Tag-along

Senast ändrad: 11 november 2022

Kommittén för global utveckling har sedan 2013 årligen utlyst medel att söka för forskare och doktorander på NJ-fakulteten i syfte att bredda sin kompetens inom området global utveckling. Detta program kallas för "Tag-along".

Man kan ansöka om medel för resor till låginkomstländer (som är listade på OECD:s DAC-lista) för att besöka projekt eller träffa befintliga nätverk (tag-along). Resorna ska tydligt syfta till att förbättra förutsättningarna att bedriva forskning inom området global utveckling i en vid mening. Projekten eller nätverken som besöks ska ha en tydlig koppling till forskning och utbildning på NJ-fakulteten.

Det långsiktiga målet med Tag-along

Det långsiktiga målet med detta så kallade ”tag-along”-initiativ är att fler NJ-forskare ska bedriva verksamhet inom området global utveckling och kunna få extern finansiering för detta. Det handlar således om kapacitetsuppbyggnad.

Den sökande ska ha en anställning vid NJ-fakulteten antingen som forskare eller doktorand under den tid då resan ska genomföras. Beviljade anslag kan täcka kostnader för resa och boende, samt omkostnader och viss lön. Efter resan ska en rapport skickas till kommittén för global utveckling. En kort resumé av projektet publiceras på NJ:s webb.

Ansökningarna utvärderas av kommittén för globalutveckling och beslut om tilldelning fattas av NJ-fakultetens dekan. Ansökan ska skrivas tillsammans med den som ska vara värd för besöket.

Att ansöka om Tag-along

Utlysningar inom programmet publiceras på NJ:s medarbetarwebb och information skickas till prefekter och ämnesansvariga på NJ-fakultetens institutioner.

Ansök om nästa Tag-along senast den 20 september 2021. Klicka här för att komma till rätt sida

Hittills genomförda Tag-along-resor

Se här vilka resor som har genomförts sedan 2013.

Hantering av personuppgifter i samband med ansökan om Tag-along

När en tag-along-resa är genomförd är det önskvärt att bilder och reseberättelse publiceras på NJ:s medarbetarwebb. För att kunna göra det behövs medgivande från den som har genomfört resan i enlighet med de bestämmelser som GDPR omfattar. 

Läs här om vad som gäller beträffande GDPR

 

Relaterade sidor: