Presentation av kandidaterna

Senast ändrad: 27 oktober 2023

Följande personer är nominerade till den nya fakultetsnämnden 2022-2024.


Christer Björkman

Viktiga framtidsfrågor

Hur ska vi kunna bidra till kompetensförsörjningen inom skogssektorn i stort? Hur skapa tydligare karriärvägar? Hur förbättrar vi en redan väl fungerande samverkan? Hur öka söktrycket till våra utbildningar? Hur utnyttjar vi fakultetens hela kompetens på bästa sätt? Hur bibehåller vi kraften från #MeToo?

Vill framför allt arbeta med

 • Förbättrade (och helst förenklade) rutiner vid rekryteringar till högre anställningar.
 • Förbättrad samverkan via:
  • (i) Lyssna på våra samverkanspartners;
  • (ii) Bättre struktur/organisation;
  • (iii) Ökat antal adjungeringar till och från SLU; (iv) Nya vägar för finansiärer att bidra till fakultetens verksamhet.
 • Bidra till att kompetensen vid fakultetens alla campus utnyttjas på bästa sätt, inte minst inom utbildningarna.
 • Bidra till att möjligheten att bli befordrad till professor utan krav på full lönefinansiering återinförs.
 • Bidra till att arbetet med Lika villkors-frågor hålls levande.

Erfarenheter

Prodekan 2016-18. Ledamot av S-faks fakultetsnämnd. Prefekt vid institutionen för entomologi och institutionen för ekologi. Ledamot av NL:s fakultetsnämnd. Ordförande i NL-faks forskarutbildningsnämnd. Studierektor för forskarutbildningen på S-fak. Ledamot beredningsgrupp Formas.

Om mig

Positiv grundinställning. Orädd. Tänker gärna utanför boxen. Försöker vara en god lyssnare. Aningen envis. Skulle ibland vilja ha en större portion tålamod. Bra på att delegera och inspirera, hoppas jag.

Tillbaka


Pernilla Christensen

Detta vill jag arbeta med under kommande mandatperiod

Jag vill fortsätta att utveckla miljöanalysen vid fakulteten. Miljöanalysen är en tillgång för SLU och fakulteten. I samverkan med forskning och som en del av våra utbildningar stärker miljöanalysen vår nationella och internationella position. Den framtida strategiska utvecklingen av fakulteten är central för vår framtid. Institutionerna ser givetvis olika på den framtida utvecklingen och behoven som finns. Att lägga pusslet som sedan blir till övergripande beslut om hur fakulteten bör göra sina strategiska satsningar är en process jag vill bidra till. Under den senaste mandatperioden har det stormat kring lika villkorsfrågorna. Det blev uppenbart att det inte har varit tillräckligt högt i tak. Ett universitet måste vara en kreativ mötesplats, där nya idéer tar form och utvecklas, och det vill jag verka för.

Kunskap och kompetens

Jag är en disputerad ekolog från Umeå universitet som 2007 började arbeta som analytiker inom miljöövervakningsprogrammet NILS vid institutionen för skoglig resurshushållning. Under mina år vid SLU har jag lärt känna miljöanalysen och kunnat bidra till miljöanalysens utveckling. Jag är lyhörd, driven och engagerad. Under de år jag suttit i fakultetsnämnden har jag fått möjligheten att delta i en rad sammanhang som gett mig en bred insikt i de olika utmaningar som fakulteten står inför.

Tillbaka


Anders Dahlberg

I fakultetsnämnden vill jag arbeta för ett öppet och tillitsfullt samarbetsklimat inom hela skogsfakulteten och SLU och se till att fakulteten tar ett samlat grepp på forskning, utbildning och miljöanalys där samverkan och kommunikation utanför akademin är viktig. Frågor som är angelägna för mig är bl a att öppna upp, utveckla och skapa attraktiva möjligheter att läsa ”skogliga” och andra SLU-ämnen och därmed sprida våra kompetenser och attrahera studenter; att institutioner har stor rådighet över sina statsanslag och att stödja våra medarbetares förutsättningar för att bedriva bra forskning och utbildning.

Jag är professor i mykologi vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi i Uppsala. Min forskning handlar om svamp, ekologi, naturvård i skog och är ofta kopplat till skötsel och i samarbete med företag och myndigheter. Jag är SLUare sedan 1987, varav 15 år på Artdatabanken. Jag har arbetat som lärare och kursansvarig och driver nu två distanskurser. Sedan 2013 är jag studierektor för min institutions doktorander och är intresserad för forskarutbildningsfrågor. Jag har god erfarenhet av samverkan och kontakter med bla myndigheter, skogssektor, NGOs och allmänhet. Ledamot i fakultetsnämnden 2016-2018.

Tillbaka


Ann Dolling

Jag vill fortsätta att arbeta för en jämställd fakultet fri från diskriminering och med en inkluderande studie- och arbetsmiljö där alla respekterar varandra med likheter och olikheter. Jag vill arbeta för att vårt sektorsuniversitet och vår fakultet bedriver konkurrenskraftig forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället.

