Karin Hamnérs avsiktsförklaring

Senast ändrad: 08 oktober 2021

Karin Hamnér. Forskare vid Institutionen för mark och miljö

Jag heter Karin Hamnér och jobbar som forskare på institutionen för mark och miljö där jag varit anställd sedan 2010. Förutom att bedriva forskning inom växtnäringslära så har jag också ett uppdrag som biträdande programstudierektor för programmen Agronom-mark/växt, Växtodlingsprogrammet och masterprogrammet Soil, Water and Environment. Jag har även ett stort engagemang som kursledare och lärare inom dessa program.

Min forskning är till största del tillämpad och lantbruksnära. Jag vill genom min forskning söka svar på utmaningar som inom mitt ämnesområde är aktuella inom lantbruket och dess näring och på det sättet bidra till en konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar svensk livsmedelsproduktion.

Även i min undervisning kompletterar jag teoretiska kunskaper med praktiska verktyg och exempel från verkligheten, allt för att våra blivande agronomer och andra nyutexaminerade ska komma ut i arbetslivet med bra förutsättningar att lyfta jordbruket i Sverige och i övriga världen och samtidigt bidra till lösningar på problem och utmaningar. Mitt nuvarande uppdrag som programstudierektor, liksom mitt tidigare uppdrag som institutionsstudierektor samt mycket tid i undervisningen, har under de senaste åren gjort mig väl insatt i utbildningsfrågor på SLU, både om de ingående programmen på fakulteten, men också kring strategiska och administrativa frågor.

År 2018 deltog jag i ett projekt om utredning om agronomutbildningarna vilket ledde till nya kunskaper och insikter. Jag har även arbetat inom lantbruksnäringen innan jag återvände till SLU, något som gett mig mycket betydelsefull erfarenhet och kompetens kring lantbrukets och näringens förutsättningar och frågeställningar samt ett stort och värdefullt kontaktnät.

Den lantbruksnära forskningen och dess frågeställningar kommer ofta lite i skymundan på SLU, även fast detta egentligen borde vara ett centralt område för vårt universitet. SLU spelar en mycket viktig roll för att driva på utvecklingen för att skapa ett jordbruk med omkringliggande näringar som står sig starkt i omvärlden och som samtidigt håller toppklass gällande miljöarbete såsom bevarande av biologisk mångfald, fungerande ekosystem och rena vattenmiljöer.

Vi ska också fortsätta med att bidra med kunskap till andra delar av världen och utbyta kunskap och erfarenheter med forskare och lantbrukare i andra länder. Med all den kompetens som finns inom SLU och vår fakultet så tror jag att vi kan bidra ännu mer och också nå ut bättre med allt bra vi redan gör! Om jag blir invald i fakultetsnämnden så vill jag jobba för att stärka detta fält inom fakulteten och göra det mer synligt. Jag tycker att det är viktigt att fakulteten och hela SLU jobbar vidare med strategiarbetet och också tydligare visar vilka områden som vi bör satsa på framöver.

Man behöver sedan se till att dessa ämnen blir hållbara och starka hela vägen – från program och lärare, till rekrytering av doktorander och andra medarbetare, till forskare och professorer. Alltihop hänger ihop och det måste fungera hela vägen! Vidare vill jag förbättra kommunikationen och interaktionen mellan olika verksamhetsområden och program inom SLU. Många frågeställningar går på tvärs över flera områden och vi behöver ta hjälp av varandras kompetenser för att lösa komplexa utmaningar.

Det är också mycket viktigt att öka kommunikationen och interaktionen med externa aktörer i näringen och att bibehålla och stärka viktiga plattformar, centrumbildningar och samverkansprojekt, som t.ex. Future Foods, Fältforsk och Linnécentrum. Att kunna bedriva relevant och högkvalitativ forskning och utbildning förutsätter också en modern och välfungerande infrastruktur och det är av stor vikt att t.ex. forskningsstationer, odlingsanläggningar och labb utvecklas och förstärks. Fler både inom och utom fakulteten behöver få kunskap kring vilka faciliteter och möjligheter som finns så att fler kan ta del av dessa och att de därmed också nyttjas fullt ut.

SLU och NJ-fakulteten behöver också se och ta till vara olika kompetenser och erfarenheter hos våra medarbetare. Idag prioriteras vetenskapliga prestationer mycket högt vilket lätt gör att många drar sig för att ta på sig andra typer av befattningar och uppdrag, t.ex. inom utbildning och samverkan. Fakulteten behöver på ett bättre sätt se till att fler kan bidra på olika fronter utan att missgynnas ur karriärsynpunkt samt ta till vara på de många olika kompetenser som finns ute i verksamheten på ett mer effektivt sätt.

Jag tror att jag tack vare mitt uppdrag som programstudierektor, en gedigen kunskap och erfarenhet inom utbildningsfrågor och undervisning på SLU samt god insikt i näringens förutsättningar och frågeställningar kan bidra med betydelsefulla inspel till fakultetsnämnden arbete.

Som deltagare i kommitteen för Fältforsk ger mig också bra insyn i denna verksamhet och kan där bidra med utbyten mellan fakultetens olika delar. Mina många goda kontakter bland medarbetare på fakultetens institutioner samt externa kontakter i näringen kan också bidra till en förbättrad förståelse och kommunikation inom och utanför fakulteten.


Kontaktinformation