Frågor och svar om utnämning till docent vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 17 juni 2021

Varför bli docent?

För den som vill etablera sig som forskare vid SLU innebär docentkompetensen att man visar att man är en självständig forskare och att man har visioner för egen forskning och undervisning. Prövning och antagning av docenter är en viktig del i SLU:s kvalitetsarbete både avseende forskning och forskarutbildning. För den enskilde innebär det att man nu får fullgöra uppdrag som huvudhandledare, examinator, författare av sakkunnigutlåtande och liknande uppdrag för SLU.

Vid NL-fakulteten krävs docentkompetens även för fakultetsopponenter och betygsnämndsledamöter. Det är meriter som senare krävs när man ansöker om befordran till professor. Antagningen som docent är också förknippad med en löneförhöjning.

Vem kan utnämnas till docent?

Man kan antas inom de forskarutbildningsämnen som finns vid fakulteten. Man ska ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande kompetens samt ha sådan vetenskaplig eller konstnärlig och pedagogisk skicklighet som behövs för en docents åligganden.

Är jag kompetent?

Docentur i ett ämne markerar att man visat självständig förmåga till forskning och att man besitter betydligt högre kompetens än vad som krävs för doktorsexamen.

Man ska ha utvecklat eller påbörjat utveckla en egen forskningslinje. Ett mått på självständig förmåga är att man i huvudsak frigjort sig från sin tidigare huvudhandledare.

Man ska ha genomgått pedagogiska kurser motsvarande minst 10 veckors heltidsstudier varav minst 3 veckor ska avse kurs i forskarhandledning vid SLU. I de fall motsvarande pedagogisk utbildning genomgåtts vid annat lärosäte, kan den tillgodoräknas efter bedömning i fakultetsnämnden/docentnämnden.

Man ska också uppvisa verkliga pedagogiska erfarenheter viktiga för huvudhandledarfunktionen (tex biträdande handledarskap, handledning av examensarbeten).

Hur ansöker man?

Den som vill utnämnas till docent ska ansöka om detta hos aktuell fakultet. Från och med 2019 sker docentansökningen via rekryteringsverktyget ReachMee.

Ansökan ska skrivas på engelska, i den mall som finns i universitetets elektroniska ansökningssystem, och även skickas in via det systemet. I samband med ansökan ska prefekten lämna en tydlig motivering varför det är viktigt för institutionen att personen ifråga utnämns till docent och vilken nytta en utnämning förväntas resultera i för verksamheten.

Om fakulteten bedömer att behov av en docent i det aktuella forskarutbildningsämnet finns ska prefekten även lämna förslag på två externa sakkunniga som kan komma att bedöma den sökandes vetenskapliga skicklighet.

Ansökan om utnämning till docent behandlas vid två tillfällen per år. Ansökan samt prefektens motivering och förslag på sakkunniga ska vara inlämnade senast den 1 mars respektive den 15 september.

Vad ska man speciellt tänka på i sin ansökan?

Det är viktigt att du som sökande tydligt belyser din självständighet och hur du börjat utveckla din egen forskningslinje. Utnyttja fälten i mallen som heter ”Scientific activities and independence with emphasis after dissertation”, ”Grants where main applicant” samt ”Vision of future research objectives” för detta.

Kontakta gärna docentnämndens ordförande eller sekreterare om du är osäker.

Hur lång tid tar det?

Efter sista ansökningsdag är handläggningstiden cirka nio månader till man erhåller docentbeviset.

Vem bedömer min ansökan?

Docentnämnden bereder docentärenden och inhämtar sakkunnigutlåtanden om den vetenskapliga behörigheten. Sökande bedöms också vid en docentföreläsning av en ämnes- respektive pedagogrepresentant.

Hur ser antagningsprocessen ut?

Bedömningen sker i tre steg. Docentnämnden gör en första bedömning om den sökande är en självständig forskare som börjat utveckla en egen forskningslinje. Nämnden bedömer också omfattningen av vetenskaplig publicering. Nämnden beslutar om sakkunniggranskning, om eventuell komplettering av ansökan, eller att föreslå återkallande av ansökan.

I steg två granskar en sakkunnig (i vissa fall två sakkunniga) den vetenskapliga kompetensen och om den sökande i sin vetenskapliga utveckling uppnått den nivå som krävs för att antas som docent i sökt ämne.

I ett tredje steg görs bedömning av den sökandes förmåga att förmedla bärande tankar och idéer som han/hon anser angelägna att utveckla inom sitt ämnesområde. Vid docentföreläsningen närvarar en representant för ämnesområdet och en representant från Universitetspedagogiskt centrum vid SLU. Dessa avger ett gemensamt skriftligt utlåtande över det vetenskapliga innehållet och den pedagogiska presentationen, som förordar att ansökan bifalles eller att den avslås. Även en representant från docentnämnden deltar och samråder med de övriga, som bedömer föreläsningen.

Docentnämnden fattar därefter beslut om att överlämna ansökan till fakultetsnämnden för beslut om antagning eller föreslå den sökande att återkalla ansökan. Om ansökan inte återkallas, lämnas den till fakultetsnämnden för beslut.

Hur får jag mitt docentbevis?

Vid positivt beslut i fakultetsnämnden utfärdar fakultetsnämndens sekreterare docentbevis, skickar docentbevis, kopior på yttranden från sakkunnig och från docentföreläsningen till den sökande, samt informerar personalavdelningen för löneförhöjning.

Kan jag söka på nytt om jag dragit tillbaka min ansökan?

Normalt får man en motivering från docentnämnden till varför man inte bedömts vara kompetent. När man vid ett senare tillfälle bedömer att man uppfyller kraven för docentkompetens kan man ansöka på nytt.

Om docentföreläsningen inte skulle godkännas kan den sökande ansöka hos docentnämnden om att göra om föreläsningen vid ett senare tillfälle. Om inte heller den andra föreläsningen godkänns ska ansökan avslås.

När håller jag min docentföreläsning?

Docentföreläsningar hålls normalt en gång per termin. Dag beslutas av docentnämnden. Senast fyra veckor före föreläsningen skall den sökande lämna titel samt en populär beskrivning på sin föreläsning.

Kan det föreligga jäv?

Ledamöter i docentnämnden deltar ej i beslut där de är jäviga. Docentnämnden försöker undvika att jävsituationer uppstår genom att diskutera med berörd prefekt om det finns risk att det föreligger jäv. För detta ändamål används en blankett där sakkunnig, ämnes- och pedagogrepresentanterna får intyga att jäv inte föreligger.

Hur gör jag om jag tycker att fel beslut fattats?

Om man är missnöjd med docentnämndens beslut, kan man begära förnyad prövning hos fakultetsnämnden.

Vart vänder jag mig med frågor?

Kontakta docentnämndens sekreterare vid fakultetskansliet eller docentnämndens ordförande.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

 Eva Enström, fotoEva Enström
Handläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
eva.enstrom@slu.se, 018-67 12 02