Genomförda Tag-along-resor

Senast ändrad: 11 november 2022

2019

Egypten

Grupp av människor som ingår i ett projekt, foto.

Assem Abouhatab

Klimatinducerad migration i utvecklingsländer: kopplingarna mellan klimatförändringar, livsmedelsosäkerhet och migrationsrörelse i Egypten: Syftet med detta projekt var dubbelt: 1) att utveckla ett "forskningsnätverk" med en utvald grupp av egyptiska forskningsinstitut och intressenter i områden av klimatförändringar, livsmedelssäkerhet och migration; och, 2) att genomföra en undersökande studie om kopplingarna mellan klimatförändringar, matosäkerhet och intern migration i Egypten.

På lång sikt planerades att uppnå dessa mål för att stärka projektkoordinatorns samarbete med egyptiska forskningsinstitutioner och bygga ett konsortium för att lämna in ansökningar om bidrag till relevanta ansökningsomgångar.

Etiopien

Kvinnor hanterar kaffebönor, foto.

Birdanu Adamie

Att bygga en hållbar och motståndskraftig kaffesektor i Etiopien: Projektet syftade till att skapa samarbete med relevanta forskningsinstitutioner i Etiopien och genomföra en förstudieundersökning för att identifiera interventionsområden om hur man kan förbättra motståndskraften och hållbarheten i kaffesektorn i Etiopien.

Vidare syftade vi till att utveckla agendan för framtida projektansökningar i frågan, genom att undersöka de ekonomiska marknadsutmaningarna i sektorn med konsekvenser för skyddet av biologisk mångfald och försörjning av jordbrukare, och hur man kan förbättra jordbrukarnas strategier och förmåga till klimatologiska förändringsanpassning.

Följaktligen har vi genomfört intervjuer med olika myndigheter i värdekedjan för kaffe och hushållsnivåundersökningen om kaffebönder i fem byar i tre distrikt i Sidama kaffeodlarregioner i Etiopien utöver att etablera partnerskap med intressenter.

Sydamerikanska Anderna

Potatis infekterad av pomovirus, foto.

Jose Fernando Gil Ramírez

Pomovirus som infekterar potatis i de sydamerikanska Anderna, epidemiologisk risk och bedömning: Inledande av samarbeten deltog med målet för resan. Först var Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (PCJIC), laboratorium för Dr Elena Paola González, värd för mig som besökare.

Där fick jag möjlighet att delta i diskussioner på olika nivåer och interagera med både forskare och studenter angående virologiproblem i kommersiella grödor i landet. Efter besök på PCJIC, CIAT och CES var det möjligt att identifiera olika sätt att undersöka effekten pomovirus som smittar potatis i Anderna på odlade sorter.

Dessutom har stödet från CIAT och deras erfarenhet av epidemiologi av växtvirus stärkt projektets räckvidd. Vi hoppas att besöka dessa institutioner igen för att hålla våra relationer täta och objektivt riktade. Några av upplevelserna fångades och delades på mitt twitterkonto @josefergil

2018

Kina

Sex personer som sitter på huk runt en låda och samtalar. Foto.

Cecilia Lalander och Evgheni Ermolaev

Huvudsyftet var att inrätta ett samarbetsnätverk som var nödvändigt för att ta de första stegen mot inrättandet av en fungerande organisk avfallsbehandlingsanläggning under ledning av Open Range LTD i Kina.

Rwanda

Landskap i Rwanda. Foto.

Örjan Berglund

Syftet med min resa var att besöka forskare och doktorander inom college för agronomi, husdjursvetenskap och veterinärmedicin för att bygga ett nytt nätverk med dessa forskare och dessutom diskutera eventuella forskningssamarbeten med fokus på växthusgasavgång från marken. Dessutom var jag intresserad av att besöka en nyetablerad torvtäkt i södra Rwanda för att producera bränsletill ett kraftvärmeverk man också bygger på platsen.

Indonesien

Man med provtagningsutrustning påväg ner i vattnet i ett vattendrag i Indonesien. Foto.

Anti Vasemägi

Jag kunde tillhandahålla och dela min expertis om hur man skapar ett effektivt och modernt DNA-analyslaboratorium även med ganska låg tillgänglig budget med fokus på kostnadseffektiva och informativa analystekniker. Dessutom kunde jag ge råd om flera pågående frågor på labbet som omfattar analys av DNA med låg kvalitet och hur man kan övervinna utmaningar med kontaminering.

Mozambique

Massimiliano Cardinale

Kapacitetsuppbyggnad vid SLU, Sverige och IIP, Moçambique om användning av märkningsinformation för en hållbar förvaltning av fiskeresurser.

