NJ-fakultetens strategi 2017-2020

Senast ändrad: 20 april 2021
Svan som lyfter från vattenytan i en sjö

NJ-fakultetens strategi 2017-2020 klargör fakultetens inriktning inom forskning, utbildning, miljöanalys och samverkan. Den förtydligar och konkretiserar prioriteringar i SLU:s övergripande strategi ur fakultetens perspektiv.

Här finns NJ-fakultetens strategi 2021–2025. Skrolla ner lite och klicka där det står NJ-fakulteten

Strategins mål

NJ-fakultetens strategi kopplar till SLU:s strategi och till SLU:s tre inriktningsdokument för utbildning, samverkan och miljöanalys.

Utöver att fakulteten bidrar till SLU:s centralt fastställda mål ska fakulteten uppnå följande inom...

...forskning:

 • ett ökat utbyte mellan den naturvetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen som har lett till att den tvärvetenskapliga forskningen har utvecklats
 • grundforskningen inom områdena ekologi, växtbiologi, markvetenskap och molekylära vetenskaper har fortsatt starkt internationellt genomslag
 • den tillämpningsnära jordbruksforskningen och forskningen om landsbygdsutveckling har synliggjorts och utvecklats, det vetenskapliga genomslaget har ökat och resultaten och kunskapen efterfrågas i ökad utsträckning av praktiken och samhället
 • forskningen kring hållbara livsmedelssystem har utvecklats och efterfrågas i högre grad
 • miljöforskningen är central i verksamheten och genomslaget inom vetenskapen och samhället har ökat
 • forskningen leder i ökad utsträckning till innovationer

...forskarutbildning:

 • fakulteten har vänt den nedåtgående trenden i antal antagna och examinerade forskarstuderande
 • fakulteten har säkerställt djup och bredd i kursverksamheten

...fortlöpande miljöanalys:

 • miljöanalys är i högre utsträckning integrerad med forskning och undervisning

...samverkan:

 • ökad samverkan till omfattning och kvalitet
 • fakulteten och dess intressenter har ömsesidig förståelse för varandras förutsättningar
 • ökad rörlighet mellan akademi och omgivande samhälle

Läs om mål, prioriteringar och åtgärder i dokumentet "Strategi för NJ-fakulteten 2017-2020".

Implementering av strategin

Hur ska de mål, former och inriktningar som formulerades i fakultetens strategi för 2017-2020 uppnås? Kärnan i en strategi är aktiviteterna. Vilka aktiviteter brukar en fakultet genomföra för att nå uppsatta mål? På en övergripande nivå kan återkommande aktiviteter av strategisk karaktär grupperas som rekryteringar, utredningar, och särskilda satsningar.

Kansliet har utvecklat ett enkelt verktyg som stöd för fakultetsledningen inför framtida strategiska beslut. Verktyget kan beskrivas som en matris som innehåller strategins mål samt prioriteringar vad gäller former och inriktningar för respektive område (forskning, utbildning, forskarutbildning, miljöanalys och samverkan).

Framtida aktiviteter initieras huvudsakligen av fakultetsledningen men prefekterna ges möjlighet att göra inspel vid särskilda tillfällen. En lämplig fördelning av aktiviteter inom olika sektioner eftersträvas.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Marnie Hancke
Forskningssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marnie.hancke@slu.se, 018-67 11 81

Sidansvarig: mw-red@slu.se