Elias Andersson

Senast ändrad: 27 oktober 2023
Elias Andersson

Universitetslektor Elias Andersson, institutionen för skoglig resurshushållning valdes till förste suppleant.

Viktiga framtidsfrågor för fakulteten

  • Ökad inkludering för en öppen och positiv arbets- och studiemiljö
  • En tydligare och än mer professionell arbetsorganisation kopplat till inflytande, ansvar och trygghet
  • Öka delaktigheten bland medarbetare och studenter i beslutsprocesser
  • Tydligare och transparentare karriärvägar, befordran- och rekryteringsprocesser
  • Att stärka det tvärvetenskapligt perspektiv både i forskning och undervisning
  • Förstärka de arbetsvetenskapliga inslagen i yrkesutbildningarna
  • Ett strategiskt arbete kring kommunikation och samverkan

Vad jag framför allt kommer att tillföra den nya fakultetsnämnden

Under mina år på SLU har jag arbetat med genus och jämställdhet inom skogssektorn – både praktiskt och som forskningsämne. Även om fakulteten har kommit en bit med arbetet kring jämställdhet och lika villkor, finns det fortfarande ett stort behov av insatser och strategiskt arbete. För en lyckad och effektiv jämställdhetsintegrering krävs ett medvetet och målinriktat arbete. Här kan mina kunskaper och erfarenheter komma väl till pass. En ökad jämlikhet är, utifrån mitt perspektiv, en grundpelare i visionen om Ett SLU, vilket ställer nya krav på organisationen och beslutsprocesser för att kunna realiseras.

För att fakultetens verksamhet skall kunna nå sin fulla potential och relevans i så väl undervisning och forskning, kommunikation och samverkan ser jag ett ökat behov av ett tydligare tvärvetenskapligt perspektiv. Detta kräver dock ett strategiskt arbete för utveckling och integrering som går bortom att enbart addera perspektiv. Mitt bidrag här vilar både på min samhällsvetenskapliga grund samt min kunskap och erfarenhet av fakultetens olika områden.

Några personliga rader

Jag är målinriktad, driven, lyhörd med ett fokus på delaktighet, transparens och rättvisa. Detta innebär att jag, i relation till mina egna styrkor, försöker vara ödmjuk inför mina egna begräsningar, perspektiv och erfarenheter för att kunna arbeta inkluderande och tillvarata andra individers styrkor/resurser och erfarenheter. Att tänka utanför ”boxen” är oftare lättare sagt än gjort, men medvetenheten om boxens/normernas ramar och karaktär möjliggör en öppning för att reflektera och omvärdera dessa och tidigare beslut, strukturer och praktiker – vilket är av stor vikt för att kunna utveckla fakultetens områden och processer i en värld med nya utmaningar.

Grundutbildning

Genusvetenskap & idéhistoria

Jobbat på SLU sedan

2010

Andra uppdrag internt/externt

Representant av JLV-rådet/kommittén, Biträdande redaktör (Society & Natural Resources), koordinator av IUFRO Gender & Forestry (6.08) och biträdande koordinator av IUFRO Task force on Gender equality in Forestry, samt institutionens samverkansgrupp (8år).


Kontaktinformation