Stipendier

Senast ändrad: 03 november 2022
Närbild på lingonplanta med bär. Foto.

Fakulteten för skogsvetenskap ansvarar för ett antal stipendier för studenter på grund- och avancerad utbildningsnivå såväl som för medarbetare. Här listar vi också utlysningar från finansiärer som exv. Skytteanska.

Please change language (above) for information i English.

Vem som är behörig att söka respektive stipendium framgår av utlysningarna.

Instruktioner och ansökningshandlingar hittar du i anslutning till respektive stipendium. Där finns också kontaktuppgifter för dig som har frågor kring stipendierna.

Alla handlingar som rör fakultetens stipendier ska skickas till Registrator, SLU, 901 87 Umeå.

Stipendier för medarbetare

Positioneringsmedel

Som ett medel för att stärka fakultetens synlighet, engagemang och inflytande i internationella organisationer har IK inrättat "positioneringsmedel" som kan sökas av fakultetsmedlemmar för att täcka kostnader i samband med internationella kontakter.

Positioneringsmedel delas inte ut för enskilda forskarkontakter, det måste finnas ett tydligt övergripande fakultetsintresse för kontakt med organisationen i fråga.

Proclamation of positioning funds

The International Committee (IC) at the Faculty of Forest Sciences allocates funds to enable faculty members to carry out positioning activities. These activities most often includes visits to international fora and organizations, but could also include invitations of representatives for such organizations to the faculty. Funding can be applied by faculty members at any time from the IC (on a downloadable application (to be published) form at the faculty web site

Frågor/Questions: Louise Tetting

Fonden för skogsvetenskaplig forskning

Utlysningstiden för 2022 – 20 januari-20 februari. Maxbelopp resa 25 000 kronor, maxbelopp projekt 120 000 kronor.

Fonden har till uppgift att stödja all forskning som avser att fördjupa förståelsen av skogens liv, förbättra vården och öka den ekonomiska avkastningen av landets skogskapital samt möjliggöra ett mer fullständigt tillgodogörande av skogens produkter. Fonden täcker således i praktiken samtliga delar av skogsforskningsområdet. Ren skogsindustriell forskning ingår däremot ej.

Ansökningar från yngre forskare prioriteras framför ansökningar från äldre forskare, både för resor och projekt

Frågor: Kontakta kommitténs sekreterare

Utlysning/Call 2022

Ansökningsblankett

Bröderna Edlunds donationsfond

Öppen för ansökningar / Open for applications

2022-09-01 - 2022-10-01

Avkastningen ur fonden skall användas för forskaranslag. Följande prioritet tillämpas vid fördelning av medel från fonden:

Anslag kan tilldelas för forskningsprojekt, men även för resa, boende och eventuella flyttkostnader för utländska gästforskare. Ansökan skickas in av den vid Skogshögskolan som avser bjuda in gästforskare.

Ansökan ifylles på blanketten Application form med bifogat CV.

Signera ansökningsblanketten med EduSign och skicka elektroniskt till: registrator-sfak@slu.se
Fonden har två ansökningstillfällen per år.
Frågor: Kontakta stipendiekommitte-sfak@slu.se

Utlysning/Announcement (Swe/En) 

Ansökningsblankett/Application form (Swe/En)

Obs, kom ihåg att spara ner ansökan till din dator innan signering.

Please note that you need to save the document to your computer before signing.

Anna-Britta och Vadim Söderströms resestipendium

Öppnar åter våren 2023 / Re-opens spring 2023

Sökande skall vara doktorand inom i första hand ämnesområdet skogsskötsel. I andra hand skall doktorander inom till skogsskötsel närliggande ämnen även anses behöriga. För dessa gäller att skriva en trovärdig motivering till hur deras doktoranduppgift relaterar till ämnet skogsskötsel.

Stipendiet är avsett att stimulera doktorander främst inom skogsskötsel att skaffa sig ökad kunskap om hur skogsskötsel bedrivs samt vilka effekter den medför i länder utanför Norden.

Frågor: Kontakta stipendiekommitte-sfak@slu.se

Utlysning(Swedish) Announcement (English)

Ansökningsblankett/Application form

Obs, kom ihåg att spara ner ansökan till din dator innan signering.

Please note that you need to save the document to your computer before signing.

Publikationsfonden

Utlysningstiden för 2022– 20 januari-20 februari. Maxbelopp: 25 000 kr/ansökan.

Medel till forskningsansökningar/projekt och  "Open Acess" beviljas inte.

