Christina Hallings CV

Senast ändrad: 05 oktober 2021

Kort CV för Christina Halling, docent och miljöanalysspecialist, SLU Artdatabanken.

Docent i marinbiologi vid Stockholms universitet november 2020 Fil. dr. marin ekotoxikologi, Stockholms universitet 2004 Fil. Mag. i biogeovetenskap, Stockholms universitet 1996

Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken, tillsvidare sedan september 2016. Expert på frågor rörande marin biologisk mångfald; stöd till Havs- och vattenmyndigheten i deras havsmiljöarbete; EU:s naturvårdsdirektiv, art- och habitatdirektivet; hasvmiljödirektivet; HELCOM, European Topic Centre (ETC) m.m.

Organismgruppsansvarig för makroalger inkl. rödlistning, invasiva främmande arter, artfakta m.m.

Biträdande koordinator för miljöanalysprogram Kust och hav, ca 10 % sedan mars 2020.

Tidigare anställningar av relevans

 • Forskare vid institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet 2011–2020. Egen forskning, undervisning, handledning av doktorander.
 • Konsulent, Artdatabanken, SLU, juni 2011–juli 2014; feb. 2015-feb. 2016 Arbete med marina naturtyper.
 • Högskolelektor, Livsvetenskaper, Södertörns högskola. aug. 2010–dec. 2011 Undervisning och kursadministration; forskning.
 • Forskare vid Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet, april 2004–juni 2010: Egen forskning, undervisning.
 • Doktorand Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet jan. 1999–april 2004 -Laboratorieassistent, miljögiftsgruppen, Naturhistoriska riksmuseet. Sep. 1992–sep. 1993; sep. 1994–dec. 1998.

Föräldraledighet: Totalt 34 månader heltid under åren 2002–2016.

Forskningsanslag: Totalt över 11 miljoner kr som huvudansökande (främst VR och Sida).

Handledning: Huvudhandledare för PhD Stina Tano (2016) & PhD Maria Eggertsen (2020) & handlett fler än 15 MSc. varav flertalet Minor Field Studies.

Undervisning: Med kursansvar för: Ekologi, Marinekologi, Miljökonsekvens-beskrivningar; Environmental risk assessment, Miljöteknik, Tropisk vattenvård, Samhällskunskap för biologer; Östersjön i fokus, Makroalger m fl. Föreläser regelbundet vid Stockholms universitet, SLU, Södertörns högskola och Ghent university.

Publikationer: ca 25 vetenskapliga publikationer + 20-tal andra publicerade arbeten.

Förtroendeuppdrag:

 • NVs Vetenskapliga råd för biologisk mångfald samt ekosystemtjänster
 • Nominerad till fakultetsnämnden, NJ fakultet, SLU 2018,
 • Ledamot institutionsstyrelsen, DEEP, SU 2014–2018
 • Member of the Scientific Advisory Board of International Foundation of Science 2015–
 • Pedagogisk ambassadör, Stockholms universitet 2016
 • Ledamot institutionsstyrelsen, Systemekologen, SU, 2005–2008 och 2012
 • Ledamot av Institutionen för biologisk grundutbildning, SU, 2003–2004

Kontaktinformation