Jämställdhet och lika villkor på LTV-fakulteten

Senast ändrad: 25 april 2022

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV-fakulteten) strävar efter jämställdhet och alla medarbetares och studenters lika villkor.

Arbetet för jämställdhet och lika villkor (JLV) ska, vid fakulteten liksom vid SLU i stort, bedrivas genom jämställdhetsintegrering och i enlighet med diskrimineringslagens krav på förebyggande aktiva åtgärder.

Alla medarbetare och studenter ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett de sju diskrimineringsgrunder som finns i diskrimineringslagen:

  • kön
  • könsidentitet och könsuttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Har du blivit diskriminerad, trakasserad eller kränkt?

Är du chef och behöver stöd i hur du ska gå till väga?

Vid alla fakulteter finns en Lika villkors-handläggare anställd för att ge stöd till ledning och chefer i det strategiska och operativa arbetet med jämställdhet och lika villkor.

Kontaktuppgifter till LTV-fakultetens Lika villkors-handläggare hittar du längst ner på denna sida.

Universitetsgemensamma webbsidor och dokument för JLV-arbetet

Aktiva åtgärder är termen för det systematiska och förebyggande arbete som krävs i enlighet med diskrimineringslagen. Det kan på institutionsnivå samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå Sveriges jämställdhetspolitiska mål och innebär att jämställdhet ska beaktas i alla processer och beslut. SLU och andra svenska lärosäten har ett särskilt uppdrag från regeringen att arbeta för ökad jämställdhet genom jämställdhetsintegrering av verksamheten.

Här finns länkar till webbsidor och dokument som beskriver:

LTV-fakultetens kommitté för jämställdhet och lika villkor

Kommittén för jämställdhet och lika villkor (JLV-kommittén) är ett forum på fakultetsnivå för diskussion och information om lärosätets pågående arbete inom jämställdhet och lika villkor. Fakultetens kommitté för jämställdhet och lika villkor sammanträder två gånger per termin.

Kommitténs sammansättning är fastslagen i beslut från dekanen. Samtliga institutioner och administrativa enheter är representerade. Här kan du se ledamöterna i lika villkorskommittén vid LTV-fakulteten.

Frågor till kommittén kan riktas till:

  • Kommitténs ordförande: dekan Christina Lunner Kolstrup, (christina.kolstrup@slu.se)
  • Kommitténs administrativa stöd: Lika villkors-handläggare Anna Tengstam, se kontaktinformation nedan.

Fakultetsspecifika dokument


Kontaktinformation

Anna Tengstam, jämställdhets-och likavillkorshandläggare
LTV-fakulteten, SLU
anna.tengstam@slu.se, 040-41 54 43