Christina Hallings avsiktsförklaring

Senast ändrad: 05 oktober 2021

Avsiktsförklaring gällande nomineringen till NJ:s fakultetsnämnd 2021 Docent och miljöanalysspecialist Christina Halling

Jag är docent i marinekologi och miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken där jag främst arbetar med frågor rörande biologisk mångfald i marina miljöer, t ex statusbedömning enligt EUs naturvårdsdirektiv. Jag arbetar såväl nationellt som internationellt på EU nivå.

Som organismgruppsansvarig ansvarar jag för rödlistbedömningen av makroalger. Sedan 2020 är jag biträdande koordinator för program Kust och hav. Jag har även lång erfarenhet som forskare med undervisning och handledning av doktorander.

I fakultetsnämnden vill jag verka för att det inom NJ fakulteten bedrivs en excellent forskning, en vetenskapsbaserad undervisning med lärandet för framtiden i fokus och en kvalitativ och ändamålsenlig miljöanalysverksamhet som tar fram beslutsunderlag för en ekosystembaserad förvaltning av våra biologiska resurser.

Ett för mig särskilt viktigt arbete är, att linje med fakultetens strategi för 2021–2025, stärka samordningen av fakultetens miljöanalysverksamhet med dess forskning och utbildning. Det är samexistensen och balansen mellan dessa tre verksamhetsområden: forskning, undervisning och miljöanalys och hur dessa samspelar med det omgivande samhället som gör SLU unik och skapar oöverträffade möjligheter att bli en ledande och drivande aktör i övergången till ett grönt, cirkulärt och hållbart samhälle.

En sådan stärkt samverkan kommer att höja attraktionskraften av SLU såväl för kommande studenter som framtida kollegor. Utmaningen ligger i att låta arbetet för en hållbar utveckling genomsyra hela verksamheten. Om inte vi kan, vem kan det då?


Kontaktinformation