Så är fakulteten organiserad

Senast ändrad: 07 mars 2023

Begreppet fakultet är inom SLU en samlande benämning på de organisatoriska enheter som fakultetsnämnden ansvarar för.

Fakulteten leds av fakultetsnämnden. Ordförande i fakultetsnämnden är dekanen som har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar till sin ordförande. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Till stöd finns ockse ett antal inrättade nämnder, kommittéer och råd som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden och som genom delegation fått viss beslutanderätt inom sina ansvarsområden.

Vid sin sida har dekanen en prodekan, vice ordförande i fakultetsnämnden, samt det antal vicedekaner som fakultetsnämnden har beslutat att tillsätta.

I fakultetens delegationsordning framgår ansvarsfördelningen inom NJ-fakulteten.

Organisationsschema NJ. Illustration.

NJ-fakultetens organisation. Klicka här för att se en större bild.

Övrigt

Nämnder och utskott

Kontakt fakultetsledning och fakultetskansli

Fakultetens delegationsordning

Vid NJ-fakulteten finns 12 institutioner samt 17 centrumbildningar och större forskningsplattformar som bedriver framgångsrik forskning och samhällsnyttig miljöanalys.