För lärare i Alnarp

Senast ändrad: 09 mars 2022

Sidan är till för dig som undervisar i kurser och program vid LTV-fakulteten eller på campus Alnarp. Här publiceras även tips om utveckling, kurser m.m. när det gäller pedagogik.

Mer info på medarbetarwebben

Det finns en hel del information att nå från fliken Utbildning på grund- och avancerad nivå. Här finns länkar till bl.a. schemasökning, fusk och plagiering. Vidare finns sajter för stöd till lärare och stöd till programstudierektorer (PSR).

Terminstider

Snabblänk till terminstider, där även ortsspecifika uppgifter för Alnarp finns listade.

Genväg till utbildningshandboken

Folder som delats ut ht -21 till studenter om Covid-19. Folder Corona Alnarp 2021.pdf

Utbildningscentrum i Alnarp

Blanketter & dokument

Administrativa rutiner (virtuell arbetsplats)

Ansökan om dispens för schemaläggning på en onsdagseftermiddag, Ansökan - webbformulär 2020

Beslut Ortsspecifika uppgifter läsår 2021/22 (pdf) Prodekanbeslut 2021-03-04_signed_signed.pdf

Prodekanbeslut ortsspecifika uppgifter 2022–2023

Checklista 2020-21_rev.pdf (pdf) Checklist 2020-21_Eng_rev.pdf

Delegation till biträdande prefekt för GU (tidigare namn GU-ansvarig) (pdf)

Evaldblankett (word)

Försättsark till tentor (word)

Registreringsblankett självständigt arbete

Registreringsblankett självständigt arbete - bilaga (för flera studenter)

Arbetsplan för självständigt arbete - mall

Godkännande av självständigt arbete (pdf) rev. nov 2017

Internationella sommarkurser  # Int. summer courses - in English (word)

Ramschemaboken 2019 (pdf), Ramschemabok 2020 (pdf), Ramschemabok 2021 (pdf), Ramschemabok 2022–2023 (pdf)

OBS - vid olika uppgifter i ramschemaboken och SLUkurs, är det SLUkurs som är korrekt.

Uppdaterad 19 augusti 2022.

Exjobbsmallar

Direktlänkar till bibliotekets exjobbsmallar:

https://slu-se.instructure.com/courses/458?epslanguage=sv (svenska)

https://slu-se.instructure.com/courses/1097?epslanguage=en (engelska)

 

uppdaterad 2020-08-21 BS

Biträdande prefekter för GU (GU-ansvariga)

Biträdande prefekter för GU vid LTV-fakulteten, Alnarp

Institutionen för biosystem och teknologi – Lars Mogren, ankn. 5376, Department of Biosystems and Technology

Institutionen för växtförädling - Aakash Chawade, ankn. 5328, Department of Plant Breeding

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning – Maria Kylin, ankn. 5451, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

Institutionen för växtskyddsbiologi - Marie Bengtsson, ankn. 5308, Department of Plant Protection Biology

Institutionen för människa och samhälle - Mats Gyllin, ankn. 5537, Department of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology

Biträdande prefekt för GU vid LTV-fakulteten, Ultuna

Institutionen för stad och land - Helen Arvidsson, ankn. 1995, Department of Urban and Rural Development

Institutionsstudierektor vid S-fakulteten, Alnarp

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap - Jörg Brunet

 

PN-LT

Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård

Mandatperiod 2022-04-01–2025-03-31.

Ordförande

Karl Lövrie, prodekan, Alnarp

Ledamöter

Anna Bengtsson. vice ordförande, LTV Alnarp
Karin Blombäck, NJ Ultuna
Tomas Eriksson, LTV Ultuna
Sammar Khalil, LTV Alnarp
Lisa Norfall, LTV Alnarp

Tre studeranderepresentanter utsedda av ASK, Sluss och ULS

Sekreterare

Boel Sandskär, Utbildningscentrum, Alnarp: PN-LT-sekr@slu.se

Suppleanter

Teun Dekker, LTV Alnarp. 1:e suppleant
Kimmo Rumpunen, LTV-fak, Alnarp. 2:e suppleant

Övriga

Annica Thomsson, utbildningsledare, Alnarp

LTV-ledamöter i andra programnämnder

Programnämnden för utbildningar inom naturresurser och jordbruk (PN-NJ): Georg Carlsson

Programnämnden för utbildningar inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH): Maria Vilain Rörvang

Programnämnden för utbildningar inom skog (PN-S): Lars Johansson

Kontaktinformation till programnämnder, utbildningsnämnden och andra utbildningsorgan inom SLU.

