Nämnder och utskott LTV

Senast ändrad: 09 november 2022

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsnämnden. Till stöd finns ett antal inrättade nämnder, kommittér och utskott som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden.

Ledamöter till fakultetsnämnd och lärarförslagsnämnd väljs av fakultetens valförsamling medan ledamöter till övriga nämnder, utskott och kommittér utses av fakultetsnämnd eller dekan.

Kommittér och utskott är fakultetens samordnande organ för sina olika ansvarsområden och bereder ärenden till fakultetsnämnden.

Klicka på namnet för respektive nämnd/utskott för att se mer information.

 

Docentnämnd

Mandatperiod 2022-04-01 - 2025-03-31.

Ledamöter

Laura Greenville-Briggs Didymus - ordförande
Karl-Johan Bergstrand
Fredrika Mårtensson
Åsa Ode Sang
Studeranderepresentant

Suppleanter

Li-Hua Zhu
Beatrix Alsanius
Peter Andersson
Anna Maria Palsdottir
Suppleant till studeranderepresentant

Sekreterare

Lotta Malmborg

Kontakt

DN-LTV@slu.se

Ansökningstillfällen

Ansökan om antagning som docent kan göras vid två ansökningstillfällen per år (application deadlines)

  • 1 mars (1st of March)
  • 15 september (15th of September)

För mer information såsom ansökningsblankett, instruktioner och rekommendationer med mera se SLU:s gemensamma sida om docentantagning.

Informationen uppdaterad 2022-04-01 /ANL

 

Fakultetsnämnd och arbetsutskott

Fakultetsnämnden

Mandatperiod 2022-01-01–2024-12-31

Ordförande och vice ordförande

Christina Lunner Kolstrup, ordförande, dekan
Karl Lövrie, vice ordförande, prodekan

Sekreterare

Torleif Ljung

Ledamöter som är utsedda av representanter för lärare och forskare

Aakash Chawade
Caroline Dahl
Laura Grenville-Briggs Didymus
Oleksiy Guzhva
Åsa Lankinen

Suppleanter för lärare och forskare

Första suppleant: Mattias Qviström
Andra suppleant: Sammar Khalil

Doktorandrepresentant

Representant från Alnarps studentkårs doktorandråd

Studeranderepresentanter

Representant från Alnarps studentkår
Representant från Ultuna studentkår

Adjungerade med närvaro- och yttranderätt

Håkan Schoeder, vicedekan för samverkan och FOMA
Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
Anette Neldestam Larsson, kommunikatör
Representant från Alnarps lantmästarkår

Personalorganisationer

Andrus Kangro, SACO
Anne Larsen, ST

Fakultetsnämndens beredande arbetsutskott

Christina Lunner Kolstrup ordförande, dekan
Karl Lövrie, vice ordförande, prodekan
Oleksiy Guzhva, ledamot i fakultetsnämnden
Representant från Alnarps studentkår, ledamot utsedd av Sluss
Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
Åsa Lankinen, vicedekan för forskarutbildning
Håkan Schroeder, vicedekan för samverkan och fortlöpande miljöanalys
Tomas Österman, forskningssekreterare

Sekreterare

Torleif Ljung

 

Kommittén för jämställdhet och lika villkor

Ordförande

Dekan, med ersättare prodekan

Ledamöter

Prefekter/motsvarande, med ersättare stf prefekter/motsvarande

Fakultetsdirektör

Representant från ASK

Representant från LMK

Doktorandrepresentant

Enhetschefer för Ekonomi, HR, utbildning och odling

Adjungerade

Lika villkorshandläggare (sekreterare)


Personalorganisationerna ska erbjudas möjlighet att delta i kommitténs möten med närvaro- och yttranderätt.

Dokument & mer information

Handlingsplan för lika villkorsarbetet vid LTV-fakulteten 2019-2020

Protokoll från lika villkorsutskottets möten finns på den SLU-gemensamma sidan för protokoll - välj "Lika villkorsutskottet vid LTV-fakulteten" i rullistan.

Läs mer om lika villkorsarbetet vid SLU.

Informationen uppdaterad 2020-04-02 /MG

Lärarförslagsnämnd

Mandatperiod 2022-04-01 - 2025-03-31.

Ledamöter

Christina Lunner Kolstrup, ordförande
Märit Jansson, vice ordförande
Paul Becher
Helena Persson Hovmalm
studeranderepresentant

Suppleanter

Marie Bengtsson
Marie Larsson
Per Hofvander
Anna Maria Palsdottir

Sekreterare

Torleif Ljung

Mer information

Mer information om akademisk karriär vid SLU

Nämnden för utbildning på forskarnivå, FUN-LTV

Mandatperiod 2022-04-01 - 2025-03-31.

Ordförande

Vicedekan med ansvar för forskarutbildning Åsa Lankinen

Sekreterare

Lotta Malmborg - fakultetshandläggare
forskarutbildning-ltv@slu.se

Ledamöter

Vera Vicenzotti - forskarrepresentant

Paul Egan - forskarrepresentant

Mulatu Geleta Dida - forskarrepresentant

Helene Larsson Jönsson - studierektor för forskarutbildningen 

Åsa Klintborg Ahlklo - studierektor för forskarutbildningen

Tre forskarstuderanderepresentanter som utses av Sluss

Adjungerade

Utbildningsledaren

En representant från SLU-biblioteket

Nämnden för fortlöpande miljöanalys, Foman-LTV

Mandatperiod 2022-04-01 - 2025-03-31.

Ledamöter

Håkan Schroeder - ordförande
Johannes Albertsson
Christine Haaland
Marcus Hedblom
Studentrepresentant

Harald Klein, koordinator Foma-programmet Bebyggd miljö, ständigt adjungerad

Suppleanter

-

Sekreterare

Tomas Österman
040-41 50 37, 072-718 70 78
tomas.osterman@slu.se

Kontakt

hakan.schroeder@slu.se

PN-LT, Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård

Regionala arbetsmiljökommittén (RAK) för SLU Södra

Ledamöter

Christina Lunner Kolstrup (dekan) - ordförande
Mats Svensson (servicechef) - ledamot
Kristin Larsson (personalspecialist) - ledamot
Lars Hagtorn - huvudskyddsombud
Andrus Kangro - ledamot SACO
Anne Larsen - ledamot ST
Representant från Alnarps studentkår
Representant från Alnarps lantmästarkår

RAK träffas 2 gånger per termin. I samband med RAK har fakulteten också campusråd.

Arbetsmiljö vid SLU

Informationen uppdaterad 2022-04-01

Stipendiekommittéer

Stipendiekommitté för studenternas stipendier samt lärarstipendier på de korta programmen

Ordförande

Jan Larsson

Sekreterare

Sonja Trulsson

Ledamöter

Åsa Bensch
Kristina Ascard
Karin Svensson
Jonatan Leo
Marie Bengtsson

Stipendiekommitté för forskarstipendier

Ordförande

Ida Lager

Sekreterare

Sonja Trulsson

Ledamöter

Håkan Asp
Lena Ekelund Axelson
Knut-Håkan Jeppsson

Information

För mer information om regler och ansökan när det gäller stipendier för studenter och lärare/forskare:

http://alnarpsstudent.slu.se

Informationen uppdaterad 2022-04-01


Kontaktinformation