Jag är universitetslektor på skogens ekologi och skötsel och har varit anställd på SLU sedan 1989. Jag är jägmästare och har doktorerat i skoglig vegetationsekologi. Jag undervisar på jägmästarprogrammet och mastersprogrammet Outdoor Environments for Health and Well-being. Jag bedriver forsknings- och utvecklingsarbete om skog, hälsa och integration och samarbetar med forskare vid flera av SLUs fakulteter, vid medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Umeå universitet och med forskare inom naturvetetenskap och samhällsvetenskap i de nordiska länderna. Under åren 2008-2012 var jag vice dekan med ansvar för grundutbildningen. och under den senaste treårsperioden har jag varit med i fakultetsnämnden som vice dekan med ansvar för lika villkor.

Tillbaka


Frauke Ecke

Frauke EckeDet här vill jag uppnå

1. Ett SLU! Karriärmöjligheterna måste vara de samma på hela SLU, oberoende av vilken fakultet man tillhör. Reglerna och krav för olika karriärsteg vid SLU behöver harmoniseras. Till exempel måste kraven för att bli docent vara jämförbara mellan S- och NJ-fakulteten.

2. Attraktiva karriärmöjligheter för forskare. Möjlighet att befordras till professor måste inte bara finnas på papper utan också i praktiken.

3. Hög transparens av arbetet i och beslut fattade vid fakulteten.

Vem jag är

Mitt arbete på SLU började 2009 med en anställning som forskare vid institutionen för vatten och miljö i Uppsala. Sedan 2016 jobbar jag som universitetslektor vid institutionen för vilt, fisk och miljö, Umeå. Min forskning fokuserar på smådäggdjur, deras predatorer och zoonoser och jag ansvarar för den nationella miljöövervakningen av smågnagare. Mitt arbete genomförs inom ett brett nationellt och internationellt nätverk bestående av forskare, företag, myndigheter och intresseorganisationer. Dessutom har jag erfarenhet av administrativ och fakultetsrelaterat arbete (t.ex. medlem i Foman-S och tidigare medlem av docentnämnden vid NJ innan min flytt till S). Denna kombination anser jag som en bra förutsättning för ett framgångsrikt fakultetsarbete.

Tillbaka


Rosario García-Gil

Rosario Garcia-GilMål

Det finns fyra frågor som jag skulle vilja jobba med:

(1) Att förbättra kommunikation och samarbete mellan de olika forskargrupperna vid fakulteten. Baserat på min övertygelse om att lösningen av viktiga frågor ofta kräver gemensamma insatser från forskare från olika discipliner. Ibland finns de kompetenser som krävs i den andra delen av världen, men ofta finns de redan på vår egen fakultet.

(2) Målet att förbättra kommunikation och samarbetet inom fakulteten är inte oförenligt med att förbättra vår synlighet på internationell nivå. Fördelarna är att vi kan attrahera nya och fler studenter, nya kompetenser samt att utvidga våra gränser för att förstå nya behov och relevanta frågor inom skogsforskning.

(3) Medan grundläggande vetenskap är relevant anser jag att massor av forskningsidéer kan gynna samhället redan. Således bör ett bättre kommunikationsflöde med industrin och allmänheten eftersträvas.

(4) Sist men inte minst, utbildning är kärnan i ett samhälle som vill gå vidare i rätt riktning. Distansutbildning, ny teknik som tillämpas på undervisning och nya metoder är intressanta frågor som kräver av motiverade och välutbildade lärare. På fakultetsnivå borde vi arbeta med dessa frågor och hitta lösningar och metoder som syftar till att förbättra utbildningen med hjälp av ny teknik.

Kunskap och kompetens

Jag tog examen som biokemist vid Biologiska fakulteten, Valencia universitet, Spanien, med en examen i mikrobiologi 1994. Under min postdoc vid Uleåborgs universitet, Finland, utvecklade jag mina färdigheter som skoggenetiker. För närvarande är jag docent vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (Umeå Plant Science Center). Min forskning inom barrträds genetik syftar till att kartlägga den komplexa genetiska arkitektur som ligger till grund för vedbildning, tillväxt och fenologi och utveckla modeller för genomiskt urval. Mitt andra forskningsintresse är studien av skogsträdets lokala anpassning till ljuskvalitet och att förstå den genetiska mekanismen bakom skuggrespons. Tack vare min utbildnings- och forskningsbana har jag ett tvärvetenskapligt förhållningssätt i min forskning. Genom min forskning har jag fått kontakt med de mest relevanta aktörerna inom skogsgenetisk forskning nationellt såväl som internationellt, vilket skulle kunna bidra till att internationalisera skogsfakulteten och förbättra dess ställning. Jag har undervisat i kandidat-, magister- och doktorander inom genetik, och för närvarande arbetar jag med att framställa en handledning för distansundervisning inom SLU.

Tillbaka


Matts Lindbladh

Jag har tre frågor som ligger mig varmt om hjärtat.

