Stipendier vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 01 oktober 2020

Information och ansökning till NJ-fakultetens stipendier 2020


Följande stipendier är sökbara under perioden 1-31 oktober 2020:

Stipendium ur G.W. Gillbergs fond

Stipendium ur Intendent C L Behms fond för baljväxtodling

 

Utlysningsperioden för NJ-fakultetens stipendier är 1–31 mars om inget annat anges. För vissa stipendier är utlysningen i oktober (anges vid stipendiet).

Ansökningar inkomna före eller efter ansökningsperioden kan inte att beaktas.

Se här hur personuppgifter hanteras.

Att tänka på när du söker stipendier från NJ-fakulteten

G.W. Gillbergs fond

Stipendiet kan sökas av agronomstuderande som uppnått minst 60 hp vid SLU.

Stipendiet kan inte innehas jämte annat liknande stipendium.

Syfte med stipendiet anges i ansökan.

Olga och Bertil Birkfeldts minnesfond

Kan sökas av utexaminerade landskapsarkitekter föregående år (det vill säga för 2020 års ansökningsperiod utexaminerad läsåret 2018–2019).

Stipendiet är avsett för studier utomlands och tilldelas ”den nyutexaminerade landskapsarkitekt som visat de största framstegen i trädgårdsarkitektur”.

Ulla och Julius Edwardsons stipendiefond

Stipendiet kan sökas av agronom-, hortonom- och landskapsarkitektstuderande, som är född och uppväxt i Dalsland eller Blekinge.

Stipendiebeloppet skall beräknas till "50 % av vederbörandes direkta egna kostnader" med avdrag för "vad vederbörande erhållit i bidrag från andra fonder eller allmänna medel".

Som enhetlig grund för beräkning av de direkta egna kostnaderna har lagts belopp enligt studiestödsbestämmelserna. Stipendiebeloppet uppgår alltså till 50 % av studiemedlens återbetalningspliktiga del inklusive barntillägg. Tid för innehav: ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år efter förnyad ansökan. Ytterligare förlängning medges ej. Stipendiet kan inte innehas jämte annat stipendium från fakulteten.

Stina och Richard Högbergs stipendiefond

Stipendiet delas i första hand ut till agronomie studerande med företräde för sökande som är född eller bor i Värmland. Personbevis som styrker födelseorten ska bifogas om ansökan om företräde ska beaktas.

Stipendiet delas ut i handra hand som ett forskningsstipendium till agronom. Med ansökan bifogas plan över den forskningsuppgift för vars genomförande stipendiet söks tillsammans med utförlig kostnadskalkyl.

Karin och Gösta Rittners stipendiefond

Fonden ägs och förvaltas av Handelsbanken. Beslut om tilldelning av stipendium fattas av Handelsbanken den 7 juni efter förslag från NJ-fakultetens stipendiekommitté.

Stipendiet är avsett som resestipendium. Sökande ska vara ordinarie agronomstuderande och uppnått minst 60 hp vid SLU. Efter avslutad resa skall reseberättelse inlämnas till NJ-fakultetens stipendiekommitté.

A J Romans fond

Stipendiet är avsett som resestipendium. Det är avsett för studier av förhållandena på något visst område av inhemskt- eller utländskt jordbruk. Kan sökas av agronom som uppnått minst 120 hp vid SLU med företräde för den som ämnar avlägga högre examen. Av tilldelat stipendium utbetalas den sista tredjedelen först då reseberättelse avlämnats och godkänts av stipendiekommittén. 

Gustaf Hellstens fond

Stipendiet kan sökas av agronomstuderande som uppnått minst 60 hp vid SLU.

Företräde för sökande född i Uppland (personbevis krävs om företräde åberopas).

Stipendiet kan innehas två gånger.

Stipendiet kan sökas för kurslitteratur relevant för utbildningen vid SLU. Kvitto bifogas ansökan.

H Steinmetz’s fond (sökbar 2020)

Stipendium ur H Steinmetz fond utlyses vartannat år. 

Stipendiet kan sökas av agronomstuderande som antagits ett jämnt årtal och som uppnått minst 60 hp vid SLU. Stipendiet kan innehas i två år.

Stipendium kan sökas för kurslitteratur relevant för utbildningen vid SLU. Kvitto bifogas ansökan.

Algot Lagervalls stipendiefond

Stipendiet kan sökas av agronomstuderande som uppnått minst 120 hp vid SLU.

Tid för innehav: 1 år. Syfte med stipendiet anges i ansökan.

Birger Platons stipendiefond

Stipendiet kan sökas av agronom-, hortonom- och landskapsarkitektstuderande som uppnått minst 60 hp vid SLU. Syfte med stipendiet anges i ansökan.

Nils Lengquists stipendiefond

Stipendiet är avsett som resestipendium och kan sökas av agronom- och hortonomstuderande som uppnått minst 60 hp vid SLU. Stipendium från Nils Lengquists stipendiefond kan tilldelas högst två gånger till samma person och kan ej tilldelas studerande samma år som denna uppbär annat stipendium.

Chr. Barthels premium

Stipendiet kan sökas av agronom- och hortonomstuderande som uppnått minst 60 hp vid SLU. Syfte med ansökan anges i ansökan.

NJ-fakultetens samlingsfond

I samlingsfonden ingår Ivar Insulanders fond, Knut och Hilma Falks donationsfond och Anshelm Schmidts stipendiefond.

Stipendiet kan sökas av agronomstuderande som uppnått minst 60 hp vid SLU. Syfte med stipendiet anges i ansökan.

Stipendier för forskning

Medlen är avsedda för studier och forskning inom lantbruksområdet. Stipendier för forskning betalas ut till bidragstagarens institution och ingår i institutionens bidragsmedel till projekt. För att erhålla totalkostnad för projektet åligger det den sökande att informera sig om vilka avgifter institutionen tar ut för gemensamma kostnader.

C L Behms fond för baljväxtodling (utlyses i oktober 2020)

Observera att ansökningsperioden är 1–31 oktober 2020.

Bidrag ur fonden utgår för forskning och försök som syftar till att främja landets baljväxtodling. Särskild uppmärksamhet bör ägnas möjligheter att effektivisera den kvävefixerande symbiosen samt att genom växtförädling och introduktion få fram uthålligare och bättre anpassade sorter eller arter.

Stina och Richard Högbergs stipendiefond

Stipendiet delas i första hand ut till agronomie studerande med företräde för sökande som är född eller bor i Värmland. Personbevis som styrker födelseorten ska bifogas om ansökan om företräde ska beaktas.

Stipendiet delas ut i handra hand som ett forskningsstipendium till agronom. Med ansökan bifogas plan över den forskningsuppgift för vars genomförande stipendiet söks tillsammans med utförlig kostnadskalkyl.

BML-fonden (sökbar 2020)

Utdelas vartannat år till en forskarstuderande vid institutionen för växtproduktionsekologi som bidrag för studier inom herbicidområdet.

Professor Lars Göran Folkessons fond

Stipendiet utdelas för forskning inom det lantbruksekonomiska området.

L Nannessons stipendiefond

Stipendiet är avsett att främja och understödja vetenskaplig forskning och praktiskt betydelsefulla undersökningar inom lantbruksekonomins, marknadslärans och jordbrukskooperationens område. Sökande skall ha avlagt agronomexamen. Av tilldelat stipendium utbetalas den sista fjärdedelen först då berättelse över utfört arbete avlämnats och godkänts av stipendiekommittén. Rapport skall ha inkommit senast sex månader efter avslutat arbete.

Sidansvarig: mw-red@slu.se