Tag-along och GDPR

Senast ändrad: 11 november 2022

Hantering av personuppgifter i samband med ansökan om Tag-along på NJ-fakulteten vid SLU

Personuppgiftsansvarig

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling är Kristine Koch (e-postadress: kristine.koch@@slu.se), forskningssekreterare på NJ-kansliet samt sekreterare i kommittén för global utveckling. Det är kommittén för global utveckling som samlar in personuppgifterna.

Dataskyddsombud vid SLU nås via e-postadressen dataskydd@slu.se eller telefonnummer 018-67 20 90.

Ändamål

Ändamålet för att publicera personuppgifterna är att informera om Tag-along samt att inspirera andra medarbetare att ansöka om medel för dessa resor.

SLU sammanställer information om de som har fått medel av NJ-fakulteten för att kunna genomföra så kallade Tag-along-resor och avser att på SLU:s medarbetarwebb publicera namn, institution, redogöra mycket kort för syftet med resan, resans mål, när resan genomfördes, hur mycket pengar som har beviljats , samt en kort projektrapport.

Varje resande har möjlighet att ta ställning till publicering av materialet. Vid behandling i form av publicering av material på webben är den rättsliga grunden att vi utför en uppgift av allmänt intresse, framför allt att dokumentera och sprida information om SLU:s verksamhet.

SLU behandlar även personuppgifter för att administrera och bedöma en ansökan till Tag-along, samt för att informera mottagande organisation om vem som reser till dem.

Namnen på de som beviljas medel för Tag-along kommer att i informationssyfte publiceras i interna kanaler vid NJ-fakulteten. Det kan till exempel röra sig som en nyhet på NJ:s sidor på medarbetarwebben eller i fakultetens nyhetsbrev.

SLU kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att SLU ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för att SLU behandlar personuppgifter vid ansökan till Tag-along är det avtal som ingås vid en beviljad ansökan. Behandlingen är nödvändig på grund av detta avtalsförhållande.

För publiceringen av personuppgifter på webben i olika form är den rättsliga grunden att SLU enligt högskolelagen ska informera om sin verksamhet och sprida kunskap om den. Behandling sker alltså för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse.

Utlämnande

SLU kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den som begär en allmän handling om dina personuppgifter finns i den, i enlighet med reglerna om allmänna handlingar, såvida inte de ska beläggas med sekretess.

Överföring av personuppgifter

SLU avser att överföra personuppgifter till de som är värdar vid målet för resan.

Internationell överföring

Mottagande organisation för en Tag-along-resa är enligt de formulerade reglerna länder som finns uppsatta på OECD:s DAC-lista. Vanligtvis har dessa länder inte ett beslut av EU-kommissionen om en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Överföringen av personuppgifter är trots detta nödvändigt för att SLU ska kunna uppfylla avtalet om Tag-along-resan, och det finns därför stöd för överföringen enligt artikel 49.1 b) dataskyddsförordningen.

Lagring

Eftersom personuppgifterna ska publiceras på en lista över genomförda resor och denna lista ska kompletteras varje gång en resa har blivit genomförd kommer personuppgifterna vara publicerade i detta sammanhang tills vidare.

Dina personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Dina rättigheter

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätten att invända mot behandlingen. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta integritets- och dataskyddsfunktionen med kontaktuppgifterna nedan.

Skyldighet att lämna personuppgifter

Den som ansöker om med för Tag-along-resor måste lämna sina personuppgifter för att NJ-fakulteten ska kunna behandla ansökan.

Synpunkter

Om du har synpunkter på SLUs personuppgiftsbehandling kan du vända dig till integritets- och dataskyddsfunktionen på e-postadressen dataskydd@slu.se, eller telefonnummer 018-67 20 90.

Om du inte är nöjd med SLUs svar, kan du vända dig med klagomål på SLUs behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, på e-på e-postadressen datainspektionen@datainspektionen.se eller telefonnummer 08-657 61 00.

Du kan läsa mer om datainspektionens tillsyn på webbsidan http://www.datainspektionen.se/.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Kristine Koch
Forskningssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
kristine.koch@slu.se, 018-67 22 48