Sydafrika

Jenna Senecal, Prithvi Simha och Annika Nordin

Etablering av SLU-Durban-nätverket om sanitetsforskning som undersöker fälttestning och användning av avvattnat urin i Sydafrika.

2017

Sri Lanka

Man som håller i en ål. Foto.

Håkan Wickström och Niklas Sjöberg

Projektet syftar till att återuppta ett samarbete med Sri Lankas universitet om ålens ekologi med hjälp av mer moderna tekniker än på 1980- och 1990-talet då ett samarbetsprojekt om ål drevs av projektledaren och hans motpart i Sri Lanka. Planen var nu att träffa professor Cumaranatunga vid universitetet i Ruhuna i Matara och tillsammans med hennes personal diskutera och undersöka möjligheterna att starta ett treårigt forskningsprojekt om ål i Sri Lanka enligt de idéer som presenterats ovan och mot bakgrund av en mer hotande situation för ål världen över, med deltagare från både University of Ruhuna och SLU. En forskningsplan togs fram och tänkbara finansiärer beslutades.

Vietnam

Sigrun Dahlin och Göran Bergkvist

Syftet med tag-along-projektet var att möjliggöra för handledare från SLU att träffa en av kandidaterna, Do Van Hung, de nominerade vietnamesiska handledarna (Dr La Nguyen, ICRAF, Dr Rachmat Mulia, ICRAF; Dr Vu Manh Quyet, SFRI) och AFLI-projektgruppen och partners i en gemensam workshop och fältresa i NW Vietnam. Resultaten från workshopen och fältbesöket var avsedda att utgöra plattformen för gemensamma förslag till Formas och Vetenskapsrådet 2018, skapa ett nätverk mellan svenska och vietnamesiska forskare inklusive ICRAF (där Hungs doktorsexamen kommer att vara en väsentlig komponent/utgångspunkt) och ge SLU-forskare erfarenheter från Sydostasien i allmänhet, och från Vietnam i synnerhet.

Kenya

Fält med grödor i Kenya. Foto.

Suvi Kokko

Den ursprungliga planen för detta Tag-along-projekt var att besöka Kenya tillsammans med min nya samarbetsledare, Klara Fischer (institutionen för stad och land) och Dr Annika Nordin (institutionen för energi och teknik) för att utveckla nya nätverk med lokala forskare involverade i Peepoople jordbrukskomponent, och samtidigt utföra ytterligare fältarbete för att förstå jordbruket hur fördelarna med Peepoo-påsen kan utvidgas utöver dess förstahandsanvändare till att även omfatta jordbrukare. Syftet var att träffa forskare och utövare som är involverade i forskning och utveckling av Peepoofertilizer, dess kommersialisering och att lära sig om det lokala sammanhanget, dess utmaningar och möjligheter samt aktuella metoder som används.

2017

Argentina

Utsikt över sjö i Argentina med låga berg i bakgrunden. Foto.

Mirco Bundschuh

Projektet syftade till att intensifiera samarbetet med kollegor från Universidad Nacional de Mar del Plata och Universidad Nacional de Córdoba, som ligger i provinserna Buenos Aires respektive Córdoba, Argentina. Därmed fokuserade vi på konsekvensbedömningen av två dominerande markanvändningar, jordbruk och urbana markanvändning, på vattenlevande ekosystem genom seminarier, doktorander, fältresor och ansikte-till-ansikte diskussioner. Resan har gjort det möjligt för sökande att utbyta idéer och utveckla grunden för framtida samarbeten, medan en nyligen ansträngning för att locka extern finansiering för detta syfte tyvärr inte lyckades. Detta Tag-along-projekt gjorde det dock möjligt för de sökande att utveckla en mycket djupare inblick i den lokala miljösituationen och hjälpa till att förstå de lokala behoven som nu kommer att delas med kollegor som är intresserade av att utvärdera vattenmiljön (risk).

Kenya

Två tjejer står utomhus och intervjuar en man. I bakgrunden samtalar två kvinnor. Foto.

Klara Fischer

Detta Tag-along-projekt syftade till att 1) bredda mitt nätverk och forskningskompetens till Kenya och sanitetssektorn, 2) öka min förståelse för doktorand Suvi Kokkos empiriska material (eftersom jag var ny i hennes handledargrupp), 3) stärka min kompetens som en forskningsledare och 4) underlätta dialogen mellan forskning och praktik i global utveckling med fokus på sanitet.

