Dekanbrev oktober 2021

Senast ändrad: 01 november 2021
Bild av äpplen i korg omgivet av höstlöv

När höstterminen fortskrider försöker vi se vilka lärdomar vi kan dra av pandemin. Vad har vi lärt oss som är användbart även när det inte finns någon pandemi som tvingar oss att arbeta på ett visst sätt?

Två utredningar

Rektor har beslutat om två utredningar som dels ska fokusera på lärdomar för utbildningsverksamheten, dels utformning av distansarbete.

Pandemin är inte över men vaccineringen gör det möjligt att åter vara på arbetsplatsen och använda sig av fördelarna med att träffas fysiskt och använda resurser på campus. Samtidigt är det viktigt att vi inte faller tillbaka i slentrianmässigt handlande från tiden före pandemin utan verkligen tar vara på nyvunna kunskaper och erfarenheter.

Fortsatt utveckling av pedagogik och teknik i samspel tillsammans med de för våra utbildningar centrala resurserna på campus bidrar till kvalitet och utbildningarnas attraktivitet.

Planering av aktiviteter, som till exempel möten, behöver ske med tanke på att vi ska säkerställa kvalitet i arbetet samtidigt som vi ska ta ansvar för hur vi använder vår tid, resurser och påverkar miljön. Det har också betydelse för arbetsmiljön och möjligheter att skapa inkluderande jämställda arbetsförhållanden. Flexibilitet och anpassning till förutsättningar inom aktuell verksamhet är viktigt.  

Fakultetens strategi och verksamhetsplan

Fakultetens arbete med strategin 2021–2025 och den verksamhetsplan som ska säkerställa att fakulteten utvecklas i linje med strategin pågår för fullt liksom strategiarbetet på institutionsnivå. En projektgrupp med dekan, prodekan, fakultetsdirektör och forskningssekreterare arbetar med remissvaren inför en första behandling av verksamhetsplanen i fakultetsnämnden den 10 november.

Verksamhetsplanen är också ett ärende vid internatet med prefektgruppen den 24–25 nov och planen är att den ska fastställas vid nämndens decembermöte. Vi vill passa på att tacka er alla som bidragit med synpunkter under remissen och också för ert engagemang i arbetet på institutionsnivå. Engagemanget och varje medarbetares bidrag till utveckling i sin vardag och del av verksamheten är det som kan göra verklig skillnad i strategiarbetet.

Kompetensförsörjning

Fakulteten kompetensförsörjning är av avgörande betydelse för den långsiktiga utvecklingen av forskning och utbildning. Dekan, prodekan, prefekt och stf prefekt genomför årligen institutionsvis dialog baserad på institutionernas planer.

Nytt för i år är att programnämnden för landskap och trädgård och forskarutbildningsnämnden lämnat inspel till institutionerna gällande de behov de har identifierat utifrån sina ansvarsområden. Resultatet gällande de högre anställningarna sammanställs i tvååriga rekryteringsplaner som fastställs av fakultetsnämnden vid första mötet 2022.

Det är en utmaning att göra väl avvägda prioriteringar mellan kompetensbehov som ska säkerställa forskningens konkurrenskraft och utbildningarnas kunskapsförsörjning.

Vi har också svårigheter att uppnå ett önskvärt sökandeunderlag till högre anställningar inom flera av våra specialiserade ämnes- och utbildningsområden. Inriktningar som är starkt knutna till fakultetens yrkesutbildningar. Det är tydligt att fakulteten måste öka ansträngningarna för att själv bidra till rekryteringsunderlaget inom dessa områden.

Det finns inga snabba genvägar utan ett jämt flöde av doktorander och meriteringsanställningar inom alla ämnesområden är det som krävs. Det kan tyckas enkelt men i den krassa verkligheten styrs forskarutbildningens inriktning i mycket hög grad av de externa finansiärerna eftersom nuvarande basanslag till ämnesområdena inte räcker mer än möjligen till det fjärde året i utbildningen.

Samma dilemma gäller biträdande lektorat. Denna utmaning har LTV gemensamt med de andra fakulteternas specialområden kopplade till yrkesprogram och sektorsuppdrag, vilket därför också behöver diskuteras på SLU-gemensam nivå.  

Fakulteten spår god tillväxt

Samtidigt som utmaningarna är stora finns det många glädjeämnen i sammanhanget. Fakultetens strategi poängterar vikten av att ta vara på och utveckla befintliga kompetenta medarbetare som naturligtvis är den viktigaste resursen. Fakulteten är i fortsatt god tillväxt med nyligen anställda professorer och lektorer som kan förstärka våra team ytterligare.

Våra forskarstuderande är över lag nöjda med sin utbildning som ständigt kvalitetsutvecklas med stöd av ett välfungerande kvalitetssäkringssystem. Den nyligen genomförda kvalitetsdialogen är ett viktigt verktyg där t ex handledarens stora betydelse tillsammans med väl avstämda förväntningar diskuterades.

Samhällets och näringslivets ökade intresse för fakultetens kunskapsområden och en väl utvecklad samverkansförmåga talar för att framtidsutsikterna för externfinansiering är ljusa. Framgångarna fortsätter genom nya anslag och vi väntar på besked från Formas stora utlysning. Ansträngningar för EU-ansökningar pågår också för fullt. Vi önskar alla lycka till med dem i en hård konkurrens.

Utbildningarna en framgång

Att fakulteten är i framkant inom utbildningsverksamheten framgår till exempel av antagningsresultatet till vårens fristående kurser. Fyra av de tio mest sökta kurserna genomförs vid LTV-fakulteten på uppdrag av Programnämnden för landskap och trädgård. Firandet av landskapsarkitektprogrammet 50-års jubileum pågår för fullt med en serie av aktiviteter.

Campus i utveckling

Campusutvecklingsprocesser pågår både i Alnarp och Ultuna där fastställande av guidande principer och lokalprogram för campus Alnarp sker inom kort.

Kompetensgrupper kommer att knytas till olika områden för att tillvarata medarbetarnas kompetens vilket vi kommer att återkomma till. Vision Alnarp - utvecklingsprocess.

Passa också på att besöka de nyinvigda lokalerna för Green Innovation Park i Alnarp.

Vi SLU:are har all anledning att både vara stolta över vårt universitet och nöjda över vårt arbete. Det är lätt att gömma bort alla de framgångar som vi skördar i det dagliga arbetet med mycket fokus på det som kan göras bättre eller som man inte riktigt lyckats uppnå utifrån sina mål och förväntningar.

SLU har klättrat hela 6 punkter på KantarSifos anseendeindex vid den senaste mätningen och vi befinner oss nu på topp 5 bland lärosäten i Sverige. Detta trots fortsatt relativt låg kännedom om SLU vilket gör det rejäla klivet extra anmärkningsvärt.

Vi ser det resultat av medarbetarnas framgångsrika arbete och deras bidrag till att kommunicera framgångarna ut i samhället. Genom att träget fortsätta kommunikationsarbetet och vara noggrann med att tala om att kunskapen kommer från SLU kan vi nå ännu högre, vilket ytterst bidrar till universitetets och fakultetens attraktivitet. I sammanhanget kan nämnas att fakulteten kommer att fortsätta satsningen på att utveckla forskningskommunikationen.

Vi ses, om inte förr, på kortversionen av fakultetsdag den 17 november kl 13.00 - 14.30!

Håkan, Karl, Åsa och Lena


.