Att tänka på när du söker stipendier

Senast ändrad: 20 januari 2021

NJ-fakulteten ansvarar för ett antal stipendier för såväl studerande på grund- och avancerad nivå som för forskare och forskarstuderande. Vissa stipendier kan sökas även av examinerade.

Hantering av stipendier med anledning av coronopandemin

Det råder fortsatt stor osäkerhet vad gäller coronapandemin och hur det kommer att utvecklas vad gäller resande inom och utanför Sveriges gränser. Stipendiekommittén beslutade inför 2020-års stipendierutlysning att resor skulle rekvireras när datum för resmålet är bestämt och resebokning gjord. Hur situationen ser ut inför årets stipendieutlysning återstår att se.

Ansökan

Ansökningsperioden för 2021 års stipendieutlysning är 1–31 mars 2021.

Ansökan sker digitalt via systemet ReachMee. Mer information om ansökningsförfarandet

För 2021 års stipendier kan du söka för aktiviteter under perioden 1 januari till 31 december 2021.

Detta kan du söka stipendier för

– om inget annat anges i kriterierna för respektive fond.

 • Utbytesstudier
 • Examensarbete
 • Studieresa (inom utbildningen)
 • Kurs på universitetsnivå
 • Forskningsprojekt
 • Praktik/fältarbete
 • Kurslitteratur (relevant för utbildningen vid SLU)

Men inte detta

 • Datorer
 • Dubbla hyreskostnader

Se här alla stipendier från NJ-fakulteten

Klicka här för NJ-fakultetens stipendier. Det är på denna sida du loggar in i ReachMee och gör dina ansökningar.

Ansökan

 • Kontrollera vilka krav som ställs för de stipendier du söker.
 • Om ett poängkrav finns angivet kommer ansökningar med lägre poäng inte att beaktas.
 • Lämna in varsin ansökan om ni är fler som söker för samma ändamål, men uppge vilka du söker tillsammans med.
 • Fyll i alla uppgifter som efterfrågas för respektive fond.
 • Ofullständig ansökan beaktas inte.

Bilagor

 • Alla bilagor som bifogas ska vara i pdf-format.
 • Säkerställ att alla bilagor som krävs finns med ansökan och är läsbara.
 • Beskriv det som ansökan gäller samt syftet så detaljerat som möjligt. Lämna uppgift om vilka platser och personer (om tillgängligt) som skall besökas. Skriv inte endast exempelvis "besöka några gårdar på USA:s ostkust".
 • Motivera val av resekostnader. Sträva efter de billigaste alternativen.
 • Ange en så detaljerad kostnadskalkyl som möjligt.
 • Ange datum för den planerade aktiviteten.
 • Personbevis beställer du via Skatteverket. Kontrollera att det personbevis du beställer innehåller de uppgifter som krävs.
 • Söker du för examensarbete, studieresa, projektarbete eller praktik-/fältarbete ska signerat intyg från handledare eller prefekt bifogas (mall för intyg finns att hämta vid varje aktivitet).

Stipendier på andra fakulteter

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) hanterar en fond som riktar sig till doktorander och yngre forskare. Det är Olof Claessons fond som är avsett att främja forskning och forskarutbildning inom områdena mjölkutvinning och mjölkprodukter. Uppgifter om fonden finns under rubriken "Stipendiefonder sökbara för lärare och forskare".

Klicka här för att komma till rätt sida på VH:s webb.

Hantering av personuppgifter

Klicka här för uppgifter om hantering av personuppgifter

Medel som inte utbetalats

Medel som inte kunnat betalas ut återförs till respektive fond efter två år från stipendiekommitténs beslut.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Marie Forsberg
Fakultetssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marie.forsberg@slu.se, 018-67 10 21

Sidansvarig: mw-red@slu.se