Sara Hallins avsiktsförklaring

Senast ändrad: 11 oktober 2021

Sara Hallin. Professor vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Vad vill jag arbeta för som prodekan under de kommande tre åren? Det är spännande att få ställa frågan och fundera över det. Självklart vill jag att fakulteten ska bli bättre och fortsätta att utvecklas när det gäller våra kärnområden, forskning, utbildning och miljöanalys, men också i vårt interna arbete. Fakultetsledningen måste arbeta som ett lag och göra prioriteringar för fakultetens positiva utveckling. Men det finns förstås en del frågor som jag brinner extra för.

Ett av de områden som jag vill verka för gäller kvalitet i forskningen. Här är framtida rekryteringar centrala. En viktig komponent är hur vi kan öka attraktionskraften för att rekrytera forskare från andra universitet inom och utanför Sverige. Förutom att bli bättre på att attrahera duktiga forskare från hela världen, måste vi också bli bättre på att ta hand om våra egna talanger. För att inte mista duktiga forskare bör fakulteten t ex arbeta för möjligheten att bli befordrad till professor.

Med tanke på den ökade komplexiteten i forskningen är talanger kanske inte längre enskilda individer, men forskargrupper och forskningsmiljöer. Här har fakulteten en viktig roll för att värna om de goda, nytänkande och produktiva miljöerna. Bra forskningsmiljöer måste uppmärksammas, tas om hand om och ska inte tas för givet. En excellent miljö har ofta en mix av kompetenser och individer som kan arbeta tillsammans och skapa något större än individernas enskilda insats.

En annan viktig komponent för kvalitet i forskningen som jag vill arbeta för är forskarutbildningen. Våra doktorander gör en stor del av fakultetens forskning och är morgondagens forskare.  Kvalitet i forskarutbildningen är därför central för kvaliteten i forskningen i närtid och i framtiden.

Pandemin har lärt oss hur viktigt det är att ha en tät och öppen dialog mellan institutionerna och fakulteten, liksom med ledingen på rektorsnivå. I kriser ställs vi inför nya utmaningar och söker tillsammans lösningar. Vi kommer varandra nära och måste samarbeta. Det borde vi fortsätta med när pandemin klingar av.

Prefekterna har en nyckelroll för den strategiska utvecklingen på institutionsnivå medan fakultetsledningen arbetar med fakulteten som helhet. Men för att förstå helheten behövs detaljkunskap och det är därför en kontinuerlig och öppen dialog med institutionerna är så viktig. Jag vill därför arbeta för att bibehålla den dialog som etablerats mellan fakulteten och institutionerna under pandemin, men med fokus på strategiska frågor. Tillsammans kan vi utveckla fakulteten.  


Kontaktinformation