Tips, idéer och inspiration

Senast ändrad: 06 april 2021

Här hittar du tips och idéer kring vad du själv kan göra för att öka synligheten för dig som forskare. Målet med projektet är att skapa möjligheter för ökad finansiering av kommande forskningsprojekt, vilket tipsen indirekt syftar till.

Tänk på när du beskriver kommunikation i forskningsansökningar

De här råden har vi kommit fram till bland annat genom att läsa igenom ett antal Formas-ansökningar från tidigare år och plocka ut gemensamma drag från ansökningar som blev beviljade.

 • Visa på en tydlig samhällsrelevans, varför är projektet viktigt? Vad är bakgrunden till att just detta projekt behövs? Vad händer om detta projekt inte genomförs?
  • Exempel: Relatera det gärna till regionala, nationella eller internationella visioner, strategier och mål så som Agenda2030, livsmedelsstrategin, gestaltad livsmiljö m fl. Visa att ditt fält/studieobjekt har betydelse för samhället genom att hänvisa till statistik av olika slag.
 • Utifrån samhällsrelevansen, vem behöver du kommunicera med för att nå upp till det? Vilka grupper vill du nå? 
  • Exempel: Utgå från din intressentanalys. Vissa av intressenterna behöver du kommunicera med på olika sätt- det är dina målgrupper. Det kan exempelvis vara konsumenter, slutanvändare, intresseorganisationer, beslutsfattare, rådgivare, studenter och forskare. Var tydlig och specifik! Handlar ditt projekt om skolgårdar? Visa att du kommer att nå ut till relevanta beslutsfattare (t.ex. skolförvaltningar i kommuner och Sveriges Skolledarförbund).
 • När du vet vem du vill nå kan du på ett övergripande plan berätta om hur du tänker nå dem.
  • Exempel: Vill du att lantbrukare ska ändra ett sätt att bruka sin jord? Då visar du att du vet hur du ska nå dem genom att bli publicerad i relevant media, lyfta din forskning för rådgivare till lantbrukare på en konferens riktad till dem, delta på konferenser eller seminarier där de befinner sig så som tex Borgeby Fältdagar. 
 • Varje projekt är unikt, utgå från ditt projekt och försök vara specifik i vilka du kommunicerar med, varför och hur. Visa på att du förstår var dina målgrupper befinner sig och att du kan nå dem där. Använd gärna evidens (se tips). Visa även på nätverk du har eller vill närma dig eller andra projekt där du deltar och hur de kan samverka med det ansökta projektet för att nå ett högre mål.
  • Exempel: Deltar du i ett annat projekt, så som EU-projekt, centrumbildningar mm, där projekten kan ha nytta av varandra? Ta gärna med det för att visa på ditt projekts relevans i ett större perspektiv.
  • Tips - några källor för evidens inom kommunikation:

Och sist men inte minst: planera en kommunikation som är genomförbar och budgetera för kommunikationen.

Lycka till med din ansökan!

Samhällsrelevans och kommunikation i Formas Open call 2021

I år har Formas förändrat sina bedömningsgrunder för kommunikation. Från och med i år bedöms samhällsnytta och kommunikation gemensamt. I ansökan ska du beskriva hur ditt projekt samspelar med andra aktörer och i vilket sammanhang ditt projekt är betydelsefullt för dem du tänker ska ha nytta av det, dvs de du vill kommunicera med.
 
 

Har du redan skrivit avsnittet som handlar om kommunikation? Då kan du få genomläsning och synpunkter på det avsnittet. Skicka ansökan inklusive sammanfattning och eventuella tidigare bedömningar så hjälper vi dig i mån av tid. Skicka underlaget till camilla.zakrisson.juhlin@slu.se 

För Formas utlysning som ska lämnas in den 8 April 2021 behöver vi din ansökan senast den 31 mars för att kunna ge synpunkter. 

Affiliering i publikationer

Tänk på att få rätt affiliering i dina publikationer. Det är viktigt för att dina publikationer ska återfinnas och kopplas till SLU och din institution i databaser och bibliometriska analyser såsom utvärderingar och medelsfördelning.

Läs mer om hur din SLU-tillhörighet ska anges. Så anger du affiliering till SLU vid publicering | Externwebben

Byta en gammal Powerpoint presentation till ny mall

Byta mall i powerpoint

Använder du den senaste powerpoint-mallen i din presentation? Nu kan du enkelt flytta din gamla presentation till en SLU-mall. Kika på användarguiden under punkt 8 (endast svensk text) Användarguide: ppt-mall presentationer (slu.se)  Ska du skapa en ny presentation i Powerpoint? Då hittar du mallar direkt i Powerpoint. Läs mer på Presentationsmall (ppt) | Medarbetarwebben (slu.se).
 
Varför ska vi ha en gemensam SLU-mall?
Syftet med en gemensam mall är att vi visar på en tydlig avsändare för att öka kännedomen och attraktionskraften hos oss som universitet. I en ökande konkurrens spelar varumärket en allt viktigare roll för att attrahera samarbeten och forskningsmedel.

Att presentera forskning till allmänheten utan att förenkla för mycket

Att kommunicera med allmänheten kan ibland te sig svårt, det är ju inte samma sak som att förklara sin forskning för sina forskarkollegor. Många tror kanske att man behöver förenkla materialet för mycket och att mycket av innehållet då går förlorat. Men så är inte fallet. Stina Börchers ger tips i sin blogg på Tidningen Curie om hur och vad du kan tänka på när du förbereder din forskning att presenteras för allmänheten.

Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se