Att tänka på när du söker stipendier

Senast ändrad: 27 maj 2020

NJ-fakulteten ansvarar för ett antal stipendier för såväl studerande på grund- och avancerad nivå som för forskare och forskarstuderande. Vissa stipendier kan sökas även av examinerade. Inför 2020-års stipendieutlysning har det gjorts en del förändringar. Var därför uppmärksam på vem som är behörig att söka respektive stipendium.

Angående coronapandemin:

Till dig som sökt stipendium från NJ-fakulteten 2020

Vi befinner oss i en märklig tid med coronapandemin som ger en stor osäkerhet vad gäller resor och planerade aktiviteter under resterande 2020.

Vissa aktiviteter som stipendier är sökta för är redan inställda på grund av coronapandemin och dessa ansökningar har därför inte beaktats.

Beslut om tilldelning av stipendium kommer att fås genom mail via ReachMee (samma system som ansökan gjordes i). Du som har fått ett beviljat stipendium för resa ska rekvirera stipendiet när datum för resmålet är bestämt. Mer information om detta förfarande kommer att finnas i mailet.

Stipendiekommittén har som mål att fördela tillgängliga medel till så många ansökningar som möjligt. Beroende på skillnader av utdelningsbara medel mellan fonderna blir det olikheter mellan tilldelade stipendium för likartade syften.

Hantering av stipendier med anledning av coronopandemin

Det råder stor osäkerhet vad gäller coronapandemin och hur det kommer att utvecklas vad gäller resande inom och utanför Sveriges gränser. Stipendiekommittén har därför beslutat att utbetalningar vad gäller beviljade stipendium för resor ska rekvireras när datum för resmålet är bestämt och att resebokning är gjord.

Dispens kan ges för utnyttjande av stipendium om resa inte kan genomföras enligt plan. Detta görs efter godkännande av stipendiekommittén efter skriftlig ansökan från stipendiaten. Dock ska aktiviteten ha påbörjats senast 31 december 2020. Viss dispens därefter görs i samråd med stipendiekommittén och från fall till fall.

Beslut av stipendiekommittén den 14 maj 2020:

att beslutade stipendier som innefattar resor ska rekvireras då datum för resmålet är bestämt och resebokning är gjord innan utbetalning av stipendium görs, samt

att beslutade stipendier som innefattar resor men som inte kan påbörjas innan 31 december 2020 förfaller och återgår till fond. Viss dispens därefter görs i samråd med stipendiekommittén och från fall till fall.

Ansökan

Ansökningsperioden för 2020 års stipendieutlysning är 1–31 mars 2020.

Ansökan sker digitalt via systemet ReachMee. Mer information om ansökningsförfarandet

För 2020 års stipendier kan du söka för aktiviteter under perioden 1 januari 2020 till 31 december 2020.

Detta kan du söka stipendier för

– om inget annat anges i kriterierna för respektive fond.

 • Utbytesstudier
 • Examensarbete
 • Studieresa (inom utbildningen)
 • Kurs på universitetsnivå
 • Forskningsprojekt
 • Praktik/fältarbete
 • Kurslitteratur (relevant för utbildningen vid SLU)

Men inte detta

 • Datorer
 • Dubbla hyreskostnader

Se här alla stipendier från NJ-fakulteten

Klicka här för NJ-fakultetens stipendier. Det är på denna sida du loggar in i ReachMee och gör dina ansökningar.

Ansökan

 • Kontrollera vilka krav som ställs för de stipendier du söker.
 • Om ett poängkrav finns angivet kommer ansökningar med lägre poäng inte att beaktas.
 • Lämna in varsin ansökan om ni är fler som söker för samma ändamål, men uppge vilka du söker tillsammans med.
 • Fyll i alla uppgifter som efterfrågas för respektive fond.
 • Ofullständig ansökan beaktas inte.

Bilagor

 • Alla bilagor som bifogas ska vara i pdf-format.
 • Säkerställ att alla bilagor som krävs finns med ansökan och är läsbara.
 • Beskriv det som ansökan gäller samt syftet så detaljerat som möjligt. Lämna uppgift om vilka platser och personer (om tillgängligt) som skall besökas. Skriv inte endast exempelvis "besöka några gårdar på USA:s ostkust".
 • Motivera val av resekostnader. Sträva efter de billigaste alternativen.
 • Ange en så detaljerad kostnadskalkyl som möjligt.
 • Ange datum för den planerade aktiviteten.
 • Personbevis beställer du via Skatteverket. Kontrollera att det personbevis du beställer innehåller de uppgifter som krävs.
 • Söker du för examensarbete, studieresa, projektarbete eller praktik-/fältarbete ska signerat intyg från handledare eller prefekt bifogas (mall för intyg finns att hämta vid varje aktivitet).

Stipendier på andra fakulteter

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) hanterar en fond som riktar sig till doktorander och yngre forskare. Det är Olof Claessons fond som är avsett att främja forskning och forskarutbildning inom områdena mjölkutvinning och mjölkprodukter. Uppgifter om fonden finns under rubriken "Stipendiefonder sökbara för lärare och forskare".

Klicka här för att komma till rätt sida på VH:s webb.

Hantering av personuppgifter

Klicka här för uppgifter om hantering av personuppgifter

Medel som inte utbetalats

Medel som inte kunnat betalas ut återförs till respektive fond efter två år från stipendiekommitténs beslut.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Marie Forsberg
Fakultetssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marie.forsberg@slu.se, 018-67 10 21

Sidansvarig: mw-red@slu.se