Helena Hanssons CV

Senast ändrad: 08 oktober 2021

Helena Hansson. Professor vid Institutionen för ekonomi; Jordbrukssektorns ekonomi

 1. Namn och kontaktinformation: Helena Hansson (född 12 mars 1980)
  Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7013, 75007, Uppsala; Helena.Hansson@slu.se; +46-18-671714
 2. Nuvarande anställning: Professor i nationalekonomi, inriktning jordbrukssektorns ekonomi, institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), sedan 2018-02-01. Vice-dekan vid NJ-fakulteten, med fokus på mång- och tvärvetenskap sedan 2019. Programchef för Mistra Food Futures.
 3. Tidigare anställningar: 2003–2007: Doktorand, institutionen för ekonomi, SLU; 2008-2010: Forskare, institutionen för ekonomi, SLU; 2010–2012: Forskarassistent, institutionen för ekonomi, SLU; 2012–2018: Forskare (Forskare, FLK), institutionen för ekonomi, SLU; 2015–2019: Ställföreträdande prefekt, institutionen för ekonomi, SLU. Utnämnd som docent vid Sveriges lantbruksuniversitet i juni 2012.
 4. Forskning: Min forskning fokuserar på lantbrukets övergång till mer hållbara produktionsmetoder, inklusive drivkrafter och ekonomiska effekter och på produktionsekonomiska analyser kopplat till effektivitet i lantbruket. Jag jobbar också med hållbarhetsfrågor inom livsmedelssystemet. Min forskning bygger till stor del på tvärvetenskapliga ansatser där kunskap från naturvetenskaperna spelar en stor roll i analyserna och där ekonomiska modeller kompletteras med beteendemässiga teorier och modeller. Min forskning är till stor del finansierad av externa bidragsgivare, inklusive Mistra, Formas, Stiftelsen lantbruksforskning och EUs H2020-program.
 5. Publikationer: Vetenskapliga publikationer: 62; rapporter och bokkapitel: 13; populärvetenskapliga publikationer: 19. Exempel på vetenskaplig publikation: Owusu-Sekyere, E., Hansson, H., Telezhenko, E. (2021). Use and non-use values to explain farmers’ motivation of the provision of animal welfare. European Review of Agricultural Economics. Under utgivning. Exempel på populärvetenskaplig publikation: Hansson, H. (2021). Att prata hållbarhet - det enda hållbara i längden. Blogg Mistra Food Futures.
 6. Undervisning: Jag har undervisat i mikroekonomi, mikroekonomi för företag, ekonomistyrning och finansiell redovisning. I rollen som kursledare har jag förutom klassrumsundervisning, planerat kurserna, designat strukturen på dem, koordinerat kursaktiviteter, designat examination och agerat examinator. Vid två tillfällen har jag designat och undervisat i individuella läskurser för doktorander. Totalt har jag genomfört cirka 1000 timmar framför klass. Jag har handlett totalt 49 avslutade studentuppsatser, varav 31 på masternivå och 18 på kandidatnivå.
 7. Handledning och mentorskap: Huvudhandledare för doktorander: disputerade: Tsegaye Ginbo Gatiso (2021), Uliana Gottlieb (2021), pågående: Gaëlle Leduc, Georgios Miaris, Agnes Ortman, Lisa Höglind, Helena Robling, Harold Opdenbosch. Biträdande handledare för doktorander: disputerade: Gordana Manevska-Tasevska (2012), Goudarz Azar (2013), Katarina Labajova (2018), biträdande handledare för avslutad lic: Lovisa Nilsson (2010), biträdande handledare för pågående doktorander: Eleanor Johansson, Josefine Jerlström. Mentor för post-docs och juniora forskare (med avslutade projekt): Goudarz Azar, Nina Lind, Haseeb Ahmed (biträdande mentor), med pågående projekt: Birhanu Addisu Adamie, Enoch Owusu Sekyere, Thanh Mai Ha, Henning Schaak (biträdande mentor).
 8. Anslag: 22 beviljade anslag; som PI: 9. Exempel: Mistra. Mistra Food Futures. Programchef/PI. Kärnkonsortium: SLU, RISE, SRC. Fas 1: 2020–2024: MSEK: 64 + medfinansiering MSEK 16.

 9. Erfarenhet av ledning: Vice-dekan vid NJ-fakulteten (sedan 2019), chef för forskargrupp med personal och budgetansvar (sedan 2015), vice ordf. FUN-NJ (2017–2019), ledamot i FUN-NJ och suppleant under mer än 7 år, ledamot i samverkanskommittén vid NJ (2016–2019), sekreterare i kommittén lantbrukets djur vid VH-fakulteten (2007–2008).

Kontaktinformation