Avkastningen ur fonden skall användas för ändamålet:

"Populärvetenskaplig publicering i olika former i väl avgränsade projekt inom den skogsvetenskapliga fakulteten"

Frågor: Kontakta kommitténs sekreterare

Utlysning 2022

Stiftelsen Professor Lars Tiréns donation 1958

Öppen för ansökningar

Stiftelsen har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning rörande skogens föryngring i Sverige. Bidrag beviljas endast forskare verksamma vid fakulteten för skogsvetenskap vid SLU. Bidragets storlek beror på den avkastning som stiftelsen har på sina tillgångar.

Utdelning sker vart fjärde år.

Frågor: Kontakta kommitténs sekreterare.

Utlysning / Announcment

 

Externa finansiärer/stipendier

Kungliga Skytteanska Samfundet

Sista ansökningsdag: 3 feb 2020

Göran Gustafssons Stiftelse för natur och miljö i Lappland

Sista ansökningsdag 28 feb 2020

Stipendier för skogliga studenter

Stipendierna är möjliga att söka varje år för dig som läser eller har läst på jägmästar- eller skogsmästarprogrammen.

Du hittar dessa under dina programsidor på studentwebben.

Priser och belöningar

Pris för teknisk/administrativ personal utdelas, när fakultetsnämnden finner anledning, till teknisk/administrativ personal för skicklighet och engagemang i arbetet utöver vad tjänsten kräver. Priset består av ett diplom samt ett resestipendium om tiotusen (10 000) kronor som bidrag till mottagarens framtida kompetensutveckling vid fakulteten. Nomineras av anställda inom SLU. Priset delas ut i samband med samling av hela fakulteten eller fakultetshögtid.

Pris för bästa doktorandkurs utdelas, när fakultetsnämnden finner anledning, till den eller de personer som innovativt och framsynt arbetat för att förbättra utbildningen på forskarnivå på ett sätt som stärker institutionernas och fakultetens attraktionskraft inom forskarutbildningen. Priset består av ett diplom samt ett resestipendium om tiotusen (10 000) kronor som bidrag till kompetensutveckling. Nomineras av prefekter, institutionernas kontaktpersoner för forskarutbildningen, studierektor för forskarutbildningen, vice dekanus för forskarutbildningen eller doktorandrådet. Priset delas ut i samband med samling av hela fakulteten eller fakultetshögtid.

Pris för samverkan med omgivande samhället utdelas, när fakultetsnämnden finner anledning, till den person eller forskargrupp som genom nytänkande och särskilda insatser inom fakultetens tre verksamhetsgrenar – utbildning på grund‐ och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt fortlöpande miljöanalys ‐ skapat aktiv dialog och samverkan med aktörer och/eller intressegrupper i omvärlden. Priset består av ett diplom samt ett resestipendium om tiotusen (10 000) kronor för en enskild person eller tjugofemtusen (25 000) kronor till en forskargrupp som bidrag till erfarenhetsutbyte av liknande verksamhet. Nomineras av prefekter eller fakultetsledningen. Priset delas ut i samband med samling av hela fakulteten eller fakultetshögtid.

Arvid Lindman‐medaljen

Arvid Lindmans belöningsfond tillkom när amiralen Arvid Lindman (1862‐1936) överlämnade en gåva om fem tusen kronor och lika mycket från ”Arvid Lindmans 60‐årsfond” till Skogshögskolan i samband med Skogshögskolans 100‐årsjubileum 1928.

Det första guldexemplaret överlämnades till Lindman på hans 70‐årsdag och det andra tilldelades vid höstterminens början i oktober 1932 professor E. Melin för vetenskapligt arbete.

Enligt de stadgar som fastställdes av Skogshögskolans styrelse den 29 november 1929 ska medaljen delas ut när styrelsen (för Skogshögskolan) ”finner anledning att meddela denna utmärkelse”. Vidare ska medaljen ”präglas i guld och utdelas som belöning för vid högskolan utfört synnerligen förtjänstfullt vetenskapligt forskningsarbete, men kan även tilldelas vid högskolan bundna författare av sammanfattande monografier och handböcker”. Vidare fastställs att ”Belöningarna utdelas vid höstterminens öppnande den 15 oktober, årsdagen av Skogsinstitutets grundläggande”.

Utifrån dessa stadgar, med hänsyn tagen till de förändringar som skett i fråga om organisation och terminstider, har fakultetsnämnden beslutat att:

  • medaljen delas ut när fakultetsnämnden finner anledning
  • medaljen präglas i guld och kompletteras med en miniatyrmedalj i förgyllt silver
  • medaljen delas ut som belöning för synnerligen förtjänstfullt utfört vetenskapligt forskningsarbete vid fakulteten för skogsvetenskap, men kan även delas ut till författare av sammanfattande monografier och handböcker, bundna till fakulteten¨
  • medaljen delas ut i samband med promotionshögtiden

Kontaktinformation