Sara Hallins CV

Senast ändrad: 11 oktober 2021

Sara Hallin. Professor vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Publicering: 108 artiklar, 4 bokkapitel. ORCID: 0000-0002-9069-9024

Inbjuden talare/keynote (senaste 10 åren): 30

Forskningsanslag:  Nuvarande: 11 projekt som PI eller Co-PI. Nuvarande och tidigare finansiärer: Formas, VR, KAW, MSCA-ITN, EJP Soil, EIT, Vinnova, Oscar och Lili Lamm, EU, Energimyndigheten m fl).

Anställningar

2012– Professor i markmikrobiologi, Inst f mikrobiologi/Inst f skoglig mykologi & växtpatologi, SLU

2011–2012 Professor i mikrobiell ekologi (befordrad), Inst f mikrobiologi, SLU

2011Gästforskare, Göteborgs universitet (30 %)

1992–2011 Doktorand/Forskare/Foass/Forskare, Inst f mikrobiologi, SLU

Uppehåll: Totalt 42 mån (Efter disputation: 32 mån. Före disputation: 10 mån)

Uppdrag och förtroendeuppdrag (relevant urval)

2020–2022 Rektors prioriteringsgrupp, SLU

2021–2031 Data Driven Life Science (nationell referensgrupp grupp, representant för SLU)

2019–2022 Styrgrupp CBC, SLU

2018–2021 SciLifeLab NSC (National SciLifeLab Committee), suppleant

2018–2022 Prefekt (50 %)

2017–2024 Scientific Advisory Board Wiens universitet, Fakulteten för livsvetenskaper

2017–2019 Rektors Forskarråd

2014–2018 Rekryteringsgrupp för ny Rektor/Prorektor

2013–2015 Forskarrådet Formas

2013–2018 Docentnämnd, ordförande

2012 Prodekan NL-fakulteten (25 %)

2010–2018 Fakultetsnämnden (tre perioder)

2010–2012 Forskarutbildningsnämnden, vice ordförande 2012

2008–2012 Styrgrupp forskarskolan FoSW

2008–2012 Studierektor för forskarutbildning NL-fakulteten (30 %)

Utmärkelser

2020 Highly Cited Researcher (Clarivate Web of Science)

2020 Invald i Kungl. Vetenskapssocieteten i Uppsala

2019–2024 SLU’s karriärbidrag, 5 MSEK

2000–2001 Knut och Alice Wallenberg’s stiftelse, stipendium för unga kvinnliga forskare (200 tkr)

Handledning: Doktorander/Lic: 8 PhD som huvudhandledare, 2 PhD som biträdande handledare; 1 Lic som huvudhandledare and 1 som biträdande. Postdocs: 9 st. Nuvarande aktiva doktorander och postdocs: 4 PhD som huvudhandledare, 1 som biträdande handledare, 2 postdocs

Arbete för forskarsamhället: Panelledamot i forskningsråd: ERC, DFG, Finlands Akademi, VR, Formas, Sakkunnig: 6, Opponent/Betygsnämndsledamot: 29, Editor: The ISME J, Frontiers in Microbiology (EiC marksektionen), Editoral Board: Soil Biology and Biochemistry

Undervisning: (endast nuvarande): Soil Biology and biogeochemistry, SLU 15 hp; Kommunal och industriell avloppsvattenrening, Uppsala Universitet 5 hp; Sustainable plant production, SLU 15 hp. Doktorandkurser, 1–2 per år.

Kommunikation med omgivande samhälle och samarbete med avnämare: Som expert på omsättning av kväve är jag främst engagerad i projekt och kommunikation med fokus på jordbrukssystem, våtmarker och vattenrening. Exempel från 2021: Oscar och Lili Lamms stiftelse jubileum, artikel och talare, november 2021, Webinar Greppa Näringen, 2021-09-15, medverkande i “Vetenskapsradion Klotet”, Radio P1 2021-06-09; intervju och porträtt i Lantbrukets affärer, maj 2021.

Basic information

Nuvarande tjänst: Professor i markmikrobiologi, Inst. f. skoglig mykologi och växtpatologi, SLU

Utbildning: AgrD Mikrobiologi, SLU (1998); Agronom (m/v), SLU (1992)

Docent: Mikrobiologi 2005, SLU

Vetenskaplig profil: Mikrobers ekologi i mark och vatten och deras betydelse för ekosystemfunktioner, främst mikrober som omsätter kväveföreningar.


Kontaktinformation