Uppdaterad 2022-05-02

Programstudierektorer (PSR)

Programstudierektorer (PSR)

Programstudierektorsuppdrag  beslutade av Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN-LT) fr o m 2022-07-01, dock längst till 2025-06-30, för följande utbildningsprogram:

 • Agroecology - master, PSR Teun Dekker (bitr PSR Linda Tufvesson)
 • Food and Landscape - master, PSR Anna Peterson
 • Horticultural Science - master, PSR Karl-Johan Bergstrand
 • Hortonom, programkoordinator Salla Marttila (ingen antagning)
 • Hållbar stadsutveckling - master, PSR Helena Mellqvist
 • Landskapsarkitekt - Alnarp, PSR Caroline Dahl (bitr PSR Anders Larsson och Linn Osvalder)
 • Landskapsarkitekt - Uppsala, PSR Malin Eriksson (bitr PSR Anna Lundvall)
 • Landskapsingenjör – Alnarp, PSR Åsa Bensch
 • Landskapsingenjör - Uppsala, PSR Bodil Dahlman
 • Landscape Architecture- master, PSR Caroline Dahl (bitr PSR Anders Larsson och Linn Osvalder)
 • Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master, PSR Lena Steffner
 • Outdoor Environments for Health and Well-being - master, PSR Elisabeth von Essen
 • Plant Biology for Sustainable Production - master, PSR Ida Lager (bitr PSR Anders Kvarnheden)
 • Trädgårdsingenjör - design, PSR Stefan Sundblad
 • Trädgårdsingenjör - odling, PSR Mattias Larsson
 • Lantmästare, PSR Catharina Alwall Svennefelt (utses av PN-NJ)
 • Euroforester - master, PSR Giulia Attocchi (utses av PN-S)
 • Forest and Landscape (BSc), PSR Karin Hjelm (utses av PN-S) (bitr PSR Helena Mellqvist)
 • Skogsbruk med många mål, PSR Karin Hjelm (utses av PN-S)

Informationen uppdaterad 2022-09-09 av Desiree Mattsson

Lärarluncher i Alnarp

Läsår 2019/20

Pedagogiska aktiviteter i samband med lärarluncher i Alnarpsrestaurangen, oftast i tavelrummet. Föredragstider är kl. 12.10-12.40, vissa onsdagar, ca 1 gång/månad under terminstid. Skriv upp ditt namn i kassan vid betalning, 20 kr. Vi sitter gemensamt vid lärarlunchen, oftast i tavelrummet.

Förslag på tema/föredragshållare mottages tacksamt! Kontaktperson: Boel Sandskär.

20/11 Läs- och skrivstöd. Åsa Ode, biblioteket

27/11 Att skapa ett program med joint degree med annat svenskt universitet, hur gör man? Matts Lindbladh och Urban Nilsson, inst. för sydsvensk skogsvetenskap

15/1 2020 ”Food culture in sustainable spatial planning” - förslag till ett nytt programkoncept.  Ingrid Sarlöv-Herlin, projektledare, inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Inställt - flyttas till hösten. 29/1 2020 Åsa Timar Lönneborg berättar om film ur olika aspekter kopplat till undervisning, Filmbruket

4/3 2020 Internationella (utbytes)möjligheter för studenter och anställda på SLU. Jenny Larsson, internationell handläggare, enheten för internationell mobilitet. Se presentation nedan!

Inställd pga coronavirus, 22/4 - flyttas till hösten. Upphovsrätt. Alnarpsbiblioteket.

Uppdaterad 2020-03-30 B Sandskär

 

 

Ansök om stöd för undervisning i biotronen 2021

Även under 2022 kommer LTV-fakulteten bevilja finansiellt stöd till 4 kurser för att möjliggöra användandet av en klimatkammare i biotronen i undervisningen. Syftet är framför allt ökad forskningsanknytning i våra utbildningar. Stödet förväntas huvudsakligen gå till examensarbeten men ansökningar som rör även andra kurser är välkomna. Enbart LTV-fakultetens institutioner kan ansöka om stöd.

Beviljat stöd innebär att hyran som kursen betalar sänks från cirka 16 800 kr/mån till cirka 4 200 kr/mån, övriga hyra (12 600 kr/mån) finansieras av fakulteten. Den förväntade uthyrningstiden är två månader per stöd.  

Ansökan om stöd skickas av kursledaren till tomas.osterman@slu.se senast en månad innan önskat tillträde till biotronen. Ansökan ska bestå av ungefär en halv A4 innehållandes:

 • syftet med kursen och det moment som ska använda sig av biotronen
 • motivering till varför biotronen ska ingå i kursen
 • hur lång tid som klimatkammaren ska förhyras samt önskat tillträdesdatum.

Beslut om stöd fattas av dekanen. Stöd kommer enbart att beviljas om det finns tillgängliga kammare i biotronen. Detta innebär att stöd inte kommer beviljas om bokningstrycket är högt.

Tomas Österman
Forskningssekreterare/Research Officer
Fil. dr/PhD

2022-05-03

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Utbildningscentrum
Postadress: Box 190, 234 22 Lomma
Besöksadress: Sundsvägen 4, Alnarp