Fakultetens priser och belöningar

Senast ändrad: 01 mars 2023

Pris för teknisk/administrativ personal 

utdelas, när fakultetsnämnden finner anledning, till teknisk/administrativ personal för skicklighet och engagemang i arbetet utöver vad tjänsten kräver. Priset består av ett diplom samt ett resestipendium om tiotusen (10 000) kronor som bidrag till mottagarens framtida kompetensutveckling vid fakulteten. Nomineras av anställda inom SLU. Priset delas ut i samband med samling av hela fakulteten eller fakultetshögtid.

Pris för bästa doktorandkurs 

utdelas, när fakultetsnämnden finner anledning, till den eller de personer som innovativt och framsynt arbetat för att förbättra utbildningen på forskarnivå på ett sätt som stärker institutionernas och fakultetens attraktionskraft inom forskarutbildningen. Priset består av ett diplom samt ett resestipendium om tiotusen (10 000) kronor som bidrag till kompetensutveckling. Nomineras av prefekter, institutionernas kontaktpersoner för forskarutbildningen, studierektor för forskarutbildningen, vice dekanus för forskarutbildningen eller doktorandrådet. Priset delas ut i samband med samling av hela fakulteten eller fakultetshögtid.

Pris för samverkan med omgivande samhället 

utdelas, när fakultetsnämnden finner anledning, till den person eller forskargrupp som genom nytänkande och särskilda insatser inom fakultetens tre verksamhetsgrenar – utbildning på grund‐ och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt fortlöpande miljöanalys ‐ skapat aktiv dialog och samverkan med aktörer och/eller intressegrupper i omvärlden. Priset består av ett diplom samt ett resestipendium om tiotusen (10 000) kronor för en enskild person eller tjugofemtusen (25 000) kronor till en forskargrupp som bidrag till erfarenhetsutbyte av liknande verksamhet. Nomineras av prefekter eller fakultetsledningen. Priset delas ut i samband med samling av hela fakulteten eller fakultetshögtid.

Arvid Lindman‐medaljen

Arvid Lindmans belöningsfond tillkom när amiralen Arvid Lindman (1862‐1936) överlämnade en gåva om fem tusen kronor och lika mycket från ”Arvid Lindmans 60‐årsfond” till Skogshögskolan i samband med Skogshögskolans 100‐årsjubileum 1928.

Det första guldexemplaret överlämnades till Lindman på hans 70‐årsdag och det andra tilldelades vid höstterminens början i oktober 1932 professor E. Melin för vetenskapligt arbete.

Enligt de stadgar som fastställdes av Skogshögskolans styrelse den 29 november 1929 ska medaljen delas ut när styrelsen (för Skogshögskolan) ”finner anledning att meddela denna utmärkelse”. Vidare ska medaljen ”präglas i guld och utdelas som belöning för vid högskolan utfört synnerligen förtjänstfullt vetenskapligt forskningsarbete, men kan även tilldelas vid högskolan bundna författare av sammanfattande monografier och handböcker”. Vidare fastställs att ”Belöningarna utdelas vid höstterminens öppnande den 15 oktober, årsdagen av Skogsinstitutets grundläggande”.

Utifrån dessa stadgar, med hänsyn tagen till de förändringar som skett i fråga om organisation och terminstider, har fakultetsnämnden beslutat att:

  • medaljen delas ut när fakultetsnämnden finner anledning
  • medaljen präglas i guld och kompletteras med en miniatyrmedalj i förgyllt silver
  • medaljen delas ut som belöning för synnerligen förtjänstfullt utfört vetenskapligt forskningsarbete vid fakulteten för skogsvetenskap, men kan även delas ut till författare av sammanfattande monografier och handböcker, bundna till fakulteten¨
  • medaljen delas ut i samband med promotionshögtiden

Relaterade sidor:


Kontaktinformation