2016

Ghana

Justice Tei Mensah och Franklin Amuakwa-Mensah

Fokus för det föreslagna projektet var att formulera ett långvarigt partnerskap med ISSER för att utveckla ett samarbetsforskningsförslag om ”Nudging for Sustainable Agriculture: Experimental Evidence on the Effects of Green Nudge” för ansökningar till olika finansiärer. Vi planerade att besöka ISSER i detta avseende. Dessutom möjliggjorde projektet samarbete med och utbyte av erfarenheter med toppforskare inom området. Projektets aktiviteter förväntas resultera i en forskningsagenda om beteendeinsatsers roll för att förändra grönsaksodlarnas attityder och beteende för att producera hållbar avkastning under hygieniska förhållanden.

Jordanien

Sahar Dalahmeh

Syftet med detta projekt var att utföra en vetenskaplig resa till Royal Scientific Society och andra universitet i Jordanien för att bygga ett nätverk för samarbete inom forskning och utbildning med forskare från Mellanöstern. Fokus för forskningen var avloppsrening och farmaceutiska föroreningar samt användning av biokol för avloppsrening på plats

2015

Vietnam

Sju personer står på rad utomhus och tittar in i kameran. Foto taget i Vietnam.

Anke Herrmann

Arsenik är ett skadligt ämne och har blivit erkänt som ett globalt hälsoproblem som orsakar kronisk förgiftning och förhöjda cancerrisker. Mekong-deltat i sydöstra Asien är en viktig risproducerande region, men marken innehåller naturligt förekommande arsenik i många områden längs den vietnamesiska-kambodjanska gränsen. Tillskott av biolkol har föreslagits som en potentiell åtgärd för att minska upptaget av arsenik i ris. Ändå är användningen av biokol inte rutinmässig i Mekong-deltat, och dess fördelar varierar avsevärt mellan marksystem. I mars 2016 besökte jag avdelningen för jordvetenskap vid Can Tho University i Vietnam för att diskutera ömsesidiga forskningsintressen. Under min vistelse besökte jag också två provinser i Mekong-deltat och intervjuade, med stöd av min värd Do Thi Xuan, risbönder som frågade gällande riskhanteringsmetoder. I framtiden planerar Xuan och jag att utveckla en ansökan inom Linneaus-Palme Exchange-programmet och forskningsapplikationer väntar för närvarande på utvärderingar.

Tanzania

En man som står vid en diskho och sköljer av något under en kran. Bredvid honom ligger fiskar på två brickor. Foto.

Mattias Sköld

Syftet med besöket i Tanzania var att utveckla samarbetet med projektet ”Fisk, fiske och klimatförändring” och nätverket för det Sverige-Tanzania bilaterala marinvetenskapsprogrammet som pågått sedan 1980-talet. Mitt engagemang är att samleda två Tanzanianska doktorander, Said Mgeleka och Mathew Silas. Vår resa var framgångsrik på flera sätt men det bästa var att jag fick möjligheten att arbeta närmare med eleverna och lära mig om det småskaliga fisket i Zanzibar. I synnerhet besökte vi flera fiskmarknader och identifierade arter för Saids-studie om kopplingen mellan kust- och offshore-livsmiljöer. Vi gjorde några första provtagningar som nu har analyserats ytterligare i Sverige och Tyskland av studenten. Jag lärde också känna forskare vid University of Dar Es Salaam, Institute of Marine Sciences, Zanzibar och diskuterade ytterligare samarbete.

Sri Lanka

Odlingslandskap på Sri Lanka. Foto.

Monika Johansson

Programmet syftade till att bygga upp långsiktigt samarbete där lärare och studenter kan dra fördel av både undervisnings- och forskningsresurser på de två avdelningarna. Detta program förväntades också bidra till framtida forskningsaktiviteter för internationellt samarbete och studentutbyte mellan partnerna.

Sydafrika

Linley Chiwona-Karltun

Agrifood-system, näringsövergång och hälsa i sydöstra Afrika.

Bolivia

Sahar Dalahmeh

Fokus för forskningen låg på avloppsreningen och farmaceutiska föroreningar. Dessutom genomförde Sahar fältbesök på reningsverk och jordbruksfält bevattnat med avloppsvatten i Cochabamba. Detta besök gjorde det möjligt för sökanden att bygga sina nätverk med forskare från CASA, Aguatoya och schweiziska TPH-institut och gjorde en plan för att skriva en forskningsapplikation som fokuserar på att studera den nuvarande avloppsreningen och återvinning för bevattning i Cochabamba och deras effekter på farmaceutisk förorening och spridning av antibiotikaresistensgener.

Ghana

Fem kor på en lerig mark i Ghana. Två män i förgrunden tittar på korna. En grupp med männsikor syns i bakgrunden. Foto.

