Hoppa till huvudinnehåll

Databaser

Nedan listas i bokstavsordning forskningsinfrastruktur, databaser, vid NJ-fakulteten. Resurserna är tillgängliga för forskare vid hela SLU och även från andra universitet och företag.

Analysportalen

I Analysportalen kan du samsöka i alla de databaser som är kopplade till Svenska LifeWatch. Här finns också en mängd funktioner för att visualisera och analysera data.

02 juni 2016

Artfakta

I Artfakta samlas flera av SLU Artdatabankens tjänster under ett och samma tak. Här kan du läsa fakta om arter, få hjälp med artbestämning och på ett smidigt sätt rapportera direkt till Artportalen. Nedan hittar du länkar till Artfaktas olika tjänster.

 • Artdatabanken
 • Fortlöpande miljöanalys
30 januari 2017

Artportalen

Artportalen är ett system för inrapportering och sökning av artobservationer i Sverige. Artportalen är ett öppet system och används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som privatpersoner.

 • Artdatabanken
 • Fortlöpande miljöanalys
30 januari 2017

Databaser om fisk och fiske

Institutionen för akvatiska resurser samlar in, utvärderar, lagrar och tillgängliggör data om fisk och fiske. Informationen utgör underlag för våra förvaltningsråd, men används också som forskningsunderlag och referensdata. På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten är vi datavärdar för provfiskedata inom nationell och regional miljöövervakning

 • Institutionen för akvatiska resurser
29 april 2016
Abborre (Perca fluviatilis) i akvarium på Baltic Science Sea Center, Skansen. Foto.

Databasen för provfiske i sjöar - NORS

Välkommen till databasen för provfiske i sjöar! Här kan du ladda hem data från mer än 9 000 utförda provfisken fördelade på omkring 3 900 sjöar. Här finns också information för dig som ska bedriva miljöövervakning med just sjöprovfiske som metod. Databasen för provfiske i sjöar (Nationellt Register över Sjöprovfisken – NORS) är den nationella databasen för sjöprovfiskedata och den har varit i bruk sedan 1992. All data är tillgänglig för allmänheten.

 • Institutionen för akvatiska resurser
22 december 2011
Två personer går i ett vattendrag. Foto.

Databasen för provfiske i vattendrag - SERS

Välkommen till databasen för provfiske i vattendrag! Här kan du ladda hem data från mer än 70 000 utförda elfisken fördelade på cirka 20 000 elfiskelokaler. Här finns också information för dig som ska bedriva miljöövervakning med just elfiske som metod. Databasen för provfiske i vattendrag (Svenskt elfiskeregister) är den nationella databasen för elfiskedata och den har varit i bruk sedan 1989. All data är tillgänglig för allmänheten.

 • Institutionen för akvatiska resurser
25 november 2011

Datavärdskap Jordbruksmark

Miljöövervakningsdata av utlakning av kväve, fosfor och växtskyddsmedel från jordbruksmark samt data om åkermarkens jordarter, dess kemiska och fysikaliska egenskaper samt grödors innehåll av växtnäring.

 • Databaser och biobanker
12 januari 2016

Dyntaxa

Dyntaxa är en databas över svenska organismers namn och släktskap. Här finns bland annat information om aktuell klassificering, rekommenderade namn och vanliga synonymer. 

 • Artdatabanken
 • Fortlöpande miljöanalys
08 december 2016

Mark-, vatten- och miljödata

Här kan du söka mark-, vatten- och miljödata som finns inom två av SLU:s nationella datavärdskap Sjöar och vattendrag, samt Jordbruksmark.  Webbtjänsten är byggd så att det ska vara enkelt att hitta data oavsett var och i vilken under­sök­ning de är utförda inom.  

27 maj 2016
En hand håller i en blå sekatör, foto.

Mark- och grödoinventeringen

I mitten av 1990-talet startades ett program för yttäckande miljöövervakning på svensk åkermark finansierat av Naturvårdsverket.

31 maj 2010
Abborre (Perca fluviatilis) i akvarium på Baltic Sea Science Center (BSSC), Skansen. Foto: Mark Harris för SLU.

Databasen för provfiske vid kusten - KUL

Databasen KUL innehåller fångstdata från kustprovfisken. KUL har i sin nuvarande form varit i drift sedan 2006. I KUL lagras också data från individprovtagningar av fisk från kustprovfisken. Detta kan t.ex. vara könsfördelning eller uppgifter om enskilda fiskars längd, vikt, eller ålder. Användandet av databasen består av två delar, registrering och uttag av kustfiskedata. Registrering av data sker genom applikationen Kreg, som stöder standardiserade undersökningstyper för kustprovfiske....

 • Institutionen för akvatiska resurser
10 december 2012

Svensk kulturväxtdatabas, SKUD

SKUD är en nationell likriktare och ett referensverktyg för svenska kulturväxters vetenskapliga, hortikulturella och inhemska namn. Den är till för alla som arbetar eller kommer i kontakt med kulturväxter och som önskar en korrekt namngivning. Som kulturväxt betraktas här inte bara de växter som odlas i Sverige utan alla dem vi använder, inhemska eller importerade. Databasen innehåller även uppgifter om växternas naturliga utbredning, användning och livsform. Svensk kulturväxtdatabas, SKUD, h...

 • Växter
11 april 2012
Loading…