Akademisk karriär

Senast ändrad: 29 juli 2019

På denna sida beskrivs kortfattat och länkas till olika dokument som berör den akademiska karriären vid NJ-fakulteten (och SLU).

Meriteringsanställningar

Fakultetsnämnden beslutade 21 april 2015 att påbörja en satsning på meriteringsanställningar genom rekrytering av biträdande lektorer. Institutionerna har hittills inbjudits vid fyra tillfällen att lämna förslag på biträdande lektorat som ska knytas till något av institutionens ämnesområden. 

Lön för en biträdande lektor i den strategiska satsningen kommer att vara 100% finansierad från fakultet och institution under de första fyra åren. Om en biträdande lektor söker och befordras till lektor under det fjärde året fortsätter stödet till lön för lektorn att betalas av fakultet och institution, men det trappas successivt ner till 50%. Detta blir den långsiktigt lägsta nivån på anslagsfinansieringen för en lektor i karriärvägen:

Satsningen utgör det första, konkreta steget mot en delvis ny princip för rekrytering av lärare på fakulteten. Fokus flyttas från rekrytering av lektorer och professorer till rekrytering av biträdande lektorer. En biträdande lektor har rätt att ansöka om befordran till lektor, och det långsiktiga målet är att en befordrad lektor på sikt ska kunna beredas möjlighet att prövas för befordran till professor som tilldelas ett ansvar för ett ämnesområde.

Det är möjligt för institutionerna att lämna förslag på biträdande universitetslektorat vid sidan om den strategiska satsningen från fakulteten. I dessa fall kommer institutionerna normalt att själva få stå för 100% av lönen för den biträdande universitetslektorn. 

Förtydliganden återfinns i den powerpointpresentation som Pär Forslund visade vid informationsmötet 15 september 2015

Ett biträdande lektorat vid NJ-fakulteten ska tydligt kopplas till ett befintligt ämnesområde. Vilka ämnesområden som finns på respektive institution framgår av den årliga anslagsfördelningen.

Karriärvägen bygger på SLU:s anställningsordning från 2013, samt de tillhörande tillämpningsföreskrifterna  (svenska).

Frågor runt hanteringen av meriteringsanställningar besvaras av forskningssekreterare Pär Aronsson (par.aronsson@slu.se). Frågor av principiell natur bör ställas till prodekan Pär Forslund (par.forslund@slu.se).

Hittills beslutade biträdande lektorat inom ramen för den strategiska satsningen på meriteringsanställningar:

Institution Ämnesområde Ämne för bitr.  lektorat    Beslut i Fakultetsnämnden  
Växtbiologi Genetik Genetik  2015-06-10
Mark och miljö Markvetenskap inr. kolomsättning... Markvetenskap  2015-06-10
Energi och teknik Lantbruksteknik Teknologi inr. miljösystemanalys  2015-09-09
Stad och land Landsbygdsutveckling inr Globala Syd  Landsbygds-utveckling  2015-10-21
Växtproduktions-ekologi Växtekologi och ogräsbiologi Växtekologi  2015-12-09
Skoglig mykologi och växtpatologi Markmikrobiologi  

Mikrobiell ekologi i jordbruksmark

 2015-12-09
Mark och miljö Biogeofysik  Biogeofysik  2015-12-09
Ekonomi Naturresurs- och miljöekonomi Nationalekonomi inriktning naturresurs- och miljöekonomi   2016-04-20
Ekologi Landskapsekologi Landskapsekologi   2016-04-20 
Akvatiska resurser  Kvantitativ fisk- och fiskeriekologi Fiskeriekologi med inriktning rumslig dynamik   2016-04-20 
Växtbiologi  Molekylär cellbiologi  inr växter Molekylär cellbiologi inr biogenes och icke-kodande RNA hos växter  2016-09-14
 Ekologi  Ekologisk miljövård  Markekologi  2016-10-26
Skoglig mykologi och växtpatologi   Växtpatologi inriktning  sjukdomar i  jordbruksgrödor   Växtpatologi  2016-10-26 
Molekylära vetenskaper Strukturell molekylärbiologi Strukturell molekylärbiologi 2016-12-14
Skoglig mykologi och växtpatologi Mikrobiell metabolism Mikrobiell metabolism 2016-12-14
Mark och miljö Ekologisk miljövård Markekologi  
Norrländsk jordbruksvetenskap Växtodlingslära inriktning vall och grovfoder Växtodlingslära  
Akvatiska resurser Kvantitativ fisk- och fiskeriekologi Fiskeriekologi  inriktning rumslig dynamik  
Växtbiologi Genetik Genetik med inriktning epigenetik och växters omvärld  
Växtbiologi Molekylära växt/skadegörarinteraktioner  Molekylära interaktioner mellan växter och skadegörare  
       

 

Utnämning som docent

Alla forskare vid NJ-fakulteten uppmanas att så tidigt som möjligt i karriären planera för meritering för att utnämnas som docent. Betydelsen är faktiskt större än vad många tror, utöver den löneförhöjning som följer.

I många fall visar det sig att nålsögat är att kunna avsätta tid för att gå de kurser som behövs (10 veckor). Docentnämnden tillämpar strikt de anvisningar som fastställts av rektor i detta avseende. Det som därutöver ofta är en kritisk faktor är kravet på självständighet som forskare. Dettas bedöms vanligtvis utifrån om den sökande utvecklat en egen forskningslinje efter disputation. Kriteriet är bl.a. vilka man publicerar sig tillsammans med. Det är viktigt att kunna visa att man kan driva forskning (vilket kan synas i form av författarordningen), och att man kan publicera utan medverkan från den tidigare handledargruppen. Det kan krävas noggrann planering för detta samt förståelse från den omgivande forskningsmiljön. De som leder forskargrupper förväntas beakta detta och bistå i karriärplaneringen för gruppens medlemmar. Tveka inte att kontakta kollegor som nyligen blivit docenter för råd!

 

Excellent lärare

Excellent lärare är en ny titel på SLU som är en viktig del i universitetets kvalitetsarbete inom utbildning och pedagogisk utveckling. Titeln excellent lärare ger en möjlighet att belöna och synliggöra skickliga och pedagogiskt medvetna lärare.

Mer information om satsningen kan du hitta här.


Kontaktinformation
Sidansvarig: par.aronsson@slu.se