Ingrid Ljungvalls avsiktsförklaring

Senast ändrad: 11 oktober 2021

Universitetslektor Ingrid Ljungvall, institutionen för kliniska vetenskaper.

Uppdrag internt/externt: Jag undervisar på veterinärprogrammet och, i mindre omfattning, även på djursjukskötarprogrammet. Jag arbetar även som klinisk veterinär vid universitetsdjursjukhuset (UDS). Min forskning omfattar flera olika veterinärmedicinska områden, men mitt primära forskningsområde rör kardiovaskulära sjukdomsprocesser och diagnostik/behandling av dessa hos hund och katt.

Jag handleder examensarbetsstudenter och forskarstudenter på doktorandnivå inom flera olika ämnesområden, samt undervisar svenska och utländska veterinärer som genomgår kliniska specialiseringsprogram på nationell och internationell nivå. Jag har de senaste åren deltagit i olika arbetsgrupper som rör utbildning och klinisk verksamhet vid SLU samt även i olika samverkansprojekt mellan SLU och representanter från näringen.

Exempelvis leder jag just nu en grupp i Sverige där vi försöker att skapa riktlinjer och rekommendationer för den veterinära journalföringen, i undervisningssammanhang vid SLU, såväl som i övrig klinisk verksamhet i det privata och offentliga veterinärsverige. Jag skriver relativt regelbundet olika textbokskapitel i diverse internationellt spridda läroböcker som riktar sig till studenter och veterinärer runt om i världen.

Viktiga framtidsfrågor för fakulteten: Jag vill starkt att SLU skall vara ett universitet i världsklass och jag tycker, av den anledning, att det är viktigt att vi har en bra och genomförbar framtidsplan för ”efterväxten” i form av lärare och forskare vid fakulteten inom olika ämnesområden.

Det är en omfattande veterinär-och sköterskebrist i Sverige och regeringen har föreslagit en ökad medelstilldelning till veterinär-och djursjukskötarutbildningarna i landet. Det är så klart viktigt att medelstilldelningen används på ett klokt sätt, samt att befintliga och framtida strukturer för undervisning- och medelstilldelning inom fakulteten aktivt diskuteras då universitetet ständigt behöver följa utvecklingen och behoven i samhället. 

För att vi gemensamt skall skapa en trygg och hållbar arbetsplats tycker jag att det är viktigt att verka för att personer på olika nivåer i organisationen skall få sin röst hörd lite högre upp i universitetsledningen. För att uppnå det här måste det emellertid finnas olika forum där möten kan ske på ett naturligt sätt och där olika åsikter kan diskuteras och ventileras.

Även om SLU aktivt väljer ut prioriterade forskningsområden för olika perioder är det även av stor vikt att bibehålla mångfalden vid ett universitet och belysa områden som kanske inte av tradition aktivt har lyfts fram på senare tid vid universitetet.

Vad jag framför allt kommer att tillföra den nya fakultetsnämnden: Jag har ett stort nationellt och internationellt kontaktnätverk med andra lärosäten och jag inhämtar gärna positiva exempel från andra verksamheter med målsättningen att implementera en del av dessa i vår verksamhet, och då gärna i framtiden i den nya fakultetsnämnden. Jag är engagerad och jag vill verka för att stabila och transparanta strukturer skapas för forskning, utbildning och kliniskt arbete vid vårt universitet.

Jag vill verka för en ökad samverkan mellan olika utvalda närliggande program vid universitet och försöka ha ett helikopterperspektiv på hur vi, med gemensamma krafter, kan verka för en ökad kvalitet på dessa program.

Några personliga rader: Jag kommer ursprungligen från Norge och är fortfarande norsk medborgare (men nu när möjligheten ges för dubbelt medborgarskap så blir jag förhoppningsvis svensk snart också). Jag bor med man, barn och hundar i Uppsala och uppskattar mycket den nära tillgången till vackra naturreservat i närområdet där jag bor. Jag försöker dock även få lite fjälluft i lungorna några gånger under året.

Basic information

Namn: Ingrid Ljungvall

Anställning: Universitetslektor Internmedicin, sällskapsdjur. Institution: Kliniska Vetenskaper.

Grundutbildning: Veterinär.

Efterutbildning & Akademiska titlar: VMD, Docent, Dipl. ECVIM-CA (card), Excellent lärare.

Jobbat på SLU sedan: 2006


Kontaktinformation