Notiser från LTV:s fakultetsnämnd den 3 februari 2021

Senast ändrad: 01 april 2022

Vid mötet bjöds på en presentation av projektet Crops for the future (C4F) av programledare Eva Johansson. C4F är en del av det strategiska forskningsområdet TC4F som leds från SLU. C4F fokuserar på att utveckla biobaserade råvaror och produkter, till exempel oljor, fiber och proteiner samt biobaserade produkter. Forskningen genomförs i forskargrupper med totalt över 30 forskare vid LTV- och NJ-fakulteten.

Kompetensförsörjning befintliga eller nya resurspersoner

Kompetensförsörjning befintliga eller nya resurspersoner ingår som en av tre olika strategiska satsningar som ska beslutas under första halvåret 2021. Satsningen är planerad för 10-15 st resurspersoner och kan omfatta upp till 300 tkr vardera under 2-3 år.

Beslutades att bifalla en ansökan inom detta område, för gästprofessor från institutionen för människa och samhälle (IMS).

Högre anställningar

Inrättande av anställning av gästprofessor i växtskyddsbiologi med inriktning mot kemisk ekologi (VSB)

Inrättande av anställning av gästprofessor i FoodStudies och utseende av sakkunniga (IMS)

Utlysning av anställning: Biträdande universitetslektor i företagsekonomi med inriktning agrar ekonomi och driftsplanering (IMS)

Rekryteringsplan för LTV-fakulteten 2021-2024

Rekryteringsplanen, som baseras på institutionernas kompetensförsörjningsplaner, fastställdes

Tidplan för fakultetsnämndsvalet och information om valet

I enlighet med Styrelsens delegationsordning ska en fakultetsnämnd före den 15 februari det år då val till fakultetsnämnden ska äga rum, besluta om hur en valberedning ska utses. Valberedning utses efter nominering den 15 maj och tillträder den 1 juni och ska bestå av sju ledamöter med sju personliga suppleanter, varav sex ledamöter/suppelanter representerar LTV:s institutioner och en ledamot/suppelant representerar övriga verksamma vid LTV-fakulteten.

Riktlinjer för utseende av hedersdoktor och promotor

LTV-fakultetens riktlinjer för utseende av hedersdoktor har uppdaterats och fastställdes, så att de framförallt blir tydligare vad fakulteten vill uppnå genom att utse hedersdoktorer. Det övergripande syftet med att utse hedersdoktorer är att dessa personer kan bidra till att utveckla fakulteten vilket också erbjuder dem möjligheter för utveckling i ett intressant sammanhang. Revideringen omfattar också ett förenklat förfarande i förslagsställandet.

Enligt beslut av Ledningskansliet råder det dock paus under 2021 inom samtliga fakulteter kring utseende av hedersdoktorer, på grund av att de hedersdoktorer som utsågs 2020 ännu inte har promoverats.

Internremiss: Strategi för arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande

Fakultetsnämnden diskuterade remissen vid sitt möte och gav en arbetsgrupp i uppdrag att utifrån diskussionen lämna remissvaret till utbildningsnämnden senast den 26 februari.

Fakta:

Vill du se protokoll? Gå in på denna sida och följ instruktionerna (du måste vara inloggad på medarbetarwebben). Välj Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Vem sitter i fakultetsnämnden?


Kontaktinformation

Torleif Ljung, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
torleif.ljung@slu.se, +4640415044