Stipendier vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 02 oktober 2019

Ansökningsperiod för 2019 års stipendier är 1–31 mars 2019.

Ansökningar inkomna före eller efter ansökningsperioden kan inte att beaktas.

Se här hur personuppgifter hanteras.

Att tänka på när du söker stipendier från NJ-fakulteten


Stipendier vid NJ-fakulteten

CL Behms fond

OBS! Ansökningsperiod 1–31 oktober 2019.

Bidrag ur fonden utgår för forskning och försök som syftar till att främja landets baljväxtodling. Särskild uppmärksamhet bör ägnas möjligheter att effektivisera den kvävefixerande symbiosen samt att genom växtförädling och introduktion få fram uthålligare och bättre anpassade sorter eller arter.

Olga och Bertil Birkfeldts minnesfond

Kan sökas av studenter på yrkesprogrammet landskapsarkitekt.

Stipendiet är avsett för studier utomlands och tilldelas ”den nyutexaminerade landskapsarkitekt som visat de största framstegen i trädgårdsarkitektur”.

BML-fonden

Utlyses vartannat år. Nästa utlysning sker 2020. Utdelas till ”förtjänt studerande vid institutionen för växtproduktionsekologi som bidrag för studier inom herbicidområdet”.

Ulla och Julius Edwardssons stipendium

Sökande skall vara ordinarie studerande på yrkesprogrammen agronom-, hortonom- eller landskapsarkitekt, född och uppväxt i Dalsland eller Blekinge. Stipendiebeloppet skall beräknas till "50 % av vederbörandes direkta egna kostnader" med avdrag för "vad vederbörande erhållit i bidrag från andra fonder eller allmänna medel".

Som enhetlig grund för beräkning av de direkta egna kostnaderna har lagts belopp enligt studiestödsbestämmelserna. Stipendiebeloppet uppgår alltså till 50 % av studiemedlens återbetalningspliktiga del inklusive barntillägg. Tid för innehav: ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år efter förnyad ansökan. Ytterligare förlängning medges ej. Stipendiet kan inte innehas jämte annat stipendium från fakulteten.

Professor Lars Göran Folkessons fond

Utdelas till studerande vid institutionen för ekonomi och/eller för forskning inom lantbruksekonomiska området. Medlen är avsedda för studier och forskning inom lantbruksområdet. Stipendier för forskning betalas ut till bidragstagarens institution och ingår i institutionens bidragsmedel till projekt. För att erhålla totalkostnad för projektet åligger det den sökande att informera sig om vilka avgifter institutionen tar ut för gemensamma kostnader.

Stina och Richard Högbergs stipendiefond

Stipendiet delas i första hand ut till agronomie studerande med företräde för sökande som är född eller bor i Värmland. Personbevis som styrker födelseorten ska bifogas om ansökan om företräde ska beaktas.

Stipendiet delas ut i handra hand som ett forskningsstipendium till agronom. Med ansökan bifogas plan över den forskningsuppgift för vars genomförande stipendiet söks tillsammans med utförlig kostnadskalkyl.

L Nannesons fond

Stipendiet är avsett att främja och understödja vetenskaplig forskning och praktiskt betydelsefulla undersökningar inom lantbruksekonomins och jordbrukskooperationens område. Sökande skall ha avlagt agronomexamen. Av tilldelat stipendium utbetalas den sista fjärdedelen först då berättelse över utfört arbete avlämnats och godkänts av stipendiekommittén. Rapport skall ha inkommit senast sex månader efter avslutat arbete.

Stipendier för forskning betalas ut till bidragstagarens institution och ingår i institutionens bidragsmedel till projekt. För att erhålla totalkostnad för projektet åligger det den sökande att informera sig om vilka avgifter institutionen tar ut för gemensamma kostnader.

Gösta Rittners Resestipendium

Utdelas för in- eller utrikes studieresa, dock ej grupp- eller årskursresa. Den som avser att fördjupa sig inom något av ämnena inom agronomprogrammet äger företräde. Sökande skall vara ordinarie studerande på agronomprogrammen och med godkänt resultat ha genomfört minst 60 hp. Sökande skall ha följt normal studietakt, det vill säga 60 hp/läsår, för att kunna föras upp på förslag till stipendium. Efter avslutad resa skall reseberättelse inlämnas till stiftelsens styrelse.

A J Romans Resestipendium

Stipendiet är avsett för studier av förhållandena på något visst område av inhemskt- eller utländskt jordbruk. Kan sökas av agronom utexaminerad under läsåret 2017–2018 med företräde för den som ämnar avlägga högre examen. Av tilldelat stipendium utbetalas den sista tredjedelen först då reseberättelse avlämnats och godkänts av stipendiekommittén. 

Gustaf Hellstens fond

Företräde för sökande född i Uppland (personbevis krävs).

Gustaf Hellstens fond är sökbar för studerande på: 

yrkesprogrammen:

 • Agronom – ekonomi
 • Agronom – livsmedel
 • Agronom – mark/växt
 • Agronom – landsbygdsutveckling
 • Agronom – husdjur
 • Hortonom

kandidatprogrammen:

 • Ekonomi – hållbar utveckling
 • Biologi och miljövetenskap

samt på masterprogrammen:

 • Agrar ekonomi och företagsledning / Agricultural economics and management,
 • Miljöekonomi och företagsledning / Environmental economics and management
 • Miljökommunikation / Environmental communication and management,
 • Växtbiologi för hållbar produktion / Plant Biology for Sustainable Production
 • EnvEuro / European master in environmental science,
 • Hållbar utveckling / Sustainable development,
 • Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning / Rural development and natural resource management
 • Mark, vatten och miljö / Soil, water and environment

För att komma ifråga för stipendium från Gustaf Hellstens fond ska den studerande vid ansökningstillfället ha tillgodogjort sig minst 60 hp vid SLU, och poängen ska vid ansökningstillfället vara registrerade i SLU:s LADOK.

H Steinmetz fond

Stipendium ur H Steinmetz fond utlyses vartannat år. Nästa utlysning blir 2020.

NJ-fakultetens samlingsfond

NJ-fakultetens samlingsfond är sökbar för studerande på:

yrkesprogrammen:

 • Agronom – ekonomi
 • Agronom – livsmedel
 • Agronom – mark/växt
 • Agronom – landsbygdsutveckling
 • Agronom – husdjur
 • Hortonom
 • Landskapsarkitekt

kandidatprogrammen:

 • Ekonomi – hållbar utveckling
 • Biologi och miljövetenskap

samt på masterprogrammen:

 • Agrar ekonomi och företagsledning / Agricultural economics and management,
 • Miljöekonomi och företagsledning / Environmental economics and management
 • Miljökommunikation / Environmental communication and management,
 • Växtbiologi för hållbar produktion / Plant Biology for Sustainable Production
 • EnvEuro / European master in environmental science,
 • Hållbar utveckling / Sustainable development,
 • Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning / Rural development and natural resource management
 • Mark, vatten och miljö / Soil, water and environment

För att komma ifråga för stipendium från NJ-fakultetens samlingsfond ska den studerande vid ansökningstillfället ha tillgodogjort sig minst 60 hp vid SLU, och poängen ska vid ansökningstillfället vara registrerade i SLU:s LADOK.

Sidansvarig: li.gessbo@slu.se