Notiser från LTV:s fakultetsnämnd den 10 mars 2021

Senast ändrad: 01 april 2022

Bokslut, delegationsordning och resultat från medarbetarundersökningen var några av fakultetsnämndens punkter på agendan.

Kompetensförsörjning befintliga eller nya resurspersoner

Kompetensförsörjning befintliga eller nya resurspersoner ingår som en av tre olika strategiska satsningar som ska beslutas under första halvåret 2021. Satsningen är planerad för 10-15 st resurspersoner och kan omfatta upp till 300 tkr vardera under 2-3 år.

Förslagen som ska återspegla god ämnesmässig bredd och fördelning mellan kvinnor och män bereds i dialog mellan prefekt och dekan.

Vid detta möte beslutade fakultetsnämnden att bifalla förslag att tilldela Björn Boman, institutionen för växtskyddsbiologi, Sharon Hill, institutionen för växtskyddsbiologi och Karin Svensson, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vardera 300 tkr per år i tre år fr o m 2021, inom ramen för fakultetens strategiska satsning för kompetensförsörjning.

Ändring LTV-delegationsordning

2021 års upplaga av LTV-fakultetens delegationsordning med justeringar presenterades av fakultetshandläggare Denis Avdic.

Högre anställningar

  • Utlysning av anställning: Universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot transformation av urbana landskap (LAPF)
  • Utlysning av anställning: Universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning motlandskapsplanering (LAPF)
  • Utseende av sakkunniga vid anställning av: Universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot urban blågrön infrastruktur och anpassning till klimatförändringar (LAPF)

Bokslut LTV 2020

LTV:s ekonomiska bokslut för 2020 presenterades av fakultetsekonom Andreas Gustavsson Fredlund:

  • Fakulteten är i en god tillväxt genom ökad omsättning och ökat antal medarbetare.
  • Kapitalets förbrukning sker enligt plan vid institutionerna med undantag för institutionen för växtförädling där ökat statsanslag genom SLU Grogrund i kombination med fortsatt god externfinansiering lett till ekonomiskt överskott.
  • Kapitalet inom forskning är fortsatt för högt på fakultetsgemensam nivå, medel som kommer att sättas i arbete genom beslut om strategiska satsningar i FN under första halvåret 2021.
  • Externfinansieringsgraden och oförbrukade bidrag inom forskningen har sammantaget sjunkit något vid fakulteten vilket bekräftar vikten av fokusområdet finansiering i fakultetens nya strategi.
  • Grundutbildningen fortsätter att växa genom nya program och fristående kurser vilket medfört kostnader för uppbyggnad som i sin tur lett till negativt ekonomiskt resultat vid några institutioner.

Presentation av resultatet av medarbetarundersökningen

Kristin Larsson, HR-specialist, presenterade resultatet av medarbetarundersökningen för LTV-fakulteten. Det konstateras att undersökningen visar på förbättringar inom i stort sett alla områden av undersökningen jämfört med tidigare år, vilket är mycket positivt.

- Ledarskap, stolthet och tydlig vision är några styrkeområden för LTV enligt undersökningen.

- Stress, återhämtning och information är exempel på förbättringsområden som kräver fortsatt arbete.

- Doktorandernas arbetsmiljö uppvisar sammantaget en förbättring sedan förra undersökningen och ligger nu i nivå med de andra fakulteterna.

- När det gäller diskriminering, trakasserier, hot och våld gäller nolltolerans vid fakulteten, så även om det är låg förekomst enligt de svarande, måste det förebyggande arbetet fortsätta.

Avrapportering handlingsplanen 2017-2021

Margit Nothnagl, fakultetsdirektör och Tomas Östman, forskningssekreterare presenterade slutrapporten för handlingsplanen för att konkretisera åtgärdsarbetet knutet till LTV-fakultetens strategi för perioden 2017 – 2021.

Inledning av arbetet med verksamhetsplan från och med 2022

Margit Nothnagl, fakultetsdirektör och Tomas Östman, forskningssekreterare presenterade processen för arbetet med att ta fram en verksamhetsplan, tidigare benämnd handlingsplan, för LTV-fakultetens nya strategi. Verksamhetsplanen kommer att gälla från 2022.

Fakta:

Vill du se protokoll? Gå in på denna sida och följ instruktionerna (du måste vara inloggad på medarbetarwebben). Välj Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Vem sitter i fakultetsnämnden?


Kontaktinformation

Torleif Ljung, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
torleif.ljung@slu.se, +4640415044