Richard Fergusons avsiktsförklaring

Senast ändrad: 11 oktober 2021

Richard Ferguson. Forskare FLK vid institutionen för ekonomi

Jag har varit ledamot i NJ-fakultetsnämnden sedan 2018 och har funnit uppdraget givande. Jag tror jag har bidragit och kan fortsätta att bidra med mitt perspektiv som samhällsvetare och med min kunskap om företagsekonomi, med särskilt tyngdpunkt på organisationsteori, ledning och styrning, samt entreprenörskap. I mitt arbete värdesätter jag samarbete mellan grupper, olika perspektiv, och kvalitet, och jag tror att detta också kan hjälpa mig att bidra till nämnden. Jag är intresserad av andra människor och deras syn och tycker om att diskutera olika åsikter, vilket jag tror är viktigt i en välfungerande organisation.

Fakultetsnämnden har en viktig uppgift i att leda ett brett spektrum av akademiker, så att enskilda fakultetsmedlemmar, grupper, institutioner och centra kan skapa bästa möjliga bidrag till samhället. Det är min uppfattning att i detta ledarskapsuppdrag ingår att länka vår fakultet till SLU’s övergripande mål, att formulera och kommunicera en gemensam strategi för vår fakultets utveckling, se till att fakultetens resurser fördelas rättvist och produktivt och erbjuda en stabil och transparent miljö för vidareutveckling av grupper inom fakulteten.

Det finns tre områden jag i synnerhet skulle vilja bidra till:

  1. Stödja arbetet för tvärvetenskapligt samarbete, särskilt det som är kopplat till SLUs två huvudämnen, hållbar utveckling och lantbruksvetenskap. Detta arbete omfattar både forskning, utbildning och vår s.k. tredje uppgift.
  2. Strategisk planering och allokering av fakultetens tillgångar för att stödja utvecklingen av starka forskningsgrupper som har kapacitet att genomföra vårt utbildningsuppdrag med högsta kvalité parallellt med toppklassforskning och miljöanalys. Här kommer ett behov av att utveckla resurser för att bemöta fler studenter med bibehållen kvalitet på undervisningen, utan att ge avkall på vår förmåga att utföra våra andra uppgifter och åtaganden.
  3. Arbeta med fakultetens behov av fortsatt utveckling och anpassning till nya krav, och att samtidigt erbjuda våra medarbetare den stabilitet och kontinuitet som krävs för goda prestationer och välmående. Detta är en välkänd organisatorisk paradox - behovet av både förändring och stabilitet - men jag tror det kan lösas med medvetenhet, god planering och kommunikation till gagn för både organisation och individer.

Kontaktinformation