Att tänka på när du söker stipendier från NJ-fakulteten

Senast ändrad: 21 maj 2018

NJ-fakulteten ansvarar för ett antal stipendier för såväl studerande på grund- och avancerad nivå som för forskare. Vissa av stipendierna kan även sökas av övriga utexaminerade. Vem som är behörig att söka respektive stipendium framgår av kungörelserna.

Vad kan jag söka stipendier för?

Du kan söka stipendier för studieresa, utbytesstudier, examensarbete, kurs, projekt.

För 2018 års stipendier kan du söka för aktiviteter under perioden 2018-01-01 — 2019-06-30.

Bidrag lämnas inte för datorer eller litteratur.

Bidrag lämnas inte för traktamente och mat. (Traktamente får man normalt som anställd, ex. doktorand).

Gör din ansökan enligt anvisningarna och enligt de kriterier som finns

Se alla stipendier från NJ-fakulteten

Ansökan

 • Kontrollera vilka krav som ställs för de stipendier du söker.
 • Lämna in din ansökan i rätt antal kopior. Buntarna ska vara sorterade och häftade. Endast en fond per ansökan och endast en ansökan per kuvert.
 • Om ett poängkrav finns angivet kommer inte ansökningar med lägre poäng att beaktas.
 • Är ni fler som söker för samma ändamål lämna in varsin ansökan, men uppge vilka du söker tillsammans med.
 • Lämna in din ansökan i tid. För sent inlämnad ansökan beaktas inte. Hinner du inte skicka in i tid skicka ett e-brev till registrator innan sista ansökningsdag där du anger vilken fond du söker. Därefter skickar du snarast in din ansökan till registrator som ska ha inkommit senast en vecka efter sista ansökningsdag.
 • Fyll i alla uppgifter som efterfrågas på blanketten för respektive fond.

Bilagor

 • Säkerställ att alla bilagor som krävs finns med ansökan och är läsbara.
 • Söker du för examensarbete ska intyg från handledare/prefekt bifogas.
 • Beskriv resan, projektet eller annat som ansökan gäller samt syftet med detta så detaljerat som möjligt. Lämna uppgift om vilka platser och personer (om tillgängligt) som skall besökas, inte bara "besöka några gårdar på USA:s ostkust".
 • Motivera val av resekostnader, sträva efter de billigaste alternativen i alla lägen.
 • Ange en så detaljerad kostnadskalkyl som möjligt.
 • Ange datum för den planerade aktiviteten.
 • Personbevis beställer du via Skatteverket. Kontrollera att det personbevis du beställer innehåller de uppgifter som behövs.
 • En meritförteckning är en uppställning av dina utbildningar, praktikperioder och anställningar. Man brukar dessutom ange t.ex. fritidsintressen, språkkunskaper, datakunskaper, längre utlandsvistelser, förtroendeuppdrag osv.

Komplettering av ansökan

 • Komplettering av poäng eller andra handlingar måste lämnas in senast en vecka före stipendiekommitténs beslutssammanträde (se webbsidan för information).

Ej utbetalda medel

Ej utbetalda medel återförs till respektive fond efter två år från stipendiekommitténs beslutsdatum.

Om utlottade premier ej kunnat betalas ut inom ett år från stipendiekommitténs beslutsdatum återförs medlen till respektive fond.

 

Protokoll

Protokoll från stipendiekommittéen 2018-05-09

Protokoll från stipendiekommittén 171123

Protokoll från stipendiekommittén 170601

Tillägg protokoll stipendiekommittén 170607, per capsulam

Protokoll från stipendiekommittén 2016-09-26

Protokoll från stipendiekommittén 2016-05-11

Sidansvarig: li.gessbo@slu.se