Forskarutbildning på NJ-fakulteten

Senast ändrad: 20 augusti 2019

Här hittar du information om hur forskarutbildningen vid NJ-fakulteten är organiserad och kontaktuppgifter till ansvariga personer som kan ge råd och stöd.

Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för forskarutbildningens kvalitet och att utbildningen genomförs i enlighet med beslutade riktlinjer. Fakultetsnämnden har delegerat ett antal frågor och beslut som rör forskarutbildning till nämnden för utbildning på forskarnivå (Fun-NJ), vicedekanen för forskarutbilding och i vissa fall även till prefekten, läs mer under "Vem beslutar om vad" nedan.

Regler och riktlinjer för forskarutbildning vid SLU, blanketter, allmänna studieplaner, forskarutbildningsämnen  m.m. finns på medarbetarwebbens sidor för forskarutbildning.

Vem beslutar om vad?

Beslut som rör forskarutbildning vid NJ-fakulteten

Ur NJ-fakultetens delegationsordning (beslutad i Fakultetsnämnden-NJ 2016-02-17)

Fakultetsnämnd
 • att ha det övergripande ansvaret för utbildningens kvalitet, samt
 • att efter ha inhämtat rektors synpunkter besluta om i vilka ämnen utbildning på forskarnivå ska anordnas.
 • att besluta om fördelning av resurser till utbildning på forskarnivå,
 • att besluta om inriktningar inom forskarutbildningsämnena,
 • att ha det övergripande ansvaret för effektivitet, uppläggning, studieplaner och handledning samt för samordning av kurser och utbildning av handledare, samt
 • att besluta om vilka forskarskolor som skall finnas vid fakulteten samt medelstilldelning till dessa.
Dekan
 • att bevilja dispens för disputation och licentiatseminarium utanför perioden 15 augusti till 15 juni,
 • att besluta om dispens från regeln om att spikning av doktors- eller licentiatavhandlingar ska genomföras mellan 15 augusti och 1 juli,
Nämnden för utbildning på forskarnivå (Fun-NJ)
 • att ansvara för att utbildningen på forskarnivå genomförs i enlighet med lagar och förordningar samt av rektor beslutade riktlinjer,
 • att till fakultetsnämnden lämna förslag om forskarutbildningsämnen och inriktningar vid fakulteten,
 • att fastställa allmänna studieplaner för utbildningen på forskarnivå,
 • att fastställa kursplaner för kurser inom utbildning på forskarnivå för vilka institutionerna ansökt om ersättning,
 • att inom ramar beslutade av dekanen eller fakultetsnämnd bevilja ersättning för kurser inom utbildning på forskarnivå givet att kursen har en av Fun-NJ godkänd kursplan,
 • att till fakultetsnämnden föreslå vilka forskarskolor som ska finnas vid fakulteten samt föreslå medelstilldelning till dessa,
 • att utse ledamöter till styrgrupperna för fakultetens forskarskolor,
 • att utse studierektorer för fakultetens forskarskolor,
 • att följa forskarskolornas arbete och vid behov till fakultetsnämnden föreslå förändringar,
 • att, vid allvarliga brister i en enskild doktorands utbildning, eller om doktorand eller huvudhandledare begär det, agera enligt vad som fastställs i riktlinjer för utbildningen på forskarnivå (SLU ID: SLU ua 2015.1.1.1-2467, kapitel 7), att stödja, utveckla och följa upp utbildningen på forskarnivå vid fakultetens institutioner, samt
 • att i övrigt utföra de uppdrag som dekanen beslutar om.
Ordförande i Fun-NJ (vicedekan för forskarutbildning)
 • att anta doktorander till utbildningen på forskarnivå enligt vad som anges i
 • antagningsordningen,
 • att i samband med antagning av doktorand godkänna den preliminära individuella studieplanen,
 • att utse handledare i utbildning på forskarnivå,
 • att besluta om tillgodoräknanden av kurspoäng (kurser genomförda före antagning) i utbildning på forskarnivå,
 • att medge undantag från kravet på grundläggande behörighet till forskarutbildning,
 • att besluta om undantag från annonseringsplikt av utbildningsplatser för utbildning på forskarnivå i enlighet med SLU:s antagningsordning för utbildning på forskarnivå,
 • att, efter begäran från en enskild doktorand antagen före den 1 juli 2015, överföra doktoranden till de nya riktlinjerna på forskarnivå,
 • att, om det finns särskilda skäl, medge undantag från poängkravet vid disputationstillfället för pågående eller planerad kurs som ej slutförs före disputation,
 • att efter ansökan från huvudhandledare besluta om extern förhandsgranskning av avhandling i de fall de formella kraven för disputation eller licentiatseminarium ej är uppfyllda,
 • att efter förslag från huvudhandledaren utse förhandsgranskare för extern förhandsgranskning av avhandling,
 • att utse opponent, ordförande och betygsnämnd inför disputation,
 • att utse ordförande och betygsnämnd inför licentiatseminarium,
 • att besluta om tid och plats för disputation och licentiatseminarium, samt
 • att i övrigt utföra de uppdrag som dekanus beslutar om.
Prefekt
 • att utse examinator för kurser på forskarutbildningsnivå; dessa får utan föredragning fatta beslut om betyg,
 • att ansvara för att institutionen följer SLU:s riktlinjer för forskarutbildning,
 • att säkerställa att institutionens doktorander vet vem som är studierektor/kontaktperson för forskarutbildning samt vilket uppdrag kontaktpersonen har,
 • att fastställa kursplaner i enlighet med SLU:s riktlinjer för de forskarutbildningskurser som Fun-NJ eller styrgrupper för fakultetens forskarskolor ej beslutar om,
 • att utse examinator för kurser i utbildningen på forskarnivå,
 • att till ordföranden i forskarutbildningsnämnden lämna förslag på personer som ska antas till utbildningen på forskarnivå samt föreslå huvudhandledare och
 • handledare. Förslaget ska åtföljas av förslag till finansiering, preliminär individuell studieplan och andra handlingar som krävs enligt SLU:s antagningsordning för utbildning på forskarnivå,
 • att fastställa doktoranders definitiva individuella studieplaner och att se till att åtagande skrivs under av handledare och doktorand senast tre månader efter antagningen,
 • att utse fakultetens representant vid halvtidsuppföljningar, förslagsvis kontaktpersonen för forskarutbildning vid institutionen. Representanten får inte ingå i handledargruppen,
 • att tillse att resultatet från halvtidsuppföljningar dokumenteras, arkiveras och följs upp enligt SLU:s rutiner för halvtidsuppföljningar,
 • att, om huvudhandledaren är tjänstledig minst sex månader eller är frånvarande i en omfattning som medför att en tillfredsställande handledning inte kan garanteras, tillse att en ställföreträdande huvudhandledare utses av forskarutbildningsnämndens
 • ordförande för den period som huvudhandledaren är frånvarande, att alla planer för doktoranders utbildning hanteras, diarieförs och arkiveras enligt riktlinjer för utbildningen på forskarnivå,
 • att, vid allvarliga brister i en enskild doktorands utbildning, tillse att åtgärder vidtas enligt vad som fastställs i riktlinjer för utbildningen på forskarnivå (SLU ID: SLU ua 2015.1.1.1-2467, kapitel 7),
 • att själv vara ordförande vid disputationsakt inom institutionen eller, vid förhinder, till ordföranden i forskarutbildningsnämnden föreslå annan ordförande,
 • att ansvara för att av fakulteten givet uppdrag inom utbildningen på forskarnivå utförs, samt
 • att, oavsett finansieringsform och fakultetstillhörighet, ge doktoranderna lika möjligheter att delta i kurser, seminarier, institutionsdagar och resor.
Fakultetens studierektorer för utbilding på forskarvinå

