Johan Stendahl

Senast ändrad: 08 november 2021
Johan Stendahl

Docent Johan Stendahl, institutionen för mark och miljö, valdes till ledamot.

Viktiga framtidsfrågor för fakulteten

Om jag blir en del av fakultetsnämnden vid S-fak vill jag verka för att utveckla SLU:s roll som Sveriges ledande kunskapscentrum inom skogsvetenskap, samt för att bättre synliggöra SLU:s ämnesbredd inom skogsbruk, ekosystemförståelse och naturvård. Som ett universitet med sektorsansvar är kopplingen till de areella näringarna viktig, samtidigt som en stor akademisk frihet och ämnesbredd måste värnas. Detta anser jag uppfylls redan idag, men bilden av SLU kunde stärkas i detta avseende med tanke på samhällsdebatten. Vid S-fakulteten har vi utöver världsledande forskning om skogsbruk och skogsekosystemet även unika inventeringar inom miljöanalysen. En nära koppling mellan forskning och miljöanalys ger en stor potential för att ta fram ny kunskap såväl som väl underbyggda underlag för beslutsfattare. Här tror jag att SLU kan finna än större synergier för vidareutveckling av miljöanalysen och för ökad vetenskaplig publicering baserad på miljöanalysdata.

Inom min forskning har jag bl.a. studerat skogsmarkens kolinlagring och dess roll för skogssystemets klimatpåverkan, markens näringsomsättning, samt markens vittringsförmåga. Vid sidan av forskningen har jag ett stort engagemang inom miljöanalysen som programchef för Markinventeringen, vilket är en nationell miljöövervakning av skogsmark och vissa andra markslag. Detta har också medfört olika uppdrag där jag rapporterar skogsmarkens tillstånd och miljötrender till myndigheter, främst Naturvårdsverket. Jag har även haft uppdrag kopplat till Sveriges klimatrapportering till EU och FN.

Några personliga rader

Privat ägnar jag mig åt min familj, tar en MTB-runda, en skidtur eller åker till fjällen med min engelska setter!

Grundutbildning

Naturgeografi, Uppsala universitet

Jobbat på SLU sedan

2001

Uppdrag

Ledamot i nämnden för miljöanalys, suppleant i docentnämnden, tillförordnad ämnesansvarig för ämnet ”skogsmarkens biogeokemi”, samt miljöanalyskoordinator. För närvarande är jag ställföreträdande prefekt vid min institution.


Kontaktinformation