Jens Olssons CV

Senast ändrad: 06 oktober 2021

Jens Olsson. Forskare FLK vid Institutionen för akvatiska resurser

Utbildningar:

2007

Post-doc stipendium under 12 månader från FORMAS. Projekttitel: “Environmental heterogeneity and barriers to gene flow in coastal fish populations in the Baltic Sea”.

2006

Doktorsexamen i biologi (Limnologi), vid institutionen för Ekologi och evolution, EBC, Uppsala universitet. Titel: “Interplay Between Environment and Genes on Morphological Variation in Perch – Implications for Resource Polymorphisms.” Handledare: Prof. Peter Eklöv och Prof. Mats Björklund.

2001

Magisterexamen i biologi, Uppsala universitet, december 2001. Titel på examensarbete: “Rapid change of egg size in the Banggai cardinalfish (Pterapogon kauderni).” Handledare: Dr. Niclas Kolm och Prof. Anders Berglund (Institutionen för zooekologi).

Anställningar/uppdrag:

05/19– Koordinator SLU Vattenforum (https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/slu-vattenforum/), SLU. Innefattar även ansvar för SLU:s samverkan vid Baltic Sea Science Center på Skansen.

03/16–07/19 Biträdande avdelningschef vid Kustlaboratoriet, SLU Aqua.

01/15–07/19 Koordinator miljöanalysprogrammet Kust och hav, SLU.

07/11– Forskare FLK, SLU Aqua.

05/08–06/11 Forskare vid Fiskeriverket.

03/07–05/07 Forskare vid avdelningen för Limnologi, institutionen för Ekologi och evolution, EBC, Uppsala universitet.

Föräldraledighet:

2007: sex månader 100 %, 2009: fyra månader 100%

Handledning master nivå

06/05–12/05Carlsson, Peter: ”Homing, Habitat Fidelity and Kin Recognition in Eurasian Perch (Perca fulviatilis)”.

05/12– Hedlin, Emelie: ”Utvandrande gäddyngel i kustmynnande vattendrag – födoresursernas inverkan på rekryteringen av gäddyngel”

05/12–10/13 Averhed, Björn: ” Yngelutvandring av gädda (Esox lucius) i kustmynnade vattendrag- Habitatets inverkan på produktionen av gäddyngel”

01/13–06/14 Wastie, Joe: “Assessing the importance of freshwater tributary systems for the recruitment of the Eurasian Perch (Perca fluviatilis) in the Baltic Sea”

Handledning doktorander (PhD):

11/13–02/18 Jakubaviciute, Egle: ”Small fish - big challenges: The role of three-spined stickleback in the Baltic Sea”. Biträdande handledare.

Handledning post-docs (PhD):

05/15–09/16 Lehikoinen, Annukka: “Indicator development for coastal fish in the Baltic Sea”. Huvudhandlerare.                     

Forskningsanslag (nyligen erhållna):

2020 “HELCOM BLUES” från EU-kommisionen (1.100.000 SEK). Partner.

2019 “Stadens blå allmäningar” från Formas (7.999.300 SEK). Medsökande.

2018 “HELCOM ACTION” från EU-kommisionen (540.000 SEK). Partner.

2016 “Baltic Boost” från EU-kommisionen (150.000 SEK). Partner.

2015 “IMAGINE” från Naturvårdsverket (5.000.000 SEK). Medsökande.

2014 “Indicator development for the MSFD in the Baltic” från Naturvårdsverket (2.350.000 SEK). Huvudsökande.

2013 ”Vad styr utvecklingen av storspigg i Östersjön? – implikationer för dagens och framtidens miljö- och fiskeriförvaltning” från KSLA (200.000 SEK). Huvudsökande.

2008 FORMAS Postdoc-stipendium (319.000 SEK)

Övriga meriter

2011– Project manager för HELCOM FISH PRO (expert network on Baltic-wide assessment of coastal fish communities in support of an ecosystem-based management). https://helcom.fi/helcom-at-work/projects/fish-pro-iii/

2011– Nominerad nationell expert för fisk i Östersjön inom havsmiljödirektviet.  

Presentationer

Jag är en regelbundet inbjuden talare vid konferenser och seminarier om Östersjöns tillstånd med tonvikt på kustfisk och ekosystem. Har deltagit och presenterat egen forskning vid flera internationella och vetenskapliga konferenser. Under de senaste åren har jag också regelbundet medverkat i media (både TV och radio).

Publikationer

43 accepterade i peer-reviewed tidskrifter, 1 bokkapitel and >60 rapporter/ abstracts/icke-granskade artiklar, >20 konferens abstracts. H-index 21 (Google scholar), 1600 citeringar (Google scholar). För en komplett lista av publikationer se https://scholar.google.com/citations?hl=sv&user=LkgRlvoAAAAJ.


Kontaktinformation