(Utses av dekanen och ska ej blandas samman med kontaktpersoner för forskarutbildning på institutionsnivå)

 • att bereda ärenden på uppdrag av nämnden för utbildning på forskarnivå,
 • att inom fakultetens utbildning på forskarnivå aktivt delta i planering, utveckling och samordning,
 • att stödja och samordna arbetet som åligger institutionernas kontaktpersoner för utbildning på forskarnivå,
 • att vägleda och på annat sätt stötta studenterna vad gäller utbildning på forskarnivå, samt
 • att i övrigt utföra de uppdrag som dekanus beslutar om.
Styrgrupper för forskarskolor
 • att till nämnden för utbildning på forskarnivå föreslå budget för forskarskolan,
 • att besluta om justeringar av verksamhetsplanen inom givna ekonomiska ramar,
 • att fastställa kurs- och aktivitetsplaner inom forskarskolan i enlighet med SLU:s riktlinjer för forskarutbildningskurser,
 • att fastställa arbetsuppgifter för forskarskolans studierektor,
 • att besluta om vidaredelegation i frågor där så befinns lämpligt,
 • att ansvara för kvalitet och uppföljning,
 • att aktivt delta i övergripande aktivitetsplanering,
 • att se till att återrapportering sker till fakulteten enligt givna anvisningar,
 • att verka för samverkan med andra forskarskolor, fakulteter och intressenter utanför SLU, samt
 • att i övrigt utföra de uppdrag som dekanen beslutar om.

Beslutsmöten Fun-NJ och Fun-NJ:s arbetsutskott

FUN-NJ

Forskarutbildningsnämnden vid NL (FUN-NJ) sammanträder ca tre gånger per termin. FUN-NJ beslutar bland annat om ersättning för forskarutbildningskurser, allmänna studieplaner och ledamöter i forskarskolornas styrgrupper. Utöver detta förbereder FUN ärenden som ska belutas av fakultetsnämnden. Ärenden som ska beslutas av FUN ska vara fakultetskansliet tillhanda minst 3 veckor före mötet.

Mötestider FUN-NJ HT 2018

13 september

23 oktober

17 december

FUN-NJ:s arbetsutskott

Ärenden såsom antagningar, disputationer, tillgodoräknanden, byte av handledare etc beslutas av FUN-NJ:s ordförande (vicedekanen för forskarutbildning) vid arbetsutskottets möten. Vid mötena närvarar även fakultetsstudierektorer för forskarutbildning och utbildningshandläggare.

