LTV-fakultetens strategi 2017-2020

Senast ändrad: 02 november 2022

Här kan du följa arbetet med strategi & tillhörande handlingsplan för LTV-fakulteten för perioden 2017-2020.

Aktuellt

På den här sidan kan du läsa rapporten om arbetet hittills med handlingsplanen som lämnades till fakultetsnämnden i april 2019 (sidan kräver AD-inloggning).

Uppdatering om hur det gått med några punkter i handlingsplanen finns i dekanbrevet maj 2018.

Fakultetsnämnden fattade 2017-11-08 beslut om Handlingsplan för att konkretisera LTV-fakultetens strategi, klicka för att läsa!

217+ förslag till fakultetens nya handlingsplan

Från dekanbrevet maj 2017:

"Nu arbetas intensivt med fakultetens kommande handlingsplan för att nå målen i strategi 2017-2020. Fler än 217 olika förslag lämnades in, vilket tyder på engagemang, öppenhet och kreativitet. Flera enheter inom fakulteten, liksom Alnarps Studentkår, har arrangerat gemensamma diskussioner/workshops för att generera förslag, vilket gett intressanta diskussioner och gemensamma förslagslistor. Tack för alla idéer som ni medarbetare bidrog med! Särskilt tack till Peter Centerfeldt på AEM som jobbat med renskrivning av många av de handskrivna förslagen. Tack vare Ida Anderssons systematiska arbete kan alla medarbetare läsa en strukturerad, anonymiserad sammanställning av förslagen här: (vi kan utlova mycket spännande läsning, som dock kräver AD-inloggning) https://internt.slu.se/riktat/interna-fakultetssidor/ltv/for-alla/ltv-fakultetens-strategi/ltv-fakultetens-strategi-2017-2020-intern

Vi återkommer om våra tankar på hur vi kan ta tillvara de idéer som kommit in, i form av konkreta aktiviteter att jobba vidare med fram till 2020. Prioriteringsarbetet har redan börjat."

Så går priroiteringsarbetet till

 • Förutom medarbetarnas förslag på aktiviteter i handlingsplanen behöver beslutet också förhålla sig till de uppdrag fakulteten fått från SLU-gemensam nivå. Dessa har diskuterats i fakultetsnämnden under våren.
 • Prefektgruppen diskuterade 12 maj en sammanställning av medarbetarnas förslag på aktiviteter till handlingsplanen. Prefekter/motsvarande har lämnat in sina förslag till prioriterade aktivitetsområden.
 • Diskussionerna om vilka aktivitetsområden som bör prioriteras fortsatte i fakultetsledningens arbetsgrupp och fakultetsnämndens arbetsutskott, inför fakultetsnämndens möte.
 • Fakultetsnämnden diskuterade den 31 maj prioriteringar utifrån dekanens första skiss till handlingsplan, som i sin tur baseras på ovan nämnda diskussioner och prioriteringar i prefektgruppen, FLAG och AU.
 • Fakultetsnämnd och prefekter har ett gemensamt möte 15 juni då några av de viktigaste områdena att arbeta vidare med framöver kommer att diskuteras.
 • Under sommaren ska ett beslutsförslag till handlingsplan tas fram inför fakultetsnämnden avslutande diskussion den 30 augusti. Därefter görs de sista justeringarna och beslut om handlingsplanen fattas i fakultetsnämnden den 8 november.
 • Handlingsplanen uppdateras 2019. Då är planen att medarbetarnas förslag till aktiviteter åter ska användas som underlag.

Uppföljning av strategi och handlingsplan 2014-2016

Parallellt med insamlandet av idéer till den nya handlingsplanen genomförs slutuppföljningen av LTV-fakultetens strategi 2014-2016, som den föregående handlingsplanen var knuten till. Aktiviteterna sträckte sig till och med vårterminen 2017 för att undvika glapp i det strategiska arbetet.

Ansvariga ledare/projektledare har skrivit kortfattade rapporter för de olika projekt som ingick i handlingpslanen. Tillsammans med indiktatorer om verksamhetens utveckling från bokslutet 2016 och en analys genomförd av dekanen utgör de ett underlag då fakultetens strategi 2014-2016 slutuppföljs. Detta innebär att de mål som sattes 2014 ska diskuteras och analyseras - är LTV-fakulteten närmare målen nu jämfört med 2014? Detta genomfördes främst av dekanen och fakultetsnämnden på mötet den 31 maj. Prefekter med flera har också fått tillgång till materialet. Du hittar dekanens sammanfattande kommentar om utvecklingen från 2014 fram till nu på den interna strategisidan (kräver AD-inloggning): https://internt.slu.se/riktat/interna-fakultetssidor/ltv/for-alla/ltv-fakultetens-strategi/ltv-fakultetens-strategi-2017-2020-intern. Är du intresserad av att ta del av uppföljningsmaterialet i sin helhet går det bra att ta kontakt med Ida Andersson.

Fakultetsnämndens beslut om strategiprocessen

Fakultetsnämnden har 2016-05-25 fattat beslut om processen för att ta fram en strategi för LTV-fakulteten 2017-2020. Nämnden beslutade bland annat:

 • att det ska finnas en tydlig koppling mellan SLU:s strategiarbete och fakultetens och institutionernas/motsvarande strategiarbete
 • att det ska tas fram långsiktigt hållbara mått för att mäta indikatorer och följa trender inom fakultetens verksamhet
 • att det ska tas fram en handlingsplan för att konkretisera fakultetens strategi
 • att det ska tas fram strategier och handlingsplaner på institutionsnivå/motsvarande
 • att ledorden för det strategiska utvecklingsarbetet ska vara vetenskaplighet, kreativitet, öppenhet och ansvarstagande, i enlighet med SLU:s värdegrund

I en bilaga till beslutet finns arbetsformer och tidplan för processen.

Mer information

LTV-fakultetens strategi 2017-2020. Läs mer om vägen fram till beslutet.

Läs mer om strategiprocessen och annat som är på gång i Dekanbrev LTV.

Institutionernas/motsvarande strategier

Styrelsen för SLU fattade i juni 2016 beslut om en ny strategi för SLU 2017-2020.


Kontaktinformation