För lärare i Alnarp

Senast ändrad: 16 september 2019
Bobos hjärta.JPG

Sidan är till för dig som undervisar i kurser och program vid LTV-fakulteten eller på campus Alnarp. Här publiceras även tips om utveckling, kurser m.m. när det gäller pedagogik.

Mer info på medarbetarwebben

Det finns en hel del information att nå från fliken Utbildning på grund- och avancerad nivå. Här finns länkar till bl.a. schemasökning, fusk och plagiering. Vidare finns sajter för stöd till lärare och stöd till programstudierektorer (PSR).

Terminstider

Snabblänk till terminstider, där även ortsspecifika uppgifter för Alnarp finns listade.

Genväg till utbildningshandboken (giltig från sep 2019)

Biträdande prefekter för GU (GU-ansvariga)

Biträdande prefekter för GU vid LTV-fakulteten, Alnarp

Institutionen för biosystem och teknologi – Lars Mogren, ankn. 5376, Department of Biosystems and Technology

Institutionen för växtförädling - Li-Hua Zhu, ankn. 5373, Department of Plant Breeding

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning – Maria Kylin, ankn. 5451, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

Institutionen för växtskyddsbiologi - Marie Bengtsson, ankn. 5308, Department of Plant Protection Biology

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi - Mats Gyllin, ankn. 5537, Department of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology

Biträdande prefekt för GU vid LTV-fakulteten, Ultuna

Institutionen för stad och land - Helen Arvidsson, ankn. 1995, Department of Urban and Rural Development

Informationen uppdaterad 2019-07-11 BS

PN-LT

Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård

Mandatperiod 2019-04-01 - 2022-03-31. Sammanträdesdatum - se mötesöversikten. För uppdrag se Styrelsens delegationsordning. Protokoll läggs ut på protokollssidan (AD-inloggning krävs).

Ordförande Karl Lövrie, prodekan, Alnarp

Ledamöter
Karin Blombäck, NJ-fak, Ultuna
Fredrik Fernqvist, LTV-fak, Alnarp
Urban Nilsson, S-fak, Alnarp
Anna Peterson, LTV-fak, Alnarp
Anna-Karin Rosberg, LTV-fak, Alnarp

3 studeranderepresentanter utsedda av ASK, SLUSS och ULS

Sekreterare Annica Thomsson, Utbildningscentrum, Alnarp: PN-LT-sekr@slu.se

Suppleanter Jonatan Leo, Alnarp
Tomas Eriksson, Ultuna

Övriga Kristine Kilså (utbildningsledare), Alnarp
Programstudierektorer, biblioteket, utbildningshandläggare samt suppleanter har närvaro- och yttranderätt

Länk till "Arbetsplats" (endast AD-inloggning)

LTV-ledamöter i andra programnämnder

Programnämnden för utbildningar inom naturresurser och jordbruk (PN-NJ): Peter Lundqvist

Programnämnden för utbildningar inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH): Torsten Hörndahl

Programnämnden för utbildningar inom skog (PN-S): Mats Gyllin

Kontaktinformation till programnämnder, utbildningsnämnden och andra utbildningsorgan inom SLU.

Uppdaterad 2019-08-21 BS

PSR

Programstudierektorer (PSR)

Programstudierektorsuppdrag  beslutade av Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN-LT) fr o m 2019-07-01, dock längst till 2022-06-30, för följande utbildningsprogram:

Agroecology - master, PSR Georg Carlsson
Horticultural Science - master, PSR Karl-Johan Bergstrand
Hortonom, Salla Marttila (ingen antagning)
Hållbar stadsutveckling - master, PSR Ann-Mari Fransson
Landskapsarkitekt - Alnarp, PSR Mads Farsø
Landskapsarkitekt - Uppsala, PSR Malin Eriksson (bitr PSR Maria Wisselgren)
Landskapsingenjör - Alnarp, PSR Frida Andreasson
Landskapsingenjör - Uppsala, PSR Bodil Dahlman. Nytt program HT19
Landscape Architecture- master, PSR Caroline Dahl
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master, PSR Lena Steffner
Outdoor Environments for Health and Well-being - master, PSR Elisabeth von Essen (dock längst till 2021-01-31)
Trädgårdsingenjör - design, PSR Karin Svensson
Trädgårdsingenjör - odling, PSR Mattias Larsson

Lantmästare, PSR Kristina Ascárd (utses av PN-NJ)

Informationen uppdaterad 2019-07-01 B Sandskär

Lärarluncher i Alnarp

Höstterminen 2019

Pedagogiska aktiviteter i samband med lärarluncher i Alnarpsrestaurangen, oftast i tavelrummet. Föredragstider är kl. 12.10-12.40, vissa onsdagar, ca 1 gång/månad under terminstid. Skriv upp ditt namn i kassan vid betalning. Vi sitter gemensamt vid lärarlunchen, oftast i tavelrummet. Förslag på tema/föredragshållare mottages tacksamt! Kontaktperson: Boel Sandskär.

Enheten för pedagogisk utveckling på Ultuna anordnar pedagogiska lunchseminarier som sänds via videolänk.

20/11 Läs- och skrivstöd. Lena Swärd, samordnare Utbildningsenheten och Åsa Ode, biblioteket

 

 

Ansök om stöd för undervisn i biotronen 2019

Under 2019 kommer LTV-fakulteten bevilja finansiellt stöd till 4-6 kurser för att möjliggöra användandet av en klimatkammare i biotronen i undervisningen. Syftet är framförallt ökad forskningsanknytning i våra utbildningar. Stödet förväntas huvudsakligen gå till examensarbeten, men ansökningar som rör även andra kurser är välkomna. Enbart LTV-fakultetens institutioner kan ansöka om stöd.

Beviljat stöd innebär att hyran som kursen betalar sänks från ca. 16 800 kr/mån till ca. 4 200 kr/mån, övriga hyra (12 600 kr/mån) finansieras av fakulteten. Den förväntade uthyrningstiden är 2 månader per stöd.  

 Ansökan om stöd skickas av kursledaren till tomas.osterman@slu.se senast en månad innan önskat tillträde till biotronen. Ansökan ska bestå av ungefär en halv A4 innehållandes:

  • syftet med kursen och det moment som ska använda sig av biotronen
  • motivering till varför biotronen ska ingå i kursen
  • hur lång tid som klimatkammaren ska förhyras samt önskat tillträdesdatum.

Beslut om stöd fattas av dekanen. Stöd kommer enbart att beviljas om det finns tillgängliga kammare i biotronen.

 Mvh

Håkan Schroeder
dekan

 gm Tomas Österman
Forskningssekreterare/Research Officer
Fil. dr/PhD

2019-02-12 BS

Relaterade sidor:
Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se