 • Vi måste värna den tillämpade forskning på fakulteten; vår koppling till sektorn är det enda motivet för SLU som ett självständigt universitet.
 • Vi måste öka anställningstryggheten för seniora forskare. Det är orimligt att framgångsrika forskare ska vara helt beroende av externa anslag i decennium efter decennium. Det är viktigt dels för dem, dels för unga forskare som behöver attraktiva karriärvägar.
 • Jag vill verka för att institutionerna får större insyn och inflytande vid tillsättningen av högre tjänster. Det är olyckligt att arbetsplatsen idag i alltför hög grad är utestängd från rekryteringsprocessen.

Jag är professor i skogsekologi och min forskningsinriktning är naturvårdsbiologi och skogshistoria - och i gränssnittet mellan dessa två discipliner. I min forskning undersöker jag bland annat hur man kan använda skogshistorien för att förstå hur naturliga och människostyrda faktorer påverkar skogsekosystemen. Inom naturvårdsbiologin undersöker jag bland annat hur trädslagsfördelning och den generella naturvården i produktionsskogen påverkar den biologiska mångfalden.

Jag har 25 års erfarenhet som forskare och drygt 11 år som prefekt. Det har gett mig en solid grund för att förstå fakultetens möjligheter och problem, och en insikt i situationen för våra anställda.

Tillbaka


Ola Lindroos

Den fråga som jag intresserar mig mest för och som jag tror att jag kan bidra mest till är fakultetens grundutbildningar, som jag vill arbeta för att utveckla och förnya. Jag vill då fokusera på att få till både en tydlig och näringskopplad kandidatutbildning, samt mastersutbildningar som både vidareutbildar skogliga specialister och ger skoglig kompetens till personer med icke-skoglig kandidatutbildning. Genom att göra en sådan specialisering på grundnivån, och samtidigt erbjuda generalisering inom den avancerade nivån så kan man tillvarata fakultetens kärnkompetens och locka studenter till våra utbildningar. Jag kommer också att fokusera på att fakultetens utbildningar har kompetens och förutsättningar för att bedriva ortsoberoende undervisning.

Jag är ämnesansvarig fakultetsprofessor i skogsteknologi, med en jägmästarutbildning i grunden. Jag har tills nyligen varit SBTs biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningen, och 2014 mottog jag SLUs individuella pedagogiska pris. Jag är biträdande koordinator för IUFROs Division 3 'Forest operations engineering and management', och tidigare chefsredaktör för International Journal of Forest Engineering. Fritidsintressen är, hör och häpna, friluftsaktiviteter, jakt och fiske!

Tillbaka


Ove Nilsson

Ove Nilsson

Mål

Jag vill arbeta med att utarbeta strategier för att stärka fakultetens roll som viktig forsknings och samhällsaktör genom att stärka institutionernas vetenskapliga profilering, genom att förbättra och bredda rekryteringen till fakultetens existerande och nya utbildningar, och genom att förbättra samverkan med forskningsinstitut och skogsnäring. Fakulteten ska stå stark hela vägen från grundforskning till tillämpningar och vara internationellt erkänd som världens starkaste skogsforskningsfakultet!

Om mig

Professor (sedan 2002) i "Växters reproduktionsbiologi" vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi.

Sedan 2005 ordförande och föreståndare för UPSC. Centret har under denna tid vuxit till en av Europas starkaste forskningsmiljöer för experimentell växtforskning, och världens starkaste miljö för skogsbioteknisk forskning.

Sedan 2007 ledare för UPSC Berzelii Center för Skogsbioteknik (nu ett Vinnova kompetenscenter), ett av Sveriges största skogsforskningsprojekt där excellent grundforskning tas till praktiska applikationer i skogsbruket i nära samarbete med skogsindustriella parter och forskningsinstitut (Sveaskog, Holmen Skog, Bergvik Skog, Stora Enso, Skogforsk, Skogsindustrierna, SweTree Technologies och Arevo). Centret utvärderades 2016 som bästa centerbildning stödd av Vinnova (i konkurrens med 22 andra excellenscenter inom medicin, teknik, kemi et c.).

Vetenskaplig rådgivare åt stora växtforskningscenter i Paris, Köpenhamn, Helsingfors och Åbo. Ledamot av finska LUKE's vetenskapliga råd. Sitter i styrelsen för Centrum för Miljö och Naturresursekonomi (CERE).

Tillbaka


Göran Ståhl

Jag vill jobba för ett fortsatt gott och fokuserat samarbetsklimat i fakultetsnämnden och prefektrådet, samt i fakultetens andra nämnder, kommittéer och utskott, för att befästa vår världsledande position inom skogsforskning och skoglig miljöanalys. Mycket angeläget är att vända trenden för våra utbildningar. I grunden är jag anställd som professor i skogsinventering vid institutionen för skoglig resurshushållning där jag jobbat med grundutbildning, forskarutbildning, forskning och miljöanalys. Under perioden 2003-2008 var jag vicedekan vid skogsfakulteten, därefter vicerektor (2008-2015), och sedan 2016 dekan vid skogsfakulteten. Genom olika fakultets- och universitetsledningsroller har jag fått en god överblick av SLUs fakulteter, universitetets administraton, samt skogsfakultetens institutioner. Dessa roller har också inneburit många kontakter med företrädare för olika delar av skogssektorn, samt med andra universitet och forskningsinstitut.

Tillbaka


Kontaktinformation