Torleif Härd avsiktisförklaring

Senast ändrad: 11 oktober 2021

Torleif Härd. Professor vid Institutionen för molekylära vetenskaper.

Som ordförande i FN vill jag arbeta för att SLU:s och fakultetens respektive strategier implementeras på ett bra sätt. Detta är den stora och dominerande uppgiften. Här finns många komponenter och delmoment och egentligen kan väl NJ:s strategi 2021–2025 ses som en slags avsiktsförklaring för FN:s ordförande 2022­–2024. Men jag vill speciellt lyfta ett par saker.

För det första: systemperspektivet. Flera av de olika ”fakulteten avser att”-punkterna i NJ:s strategi pekar på behovet av att i större utsträckning anta en helhetssyn inom våra verksamheter, inte minst inom utbildningarna. Alla de stora samhällsfrågorna kräver detta. Tidigare talade man om ”tvärvetenskap”, men tvärvetenskap har utvecklats som ämne vi behöver utbilda våra forskare och lärare i hur man ska tänka och förhålla sig. Vi behöver strategier för detta. (Men vi kan redan en hel del – de två stora Mistra-program som har etablerats på fakulteten de senaste två åren är båda tvärvetenskapliga).

För det andra: de delar av strategin som omfattar lite mer subtila saker som rör förhållningssätt, perspektiv, attityder och värderingar. Omvärlden påverkar vår akademiska miljö i en riktning mot hållbarhets- och resiliens-perspektiv; vi måste verka för att dessa perspektiv fullt ut genomsyrar verksamheterna. Här finns även många andra aspekter, som jag inte räknar upp och jag utvecklar JLV mer längre ner i texten.

Vidare kan man, vad gäller strategin, konstatera att fakultetsledning och -nämnd har ett mycket omfattande material av idéer kring hur strategin på bästa sätt kan implementeras. Detta material måste bearbetas, diskuteras och prioriteras. Och de många av de bästa idéerna kommer att behöva resurssättas genom beslut i fakultetsnämnden.

Sedan vill jag i punktform nämna några av de saker som jag brinner för.

  • Ledarskap. Jag vill verka för ett fortsatt gott ledarskap i hela organisationen. Mitt eget ledarskap bygger på tydlighet, delaktighet och bra kommunikation. Ett universitet är en speciell miljö. Det finns visserligen en linjeorganisation – den krävs för att tydliggöra var de stora ansvaren för ekonomi, personal och arbetsmiljö ligger. Men vid ett universitet finns även det som kommer ”bottom-up”, och i den riktningen rör sig egentligen samtliga riktigt bra idéer. Ett ledarskap måste kunna hantera båda dessa aspekter på ett bra sätt. Det är avgörande viktigt att fakultetsledningen lyckas med detta och att arbetet präglas av öppenhet, respekt, lyhördhet och transparens.
  • Kompetensförsörjning och karriärvägar. Vi har begränsade resurser i form av statsanslag att finansiera högre akademiska anställningar (andra uppdrag och bidrag har vi ganska mycket av). Vid rekrytering måste vi beakta och väga behovet att bereda möjligheter för karriär inom fakulteten mot behovet av extern rekrytering för att ta in ny kompetens. Samtidigt måste den akademiska organisationen vara stabil och hållbar. Vår fakultet har byggt en struktur baserad på fördelning av statsanslaget till våra ämnesområden som innehåller en målbild för bemanning av dessa. Vi har fått beröm för denna strategi, men vi måste hela tiden tänka över hur och varför vi rekryterar till (eller inom) organisationen.
  • Vår särart och relevans. Vi måste värna och utveckla de verksamheter och strukturer som är unika för just vår fakultet. Det här gäller t.ex. våra infrastrukturer för växtodling d.v.s. odlingsanläggningarna, fältforskningsstationerna och våra långliggande försök. Det gäller även vår omfattande miljöanalys. Vi kommer nog inte att kunna finansiera miljöanalysen direkt – den sker inom uppdrag. Men vi kan bemanna och driva utbildningar och forskning i direkt anslutning till miljöanalysen! Detta är även fortsatt prioriterat. Sedan är vi enormt stolta och betjänta av de många verksamheter som gör oss synliga i medierna och i samhället i övrigt. Jag vill dock inte peka ut dessa specifikt – vi vet vilka de är.
  • Våra utbildningar. Vi ska vara stolta över de utbildningar vi erbjuder. Det är genom dessa som vi levererar den kompetens som behövs för en hållbar utveckling av samhället. Men vår strategi beskriver tydligt hur vi behöver stärka utbildningarnas och lärarnas roll ytterligare. Här tänker jag att detta kan ske på flera sätt varav ett sätt kan vara att komma bort från stuprörstänkandet inom verksamhetsområdet utbildning – utbildningar måste tydligare integreras i forskning, miljöanalys och samverkan – och ett annat sätt kan vara att stärka status i roller som lärare och programstudierektor.
  • Psykosocial arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor. Dessa aspekter är nära knutna till vår värdegrund. Eller rättare sagt: de är knutna till hur vi tillämpar vår värdegrund. Värdegrunden är dock, om man tänker efter, ganska abstrakt och den behöver dekoreras med exempel för att bli mer begriplig tillämpbar. Om vi tar jämställdhet som exempel så är det som alla förstår ingen ”quick fix”, men jag är övertygad om att ett arbete som dels är systematiskt, men som även innehåller punktinsatser i form av aktiviteter och seminarier, leder framåt. Jag är stolt över att fakulteten nu har en handlingsplan för jämställdhet och lika villkor. Jag är även stolt över att vår fakultet var först på universitetet med att ta fram en policy för tillgänglighet.
  • Universitetet – akademiska värden och förhållningssätt. Universiteten har funnits sedan tidig medeltid och är därmed som organisationsform minst 500 år äldre än t.ex. affärsdrivande företag. Förståelsen av kulturer och traditioner som kollegialitet, fritt val av forskningsfrågor och innehåll i utbildningar, evidensbaserade resonemang och slutsatser, förvaltandet och förmedlandet av kunskap, medvetenheten om att kunskap är gränsöverskridande (eller gränslös) etc etc är inte alls självklar utanför universitetens väggar. Vi bör, enligt min mening, verka för att bevara dem utan att för den skull vara otidsenliga. Vi står just nu kanske inför utmaningen att forska och undervisa på distans i en miljö som inte nödvändigtvis är campus-baserad – det är viktigt att vi förblir relevanta i den ständigt förändrade omvärlden utan att vi tappar den akademiska värdegrunden.

Kontaktinformation