Nämnder och organ LTV

Senast ändrad: 30 augusti 2021

Klicka på namnet för organet för att se mer information.

 

 

 

 

 

 

Docentnämnd LTV

Mandatperiod 2019-04-01 - 2022-03-31.

Ledamöter

Lena Ekelund Axelson - ordförande
Peter Anderson
Åsa Ode Sang
Studeranderepresentant

Suppleanter

Li-Hua Zhu
Fredrika Mårtensson
Karl-Johan Bergstrand
Suppleant till studeranderepresentant

Sekreterare

Lotta Malmborg

Kontakt

DN-LTV@slu.se

Ansökningstillfällen

Ansökan om antagning som docent kan göras vid två ansökningstillfällen per år (application deadlines)

  • 1 mars (1st of March)
  • 15 september (15th of September)

För mer information såsom ansökningsblankett, instruktioner och rekommendationer med mera se SLU:s gemensamma sida om docentantagning.

Informationen uppdaterad 2019-04-01 /IA

 

Fakultetsnämnd LTV

Mandatperiod 2019-01-01- 2021-12-31.

Ordförande och vice ordförande

Håkan Schroeder, ordförande, dekan
Karl Lövrie, vice ordförande, prodekan

Sekreterare

Torleif Ljung

Ledamöter som är utsedda av representanter för lärare och forskare:

Aakash Chawade
Lena Ekelund Axelson, (även vicedekan för forskning med inriktning mot
livsmedel och trädgård)
Laura Grenville-Briggs Didymus
Märit Jansson (även ledamot i fakultetsnämnden beredande arbetsutskott)
Linda-Maria Dimitrova Mårtensson

Suppleanter för lärare och forskare

Första suppleant: Oleksiy Guzhva
Andra suppleant: Maria Wisselgren

Doktorandrepresentant

Representant från Alnarps studentkårs doktorandråd

Studeranderepresentanter

Representant från Alnarps studentkår
Representant från Ultuna studentkår

Adjungerade med närvaro- och yttranderätt

Åsa Lankinen, vicedekan för forskarutbildning
Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
Anette Neldestam Larsson, kommunikatör
Representant från Alnarps lantmästarkår

Personalorganisationer

Andrus Kangro, SACO
Anne Larsen, ST

Fakultetsnämndens beredande arbetsutskott

Håkan Schroeder, ordförande, dekan
Karl Lövrie, vice ordförande, prodekan
Märit Jansson, ledamot i fakultetsnämnden
Representant från Alnarps studentkår, ledamot utsedd av Sluss
Åsa Lankinen, vicedekan för forskarutbildning
Lena Ekelund Axelson Lena Ekelund Axelson, vicedekan för forskning med inriktning mot livsmedel och trädgård
Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
Tomas Österman, forskningssekreterare
Annica Thomsson, utbildningsledare

Sekreterare

Torleif Ljung

Se LTV-fakultetens delegationsordning och LTV-fakultetens övergripande mötesstruktur.

Informationen uppdaterad 2019-04-04 /IA

Kommittén för jämställdhet och lika villkor

Ordförande

Dekan, med ersättare prodekan

Ledamöter

Prefekter/motsvarande, med ersättare stf prefekter/motsvarande

Fakultetsdirektör

Representant från ASK

Representant från LMK

Doktorandrepresentant

Enhetschefer för Ekonomi, HR, utbildning och odling

Adjungerade

Lika villkorshandläggare (sekreterare)


Personalorganisationerna ska erbjudas möjlighet att delta i kommitténs möten med närvaro- och yttranderätt.

Dokument & mer information

Handlingsplan för lika villkorsarbetet vid LTV-fakulteten 2019-2020

Protokoll från lika villkorsutskottets möten finns på den SLU-gemensamma sidan för protokoll - välj "Lika villkorsutskottet vid LTV-fakulteten" i rullistan.

Läs mer om lika villkorsarbetet vid SLU.

Informationen uppdaterad 2020-04-02 /MG

Lärarförslagsnämnd LTV

Mandatperiod 2019-04-01 - 2022-03-31.