Ansökningar/ärenden rörande antagningar och tillgodoräknanden ska vara fakultetskansliet tillhanda minst en vecka före arbetsmötet, övriga ärenden ska vara kansliet tillhanda minst 4 arbetsdagar före mötet.

Mötestider FUN-NJ AU HT 2018:

6 november

7 december

17 december

Ärenden som ska beslutas före årsskiftet bör vara kansliet tillhanda senast 1 december, med undantag för ansökan om antagning då institutionen önskar finansiering av 4:e år, då deadline är 23 november.

Kontaktpersoner vid NJ-fakultetens institutioner

Institution Kontaktperson
Akvatiska resurser Erik Petersson
Ekologi Erik Öckinger
Ekonomi Gordana Manevska Tasevska
Energi och teknik Björn Vinnerås
Molekylära vetenskaper Monika Johansson
Mark och miljö Elisabet Lewan
Norrländsk jordbruksvetenskap Johanna Wallsten
Sskoglig mykologi och patologi Anders Dahlberg
Stad och land Kristina Marquardt
Vatten och miljö Brendan McKie
Växtbiologi Christina Dixelius
Växtproduktionsekologi Robert Glinwood

Checklista inför disputation

Information till handledare och doktorander inför disputation
 1. Ca 4-6 mån före disputation
  Boka tid för disputation genom att kontakta en utbildningshandläggare på NJ-kanlsiet. Lediga tider finns i disputationsbokningskalendariet. Kontakta tilltänkt opponent, betygsnämnd och ordförande. Boka lokal.
 2. 3 mån före disputation
  Anmälan om disputation ska vara inskickat till kansliet minst 3 månader före disputation (12 veckor för doktorander antagna före 2013). Länk till blankett för anmälan av disputation och jävsblanketter. Efter beslut om disputation skickar kansliet ut information till opponent, betygsnämnd, ordförande, doktorand och handledare via e-post. Informationen innehåller kopia på beslut samt examensmål och information om disputationsakten. Efter beslut ansvarar handledaren för att institutionens administratör/ekonom får adresser till opponent och betygsnämnd för att förbereda eventuella reseersättningar och arvoden.

 3. 3 veckor före disputation
  Avhandlingen ska spikas senast 3 veckor före disputationen. Spikning (registrering) sker genom att lämna tryckta exemplar av avhandlingen till registrator och bibliotek samt publicering av elektronisk version av avhandlingen i Epsilon.

 4. Disputationsdagen
  Efter disputationen ska en kopia på betygsprotokollet ges till institutionens Ladokadministratör för registrering i Ladok. Originalet skickas till kansliet.

 5. Ansökan om examen skickas till examensenheten

Boka tid för disputation/licentiatseminarium

Här hittar du NJ-fakultetens disputationskalendarium.  I kalendariet visas de tider som finns inbokade för disputation respektive licentiatseminarium.

Information om prolongering

Förtroendeuppdrag kan berättiga till prolongering (förlängning) av doktorandtiden. Fakultetsnämnden fattade den 8 juni 2016 beslut om nya riktlinjer för prolongering.

För mer information, kontakta Gabriella Persdotter Hedlund eller Johanna Nilsson vid NJ-kansliet.

Prolongering kan också ske på central SLU-nivå (beroende på vilket uppdrag det gäller). För mer information om detta, kontakta Lotta Hansson.

Ersättning för forskarutbildningskurser

Fakultetsnämnden avsätter årligen medel till ersättning för forskarutbildningskurser. Ersättning utgår inte om kursen ingår i respektive institutions introduktionskurser för nyantagna forskarstuderande, och inte heller om kursen finansieras av FUR, NOVA eller forskarskola.

Den 27 februari 2017 beslutad Fun-NJ om nya riktlinjer för ersättning till forskarutbildningskurser.

Blankett för HÅP-ersättning

Vart doktorand kan vända sig vid behov av psykosocialt stöd

Information om var en doktorand kan rekommenderas att gå när hen behöver psykosocialt stöd

Doktorandombudsmannen

Länshälsan

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Eva Andersson Björkman
Utbildningsledare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
eva.andersson.bjorkman@slu.se, 018-67 16 72, 072-530 37 73

Johanna Nilsson
Utbildningshandläggare Tjänstledig 2019-08-26 – 2020-01-19
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
johanna.nilsson@slu.se, 018-67 22 44

Fakultetsstudierektor

Elisabet Lewan, universitetslektor
Institutionen för mark och miljö/avd. Markfysik/Biogeofysik
lisbet.lewan@slu.se,  018-672629

Fakultetsstudierektor

Petra Fransson, forskare FLK
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi/avd. skoglig mikrobiologi
Petra.Fransson@slu.se, 018-671864

Vicedekan, ansvarsområde forskarutbildning

Torleif HärdJohan Meijer
johan.meijer@slu.se, 018-67 33 21

Sidansvarig: eva.andersson.bjorkman@slu.se