Charlotta Erefur

Senast ändrad: 08 november 2021
Charlotta Erefur

Samordnare Charlotta Erefur, enheten för skoglig fältforskning valdes till ledamot.

Viktiga framtidsfrågor för fakulteten

  1. Ett aktivt deltagande i samhällsdebatten om skogen. Vi behöver bli bättre på att synas och föra fram fakta.
  2. Fortsatt samverkan för att synas och finnas i de infrastrukturer och nätverk som byggs runt arbetet med natur, miljö och skog.
  3. Problematiken kring grundutbildningen; attraktivitet, kvalitet (värdera och premiera undervisning), vad efterfrågar näringen…
  4. Skapa ett bra klimat för nya forskare på fakulteten. Mitt närmaste exempel är skogsskötsel där vi nu står inför ett kunskapsglapp.

 

Vad jag framför allt kommer att tillföra den nya fakultetsnämnden

Det jag framför allt kommer att tillföra är ett perspektiv på hela kunskapskedjan från forskning till implementering. Jag har tagit avstamp i, och intryck av, mitt jobb som industridoktorand och projektledare på Sveaskogs FoU-stab och fortsatt utveckla kontakter och kopplingen till praktiken och vad som händer ute i skogen under mina år på våra skogliga försöksparker. Jag tänker också att jag har mycket att bidra med i arbetet med FoMa, fältforskningsinfrastruktur och långa tidsserier. Där har jag både det nationella och internationella perspektivet från arbetet med vetenskapsrådets infrastrukturer SITES resp ICOS.

 

Några personliga rader

Jag är en prestigelös trebarnsmamma som är bra på att se helheten och skapa sammanhang. Jag tycker om att jobba med skog och med människor och brinner lite extra för mitt eget forskningsområde hyggesfritt skogsbruk, som verkligen är ett exempel på att förena olika intressen och klara av att kompromissa.

Grundutbildning

Jägmästare (inriktning marklära) 2003

Jobbat på SLU sedan

Första anställningen som amanuens sommaren 2001, samordnare för ESF sedan 2020 och dessförinnan försöksparkschef i Vindeln f o m 2012.

Uppdrag

Representerar våra skogsstationer i SITES, projektleder arbetet med Silvaboreal, samordnar för SLU i Skogsstyrelsens Utvecklingsprojekt hyggesfritt, ledamot i styrelsen för Rönnbergs fond.


Kontaktinformation