Helena Hanssons avsiktsförklaring

Senast ändrad: 08 oktober 2021

Helena Hansson. Professor vid Institutionen för ekonomi; Jordbrukssektorns ekonomi

Om jag får förtroendet att ingå som ledamot eller suppleant i fakultetsnämnden vid NJ-fakulteten vill jag framförallt driva frågor kopplade till mång-, tvär- och transdisciplinära ansatser i forskning och utbildning. Jag vill fokusera på hur vi kan etablera mer av mång-, tvär- och transdisciplinära samarbeten i vår forskning och på hur vi utbilda på ett sådant sätt att våra studenter blir mer tränade i mång- och tvärvetenskap.

Det är inga små utmaningar vi människor står inför nu när den samlade kunskapen om miljöproblematiken pekar på att vi behöver transformera våra samhällen så att de blir mer hållbara (i begreppets samtliga bemärkelser: miljömässigt, socialt och ekonomiskt) och resilienta. Att vi lyckas med det är också centralt för att vi ska leva upp till globala och nationella överenskommelser. Det är komplexa frågeställningar och utmaningar vi står inför och det finns inga enkla svar. Universiteten är absolut centrala i att ta fram de kunskapsunderlag som behövs.

För att lyckas med vårt uppdrag kommer behovet av mång- och tvärvetenskaplig forskning att accentueras. Frågeställningarna är komplexa och då behöver vi samarbeta över traditionella ämnesgränser, tillsammans sätta resultat i perspektiv och sammanhang genom systemansatser, undvika förslag på lösningar som innebär suboptimeringar.

Vi behöver också utbilda våra studenter på ett sådant sätt att de kan sätta sina kunskaper i sammanhang och vara väl rustade att samarbeta med människor från andra professioner än deras egen när de lämnar oss. Och vi behöver utveckla vår förmåga att samverka med aktörer utanför akademin.

Traditionell disseminering av forskning, där resultaten informeras om i enkla sammanfattningar och sedan förväntas påverka samhällets beslutsfattare räcker inte. Istället behöver vi engagera oss än mer i samtal och utbyte med beslutsfattare i näringsliv och på myndigheter, engagera oss in transdisciplinära samarbeten tillsammans med samhällsaktörer.

Vid vår fakultet samlas vi med bred och djup ämnesmässig kompetens, från naturvetenskap och teknik till humaniora och samhällsvetenskap, kring frågor kopplade till de areella näringarna, akvatiska systemen och det hållbara förvaltandet och nyttjandet av naturresurserna. I och med detta har vi en unik möjlighet att utveckla mång-, tvär- och transdisciplinära samarbeten som gör att vi kan bidra ännu mer till så komplexa frågeställningar som hur vi människor på ett mer hållbart sätt kan producera och konsumera livsmedel samt förvalta och nyttja naturresurserna.

Både genom forskning och genom utbildning. Mycket görs redan, men vi behöver jobba för att vidareutveckla och stärka våra kompetenser i att bedriva mång-, tvär- och transdisciplinär forskning och samarbete och i hur vi förbereder våra studenter för ett arbetsliv som kräver mer av samarbeten mellan professioner.

Betyder behovet av mång- och tvärvetenskap att den inomvetenskapliga utvecklingen inte är viktig längre? Inte alls. Den inomvetenskapliga utvecklingen behövs för att föra fälten i sig framåt och för att utveckla metoder och teorier som vi kan ta med oss till mång- och tvärvetenskapliga samarbeten.

Och det ska vi förstås fortsätta med. Men vi behöver mer av mång- och tvärvetenskap och av transdisciplinära samarbeten. Och vi behöver träna våra studenter på alla nivåer i ett mer mång- och tvärvetenskapligt tänkande.

Om jag får förtroendet att ingå som ledamot eller suppleant i NJ-fakultetens fakultetsnämnd är detta frågor jag vill driva. Vår fakultets strategi för 2021–2025 är motiverande och engagerande. De frågor jag vill driva är sammanlänkade med strategin.

Mång- och tvärvetenskap samt systemperspektiv, där fler perspektiv lyfts och resultat sätts i större sammanhang, är röda trådar genom strategin för att t.ex. bidra till nästa steg för hållbar utveckling och ett SLU. Det är även att stärka samarbetet med det omgivande samhället genom transdisciplinära ansatser.

Vår fakultet har stor potential och centrala nästa steg är att aktivt arbeta med aktiviteter som utvecklar och stärker våra förmågor att arbeta i mång-, tvär- och transdisciplinära sammanhang.

Jag brinner för dessa frågor och har själv under stora delar av min forskningskarriär arbetat med frågeställningar från ett mång- eller tvärvetenskapligt perspektiv.

Som en av två programchefer för Mistra Food Futures har jag förvärvat många användbara insikter i hur transdisciplinär forskning kan organiseras och i hur ett tvärvetenskapligt forskningsprogram kan bedrivas. Som vicedekan för mång- och tvärvenskap vid NJ har jag under flera år arbetat med frågor om hur ämnesövergripande samarbeten kan stärkas. Jag vill på detta sätt bidra till vår fakultets framtida utveckling.


Kontaktinformation