Pernilla Christensen

Senast ändrad: 08 november 2021
Pernilla Christensen

Miljöanalysspecialist Pernilla Christensen, institutionen för skoglig resurshushållning valdes till prodekan.

Viktiga framtidsfrågor för fakulteten:

  • Öka det interna samarbetet inom fakulteten och SLU
  • Att fortsätta tillgängliggöra och synliggöra våra data
  • Fortsatt översyn och implementering av kompetensförsörjningsplanen vid fakulteten
  • Fortsatt se över och förbättra kommunikationsflödet mellan SLU och omvärlden

Vad jag framför allt kommer att tillföra den nya fakultetsnämnden

Jag vill fortsätta att arbeta för att stärka miljöanalysen vid fakulteten och miljöanalysens utveckling genom att miljöanalysdata beforskas, att våra studenter lär sig vad miljöanalys är och vad det kan användas till samt att våra data och resultat tillgängliggörs och används så att vi kan bidra och svara upp mot miljökvalitets- såväl som de mer komplexa hållbarhetsmålen. 

Vid vår fakultet pågår så många spännande och högaktuella saker. Jag vill arbeta för att vi ska nå ut bättre externt via ett förbättrat och utökat samarbete mellan fakulteter, institutioner och ämnesområden.

Strategin för 2021-2025 är nu beslutad vid SLU. Tidigare fakultetsnämnder har börjat lägga kartan utifrån institutionernas inspel kring hur kompetensförsörjningen kopplar mot strategin. Hur vidmakthåller vi en forskning i världsklass, en högkvalitativ utbildning på såväl grund- som forskarnivå och en miljöanalys som bidrar till vårt omgivande samhälle – bredd och spets i kompetens är en nyckelfråga. Det är inget enkelt pussel att lägga då resurserna är begränsade och många svåra avvägningar behöver göras och måste göras. Min samlade erfarenhet under mina år vid fakulteten vill jag använda för att fortsätta bidra till detta arbete.

Arbetsmiljö är en alltid lika högaktuell fråga. Stress och press är alltid närvarande och begränsande resurser gör inte detta bättre. Kan vi genom att öka samarbetet och lagandan bli än mer en fakultet i världsklass och på köpet minska stress och press – jag tror det och vill jobba för det.

Några personliga rader:

Under mina år vid SLU har jag lärt känna miljöanalysen och kunnat bidra till dess utveckling både i egenskap av miljöanalysspecialist, avdelningschef samt vicedekan för miljöanalysen. Jag är lyhörd, driven och engagerad. Under de år jag suttit i fakultetsnämnden har jag fått möjligheten att delta i en rad sammanhang som gett mig en bred insikt i de olika utmaningarna som fakulteten står inför.

Utanför jobbet är det familj inklusive hund, segelbåt, träning och god mat som förgyller min vardag.

Grundutbildning:

Fil. mag. i Biologi, PhD i Ekologi 2006

Jobbat på SLU sedan:

2007

Uppdrag:

Sedan nio år är jag ledamot i fakultetsnämnden vid S-fak. I åtta år har jag samtidigt varit vicedekan för miljöanalys vilket innefattat att jag är ordförande i Fortlöpandemiljöanalysnämnden vid fakulteten, deltagare och viceordförande i Fortlöpande miljöanalysrådet centralt, deltar i ledningsgruppens arbete vid fakulteten. Utöver det är jag bland annat även ordförande i Infrastrukturrådet, ledamot i det centrala Forskningsinfrastrukturrådet samt ordförande i fakultetens Forskningsinfrastrukturkommitté, deltagare och viceordförande i Artdatabankens ledningsråd, suppleant i Samverkansrådet, leder arbetsgruppen som planerar och genomför ”Värt att veta”, deltar i varumärkesarbetet vid SLU, ansvarig för miljöcertifieringsarbetet vid S-fak, tagit fram fältsäkerhetspolicyn som uppdateras årligen, deltar i kommunikationsgruppens arbete vid fakulteten, samverkansmöten med skogsstyrelsen och NV samt sitter med i Future Forest styrgrupp.

Under senare år har jag varit avdelningschef vid institutionen för skoglig resurshushållning.

Vid Umeå universitet där jag studerat och disputerat var jag ordförande i Naturvetarsektionen (kåren), ledamot i doktorandrådet samt fackligt aktiv i Naturvetarförbundet under några år.


Kontaktinformation