplan. Huvudhandledaren ansvarar för att årlig uppföljning av den forskarstuderandes individuella studieplan genomförs.

Förändring av handledning (t.ex. byte eller tillägg av handledare) skall meddelas fakulteten (länk till blankettbank).

Antagning

Alla doktorandtjänster annonseras och urvalet görs av respektive institution/forskningsledare. Det finns ingen allmän ingång till forskarstudier. Antagning till forskarstudier sker i öppen internationell konkurrens där lämpligheten för forskningsuppgiften och förmåga att tillgodogöra sig studierna bedöms. Vid fakulteten för skogsvetenskap antas 30-40 doktorander per år för studier inom grund- och tillämpad forskning inom SLUs fokusområden.

Ansökan om antagning (länk till blankettbank).

Ansökan om antagning till forskarutbildning ställs till fakulteten på blanketten du hittar via länken ovan. Ansökningar behandlas löpande. För ansökningar som inkommer under perioderna 7 Januari-7 Juni och 15 Augusti-15 December meddelas beslut normalt inom två veckor, övriga ansökningar behandlas snarast möjligt. Till ansökan skall bifogas vidimerat examensbevis. Utbildningen kan genomföras vid mer än ett lärosäte.

 • Notera att en preliminär Individuell studieplan (ISP) skall bifogas ansökan om antagning.
 • Senast 3 månader efter antagningsdatum skall en färdigställd ISP (länk till blankettbank) registreras.

Anställning som doktorand sker efter antagning.

För s.k. industridoktorander krävs intyg från extern arbetsgivare.

 • Doktorandtjänster skall annonseras på avsedd SLU hemsida, men gärna också via epostlistor, tidskrifter och andra kommunikationsmedel, helst internationellt.
 • Undantag från annonseringsplikt ges i undantagsfall.
 • I de fall inbjudningsbrev från institution efterfrågas av finansiär skall det klart framgå att;   1) att beslut om antagning tas av fakultet,  2) finansiering för fyra år krävs (minst 16000SEK/mån efter skatt),   3) stipendiet inte får kräva motprestation efter examen.
 • Om ursprunglig finansiering/stipendium faller i från är det institutionens skyldighet att ordna ny finansiering med omedelbar verkan (säkerställande 4 års nettostudietid).

Examen

Forskarstudier avslutas med en avhandling (gäller doktor och licentiatstudier) som försvaras offentligt av respondenten (forskarstudenten).

Avhandlingen består vanligen av en sammanfattning och ett antal bilagda manuskript och vetenskapligt granskade artiklar, men kan också vara en monografi.

Hela arbetet skall finnas tillgängligt för granskning i god tid före det offentliga försvaret av avhandlingen. En opponent (endast vid disputation) från annat universitet granskar kritiskt antaganden, metoder, resultat och slutsatser i arbetet under det publika försvaret.

Efter detta får betygsnämnd och övriga åhörare ställa frågor.  Betygsnämnden avgör sedan i enrum om avhandlingen kan godkännas.

Anordna doktorandkurs

Ansökan om att hålla doktorandkurs Ansökan om att hålla doktorandkurs ställs till fakulteten på nedanstående blankett. Ifylld blankett skickas med fördel via email till registrator.

Ansökan om godkännande av kursplan (Länk till SLU-gemensam sida med blanketter).

 • Vad ska ansökan innehålla?
 • Kurser på forskarnivå stödjs av fakulteten med en ersättning per forskarstuderande som deltar (61 000 SEK/60 ECTS). För nya kurser utgår också ett planeringsbidrag om 50 000 kronor per kurs (endast en gång per kurs).
 • Kursen bör annonseras sex månader i förväg via SLU-kurs. För att kunna lägga in en forskarutbildningskurs i SLU-kurs krävs särskild behörighet, kontakta kursansvarig vid relevant institution.
 • Doktorander utanför SLU skall innan kursstart anmälas med namn, kön, personnummer/födelsedatum, universitet el motsv. samt nationell hemvist till handläggare för forskarutbildningen,  som etablerar dem i LADOK för att möjliggöra godkändrapportering.
 • Man bör också informera om kursen via forskarstudenternas sändlista.
 • För att planeringsbidrag ska utgå måste kursen ha minst 5 deltagare som fullföljer kursen. Löpande ersättning utgår för samtliga studenter (där minst 50 % av deltagarna kommer från fakulteten och för högst högst 30 deltagare). Planeringsbidrag och löpande ersättning begärs från fakulteten efter kursens genomförande. (Blankett)
 • En annan möjlighet att finansiera kurser är NOVA University Network. För att få pengar krävs att kursen ges tillsammans med universitet från ytterligare två nordiska länder. Kurserna administreras av institutionerna.
 • Stöd från fakulteten utgår inte för s.k. baskurser som finansieras av Rådet för forskarutbildning (FUR). 
 • Godkända studenter rapporteras i LADOK.
 • Kurser bör utvärderas efter genomförande. Blankett finns här.

Som doktorand utbildas man till en självständig forskare med utbildning i de verktyg som krävs för vetenskaplig problemlösning och projektledning. För en översiktlig beskrivning av forskarutbildningen se här. Varje fakultet har också ett doktorandråd som arbetar med frågor som rör forskarutbildningen. Skogsfakultetens doktorandråd.

Forskarutbildningarna vid skogsfakulteten innehåller generella och ämnesspecifika kurser, varav en del är obligatoriska. Forskarutbildningskurser finns sökbara i SLUkurs forskarutbildning två månader innan kursstart.

Obligatoriska kurser:

Vetenskapsfilosofi/teori och etik (3 ECTS). - Ges årligen i Umeå och Uppsala, och om möjligt i Alnarp efter behov. Kursansvarig Per Sandin.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studierektorer för skoglig forskarutbildning:

Göran Spong (Umeå)
0730-350641

Petra Fransson (Uppsala)
018-671864

Handläggare forskarutbildning:

Charlotta Bergström (sekreterare i FUN)
090-7868149

Forskarutbildningsnämnd

Hanterar fakultetsövergripande frågor som rör forskarutbildningen såsom forskarkurser, internationalisering, antagning och ansökningar om disputation.

Institutionernas kontaktpersoner

Inst. för ekologi (FGI*): Maartje Klapwijk
Inst. för mark och miljö (FGI*): Lisbet Lewan
Inst. för skogens biomaterial och teknologi; Dan Bergström
Inst. för skogens ekologi och skötsel: Michael Gundale
Inst. f. skogsekonomi: Chandra Krishnamurthy
Inst. för skoglig genetik och växtfysiologi: Rosario Garcia Gil
Inst. för skoglig mykologi och växtpatologi (FGI*): Anders Dahlberg
Inst. för skoglig resurshushållning: Ylva Melin
Inst. för sydsvensk skogsvetenskap: Annika Felton
Inst. för vilt, fisk, och miljö: Tim Hofmeester
Skogsmästarskolan: Grzegorz Mikusinski

* Fakultetsgemensam institution (S och NJ)