Jon-Petter Gustafsson cv

Senast ändrad: 05 oktober 2021

Namn: Jon Petter Gustafsson
Född den: 9 december 1964, Uppsala.
Adress (arb): Institutionen för mark och miljö, SLU, Uppsala.
Tel: 018-67 12 84; e-post: jon-petter.gustafsson@slu.se

Web: https://www.slu.se/en/ew-cv/jon-petter-gustafsson/

Examina etc

1988 FK Geovetenskap, Uppsala Universitet. 1995 FD; grundvattenkemi, KTH; 2000 Docent, mark- och vattenresurser, KTH.

Nuvarande och närmast tidigare anställning

Från 2015: Professor, markkemi, SLU, Inst. f. mark och miljö.
2009-2021: Professor / gästprofessor / forskare, mark- och grundvattenkemi (20 % från 2015), KTH, Inst. f. hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.

Postdoktorala gästforskarvistelser

James Hutton Institute, Aberdeen, Storbritannien (1995), Univ. of Toledo, Ohio, USA (2005)

Forskningsintressen och -produktion

Metallers geokemi; bindning och omsättning i mark. Fosfor i mark: förekomstformer och löslighet. Övrigt: Modeller för effekter av skogsbruksmetoder, fosforavskiljning i små avlopp, simulering av biotillgänglighet. Författare till >120 peer-review-artiklar sedan 1992, samt till flera allmänt tillgängliga datorprogram, bl.a. Visual MINTEQ. h-index = 42 (Web of Knowledge).

Huvudhandledare för doktorander:

Tidigare doktorander, examinationsår: Susanna Toller (KTH 2008), Carin Sjöstedt (KTH 2012), David Eveborn (KTH 2013), Maja Larsson (SLU 2014), Charlotta Tiberg (SLU 2016), Ann Kristin Eriksson (SLU 2016), Sabina Braun (SLU 2020). Pågående: Hugo de Campos Pereira, Marius Tuyishime (båda vid SLU).

Administrativa uppdrag vid universitetet (utvalda)

2010-2012: Proprefekt, Inst f mark- och vattenteknik, KTH
2011-2012: Programansvarig, masterprogram i miljöteknik och hållbar infrastruktur (EESI), KTH
2014-2015: Avdelningschef, Biogeokemi och miljöanalys, Mark och miljö, SLU
2016-2018: Ledamot i Fakultetsnämnd NJ
2017-2021: Vice ordf. i Programnämnd NJ, SLU

Undervisning

Omfattande erfarenhet av undervisning i ett stort antal kurser vid KTH och SLU sedan 1989. Under 2021 examinator för följande kurser:

  • AE1105/AE1801 Miljö- och markkemi, 7,5/4 hp. KTH (detta uppdrag avslutas 2021)
  • MV0218 Environmental geochemistry, 7,5 hp. SLU.

Kontaktinformation