Ledamöter

Lena Ekelund Axelson - ordförande
Håkan Asp - vice ordförande
Åsa Ahrland
Paul Becher
studeranderepresentant

Suppleanter

Erik Andreasson
Marie Bengtsson
Marie Larsson
Per Hofvander

Sekreterare

Torleif Ljung

Mer information

Mer information om akademisk karriär vid SLU

Informationen uppdaterad 2019-04-01 /IA

Nämnden för utbildning på forskarnivå, FUN-LTV

Mandatperiod 2019-04-01 - 2022-03-31.

Ordförande

Vicedekan med ansvar för forskarutbildning Åsa Lankinen

Sekreterare

Lotta Malmborg - fakultetshandläggare
forskarutbildning-ltv@slu.se

Ledamöter

Per Hofvander - forskarrepresentant

Kristina Blennow - forskarrepresentant

Helene Larsson Jönsson - studierektor för forskarutbildningen 

Åsa Klintborg Ahlklo - studierektor för forskarutbildningen

Två forskarstuderanderepresentanter som utses av SLUSS

Adjungerade

Utbildningsledaren

En representant från SLU-biblioteket

Prodekan

Studierektor FU, sydsvensk skogsforskning

Forskarrepresentant och forskarstuderanderepresentant för landskapsarkitektur på SOL

 

Informationen uppdaterad 2019-04-01 /IA

PN-LT

Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård

Mandatperiod 2019-04-01 - 2022-03-31.

Ordförande

Karl Lövrie, prodekan, Alnarp

Ledamöter

Karin Blombäck, NJ-fak, Ultuna
Tomas Eriksson, LTV-fak, Ultuna fr.o.m. 2021-01-01
Fredrik Fernqvist, LTV-fak, Alnarp, vice ordförande
Linn Osvalder, LTV-fak, Alnarp fr.o.m. 2021-01-01
Anna-Karin Rosberg, LTV-fak, Alnarp

3 studeranderepresentanter utsedda av ASK, SLUSS och ULS

Sekreterare

Boel Sandskär, Utbildningscentrum, Alnarp: PN-LT-sekr@slu.se

Suppleanter

Jonatan Leo, LTV-fak, Alnarp. 1:e suppleant
Teun Dekker, LTV-fak, Alnarp. 2:e suppleant fr.o.m. 2021-01-01

Övriga

Annica Thomsson, utbildningsledare, Alnarp

LTV-ledamöter i andra programnämnder

Programnämnden för utbildningar inom naturresurser och jordbruk (PN-NJ): Peter Lundqvist

Programnämnden för utbildningar inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH): Torsten Hörndahl

Programnämnden för utbildningar inom skog (PN-S): Mats Gyllin

Kontaktinformation till programnämnder, utbildningsnämnden och andra utbildningsorgan inom SLU.

Uppdaterad 2021-05-18 BS

Regionala arbetsmiljökommittén (RAK) vid LTV-fakulteten för SLU Södra

Ledamöter

Håkan Schroeder (dekan) - ordförande
Margit Nothnagl (fakultetsdirektör)
Mats Svensson (servicechef) - ledamot
Kristin Larsson (personalspecialist) - ledamot
Lars Hagtorn - huvudskyddsombud
Andrus Kangro - ledamot SACO
Göran Olsson - ledamot ST
Representant från Alnarps studentkår
Representant från Alnarps lantmästarkår

Sekreterare

Denis Avdic, Fakultetshandläggare

RAK träffas 2-3 gånger per termin. I samband med RAK har fakulteten också campusråd.

Arbetsmiljö vid SLU

Informationen uppdaterad 2019-02-21

Stipendiekommittéer LTV

Stipendiekommitté för studenternas stipendier samt lärarstipendier på de korta programmen

Ordförande

Jan Larsson

Sekreterare

Sonja Trulsson

Ledamöter

Åsa Bensch
Kristina Ascard
Karin Svensson
Mats Gyllin
Helena Karlén
Marie Bengtsson

Stipendiekommitté för forskarstipendier

Ordförande

Håkan Asp

Sekreterare

Sonja Trulsson

Ledamöter

Lena Ekelund Axelson
Knut-Håkan Jeppsson
Ida Lager

Information

För mer information om regler och ansökan när det gäller stipendier för studenter och lärare/forskare:

http://alnarpsstudent.slu.se

Informationen uppdaterad 2017-02-17


Kontaktinformation

Sidansvarig: mw-red@slu.se