För handledare och doktorander vid LTV-fakulteten

Senast ändrad: 23 juni 2021

Till dig som är doktorand, handledare eller kursledare för doktorandkurser vid LTV-fakulteten. Här finns länkar till regler, rutiner och blanketter.

LTV-fakultetens forskarskola heter Spira. Här finns samlad information om forskarskolans kurser och andra aktiviteter.

LTV-fakultetens rutiner för forskarutbildning 210208.pdf

Doktorander och handledare

Forskarutbildningsportalen för både doktorander och handledare. Här finns information om både doktoranders rättigheter och handledaransvar.

Universitetsgemensamma blanketter

Doktorandrådet, där du även kan få svar på en del av dina studierelaterade frågor, är en del av studentkåren ASK.

Blankett för ansökan om prolongering för doktorandstudier när det gäller deltagande i doktorandråd och nämnder.

Kursledare

Se information på Spira forskarskolan

Forskarutbildningsämnen vid LTV-fakulteten

Forskarutbildningsämnen vid LTV-fakulteten, gäller doktorander antagna fr.o.m. 2016-01-01 (beslutade av fakultetsnämnden 2015-11-04,  2015-12-16, 2017-08-30).

1. Lantbruksvetenskap, alternativt i Lantbruksvetenskap med någon av följande inriktningar; Arbetsvetenskap, Byggnadsteknik, Företagsekonomi, Produktkvalitet, Växtförädling, Växtodling, Växtskyddsbiologi.

2. Trädgårdsvetenskap, alternativt i Trädgårdsvetenskap med någon av följande inriktningar; Arbetsvetenskap, Företagsekonomi, Produktkvalitet, Växtförädling, Växtodling, Växtskyddsbiologi.

3. Landskapsarkitektur, alternativt i Landskapsarkitektur med någon av följande inriktningar; Landskapsanalys, Landskapsplanering, Miljöpsykologi, Vegetation och förvaltning.

4. Biologi, alternativt i Biologi med någon av följande inriktningar; Kemisk ekologi, Växtbioteknik, Växtförädling, Växtskyddsbiologi.

5. Teknologi, alternativt i Teknologi med någon av följande inriktningar; Arbetsvetenskap, Byggnadsteknik, Växtodling.

Läs mer om forskarutbildningsämnen vid SLU.

-----

In English: Doctoral education subjects at the LTV Faculty for PhD students admitted after Jan 1, 2016 (decided by the LTV Faculty Board 2015-11-04, 2015-12-16, 2017-08-30).

1. Agricultural Science with the possibility of one of the following specializations: Work Science, Building Technology, Business Administration, Product Quality, Plant Breeding, Crop Production, Plant Protection Biology.

2. Horticulture Science with the possibility of one of the following specializations: Work Science, Business Administration, Product Quality, Plant Breeding, Crop Production, Plant Protection Biology.

3. Landscape architecture with the possibility of one of the following specializations: Landscape Analysis, Landscape Planning, Environmental Psychology, Vegetation and Management

4. Biology with the possibility of one of the following specializations: Chemical Ecology, Plant Biotechnology, Plant Breeding, Plant Protection Biology.

5. Technology with the possibility of one of the following specializations: Work Science, Building Technology, Crop Production

Read more about doctoral education subjects at SLU.

LTV rutin för skapandet av den preliminära ISP:n

Information om ISP och inloggning til ISP-portalen

För att få behörighet till ISP portalen kontakta ISP@slu.se

1. En preliminär ISP skapas av den tänkta huvudhandledaren i ISP-portalen. Den preliminära ISP:n används av prefekten och fakulteten i processen inför beslut om antagning av en ny doktorand. 

2. Huvudhandledaren skickar den preliminära ISP:n till prefekten för granskning och godkännande inför ansökan om antagning hos fakulteten.

3. Om prefekten godkänner ISP skickar hen den till fakultetens studierektor för granskning.

4. Den tänkta huvudhandledaren skriver ut den preliminära ISP:n och bifogar den till övriga antagningshandlingar.

5. Efter att beslut om antagning har fattats fyller fakultetshandläggare vid fakultetskansliet i datum för antagning samt SLU ID i ISP.

6. Efter att doktoranden har antagits och påbörjat sina studier har doktorand och huvudhandledare tre månader på sig att komplettera ISP med bland annat datum för studiestart (om det skiljer sig från antagningsdatumet) samt åtaganden för doktorand respektive handledare för det kommande året.

7. Därefter skickas ISP till prefekten att granska förslaget till ISP för år 1. Om hen godkänner ISP skickas en pdf-kopia av ISP till Public360 för digitalt godkännande av doktorand, huvudhandledare samt prefekt och arkiveras därefter i Public360.

8. Ett email skickas automatiskt till fakultetens studierektor för kännedom att en ny ISP har fastställts.

9. En ISP för år 2 skapas automatiskt i ISP-portalen i samband med arkivering av pdf-kopian och huvudhandledare och doktorand kan börja revidera denna när de önskar.

LTV rutin för hantering av uppföljning av ISP

Information om ISP och inloggning till ISP-portal

Frågor angående systemet kontakta ISP@slu.se

1. En ISP för nästkommande år skapas automatiskt i ISP-portalen när en pdf-kopia av tidigare års ISP skickas för godkännande och arkivering i Public360.

2. Huvudhandledare och doktorand kan redigera ISP när de önskar. ISP måste uppdateras minst en gång per år.

3. När huvudhandledare och doktorand anser sig vara färdiga skickar huvudhandledaren ISP:n till prefekten för granskning och godkännande. Om hen godkänner ISP skickas den till Public360 för digitalt godkännande av doktorand, huvudhandledare samt prefekt och arkiveras därefter i Public360.

4. Ett automatiskt mail skickas till fakultetens studierektor för kännedom att en ny ISP har fastställts.

5. En ISP för nästkommande år skapas automatiskt i ISP-portalen när en kopia av tidigare års ISP skickas för godkännande och arkivering i Public360.

 


Kontaktinformation

Vicedekan för forskarutbildning, Åsa Lankinen, ankn 5367

Helene Larsson Jönsson, ankn 5370. Studierektor med ansvar för naturvetenskapliga och teknologiska ämnen.

Åsa Klintborg Ahlklo, ankn 5421. Studierektor med ansvar för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Fakultetshandläggare, Lotta Malmborg, forskarutbildning-ltv@slu.se, ank 5025

Registrator (Alnarp), ltvregistrator@slu.se, ankn 5550

Utbildningsledare, Annica Thomsson, annica.thomsson@slu.se, ankn 5003