Samuel Aradom

Huvudsyftet med besöket var att:

 • bygga nätverk med forskare på boskapsområdet
 • få ett större perspektiv på boskap och välfärd i Kenya som också representerar boskapens förhållanden i östra Afrika
 • utforska potentialen för framtida utveckling av projekt för boskapens välfärd

Pakistan

Ranjan Ghosh

Projektet syftade till att besöka ICRISAT:s huvudkontor i Hyderabad för att utveckla ett samarbetsforskningsförslag om "Förbättra tillgångaen till marknaden för småbrukare med hjälp av ”value chain approach". Syftet med detta samarbete mellan ICRISAT och SLU var att kombinera de involverade forskarnas kunskap och expertis så att ett internationellt finansierat tillämpat forskningsprojekt kunde initieras. Projektförslaget planerades byggas kring tre tentativa mål: a) utveckla en omfattande kunskapsbank om barriärerna för integration av småjordbruken i de viktigaste grödvärdeskedjorna ir tropikerna, b) konceptualisering och experimentell testning av beteende och organisatoriska innovationer som möjliggör integration av småjordbruken, inklusive informations- och kommunikationsteknologier (IKT), c) utveckla en "handbok" om bästa organisationspraxis för integration av små jordbrukeni tropiker.

Burundi och Rwanda

Libère Nkurunziza

Vistelsen ingick i Humitropics-programmet, en plattform för diskussion och en start av skrivprocessen för samarbetsprojekt. Vi riktade resurshanteringsalternativ för markbevarande/återställande och effektivare vattenanvändning som skulle upprätthålla livsmedelsproduktionen av höglandsodlingssystem i centrala afrika. Trots betydande nederbörd i regionen används vattnet inte optimalt för att gynna grödsproduktionen. I stället orsakar nederbörden erosion till följd av geomorfologin som orsakar extrema markavrinning. Vårt långsiktiga mål är att bidra till ansträngningarna för att minska erosionen och att använda det tillgängliga vattnet för livsmedelsproduktionen optimalt. Forskare och utövare i regionerna besöktes för att identifiera nuvarande och nya resurshanteringsalternativ för att bana marken för utvärderingen av effekterna på grödans produktivitet, markkvalitet och inkomst på kort och lång sikt.

2014

Etiopien

Flora Hajdu

Målet var tvåfaldigt:

 • att nätverka och identifiera medarbetare i Etiopien vid både naturvetenskapliga och socialvetenskapliga institutioner, och
 • att genomföra en kort pilotstudie på området för att förstå i vilken utsträckning livskraftiga forskningsfrågor kan formuleras för ett gemensamt projektförslag.

2013

Vietnam och Kambodja

Ioannis Dimitriou

Projektet inkluderade ett kombinerat besök i Vietnam och Kambodja mellan 8–17 november 2014 för att vidareutveckla befintligt samarbete med forskningsgrupper från Nong Lam University (Vietnam) med fokus på miljö- och bioenergiproblem (återvinning av näringsämnen/avloppsvatten, produktion av biomassa osv.). Identifiering, utveckling av förhållanden och utbyte av forskningsidéer för framtida projektutveckling med andra potentiella relevanta partners i båda länderna syftade också till.

Sydafrika

Klara Jacobson (Fischer)

Syftet med projektet är att bygga nätverk för framtida forskningssamarbete mellan Sverige (SLU) och Sydafrikanska universitet (North West University och Fort Hare), som sträcker sig över olika discipliner (genetik, ekologi och landsbygdsutveckling). Eftersom Sydafrika är den första och största odlaren av GM-stapelgrödor i småbrukarsystem i Afrika, ger samarbete med Sydafrika en unik möjlighet för SLU i form av tillgång till fältarbetsplatser och lokal kompetens när det gäller GM-grödor i småbrukarsystem. Samarbetet som detta Tag-along-projekt syftar till att initiera kan också vara av enorm betydelse för att överbrygga det nuvarande gapet mellan discipliner beträffande framtida användning och användbarhet av GM-grödor för småbrukare.

Ghana

Samuel Aradom

Syftet med att besöka Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) i Ghana var att:

 • bygga ett nätverk med forskare om boskap och välfärd,
 • få ett globalt perspektiv på boskap och välfärd (Ghana representerar låginkomstländer) och
 • utforska potentialen för framtida utvecklingsprojekt.

Etiopien

Kevin Bishop

Kvicksilver och fisket i Tana-sjön.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Marnie Hancke
Forskningssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marnie.hancke@slu.se, 018-67 11 81