LTV-fakultetens strategi 2017-2020

Senast ändrad: 23 mars 2017

Här kan du följa arbetet med att ta fram en ny strategi & tillhörande handlingsplan för fakulteten för perioden 2017-2020.

Varför gör vi detta?

LTV-fakultetens strategi 2017-2020 bygger vidare på såväl SLU:s strategi för 2017-2020, som fakultetens tidigare strategi för perioden 2014-2016. Fakultetsnämnden har beslutat att målen och de övergripande temana och utvecklingsområdena i strategin ska omsättas i en handlingsplan med konkreta projekt.

Medarbetarnas aktiva medverkan i det strategiska arbetet är helt avgörande för att en strategi ska vara framgångsrik. Ett av målen av strategin är att skapa delaktighet i våra beslutsprocesser - vi hoppas att det här projektet kommer att bli ett gott exempel på det.

Det finns ingen som vet mer än du, om din arbetssituation och vilka möjligheter och hinder som du ser för att du ska kunna bidra till en utveckling i linje med fakultetens strategi. Vi önskar därför att du, med ugångspunkt i målen och temana i strategin, delar med dig av de tankar och idéer du har om vad vi kan göra inom LTV för att nå större framgång.

Idéerna kommer att sammanställas, struktureras och göras tillgängliga för alla medarbetare. De blir det viktigaste underlaget för ledningen när fakultetens handlingsplan mejslas ut.

Vi hoppas att du vill medverka och ser fram emot dina förslag!

Håkan Schroeder, dekan
Lena Ekelund Axelson, prodekan

---

Information

Fakultetsnämnden har 8 februari fattat beslut om LTV-fakultetens strategi 2017-2020.

Läs mer om vägen fram till beslutet.

Läs mer om strategiprocessen och annat som är på gång i Dekanbrev LTV.

Fakultetsnämndens beslut om strategiprocessen

Fakultetsnämnden har 2016-05-25 fattat beslut om processen för att ta fram en strategi för LTV-fakulteten 2017-2020. Nämnden beslutade bland annat:

  • att det ska finnas en tydlig koppling mellan SLU:s strategiarbete och fakultetens och institutionernas/motsvarande strategiarbete
  • att det ska tas fram långsiktigt hållbara mått för att mäta indikatorer och följa trender inom fakultetens verksamhet
  • att det ska tas fram en handlingsplan för att konkretisera fakultetens strategi
  • att det ska tas fram strategier och handlingsplaner på institutionsnivå/motsvarande
  • att ledorden för det strategiska utvecklingsarbetet ska vara vetenskaplighet, kreativitet, öppenhet och ansvarstagande, i enlighet med SLU:s värdegrund

I en bilaga till beslutet finns arbetsformer och tidplan för processen.

SLU:s nya strategi

Styrelsen för SLU fattade i juni 2016 beslut om en ny strategi för SLU 2017-2020.

Andra strategidokument inom LTV

Handlingsplan för att konkretisera LTV-fakultetens strategi (t.o.m. vårterminen 2017)

Institutionernas/motsvarande strategier


Kontaktinformation

Ida Andersson, fakultetshandläggare
LTV-kansliet, SLU
ida.andersson@slu.se, 040-41 55 47

Sidansvarig: ida.andersson@slu.se