Dekanbrev juni 2021

Senast ändrad: 23 juni 2021
Bild av jordgubbar

I pandemin får man känslan av ett annorlunda tidsperspektiv. Hur som helst har vi haft terminsslut och sommaren har anlänt med full kraft. Den gånga terminen har präglats av hårt arbete och en blandning av hopp och förtvivlan med anledning av pandemin. Vågor har kommit och gått men nu överväger det positiva genom vaccinationen.

Nya docenter

Genom hårt arbete, stor uppfinningsrikedom och ett stort mått av lojalitet har verksamheten kunnat fortgå på ett förvånansvärt bra sätt. Några exempel på det är att fakulteten har förstärkts med nya docenter. (Se nedan)

Docenterna är ryggraden i vår viktiga forskarutbildning. En forskarutbildning som tillsammans med våra andra utbildningar ska förse samhället med kompetens som är central för att möta stora samhällsutmaningar.

Kompetensförsörjning högre anställningar

Samtidigt bidrar forskarutbildningen till akademins rekryteringsunderlag. Arbetet med att omsätta kompetensförsörjningsplaner i tillsättning av högre anställningar har under vårterminen resulterat i att flera personer fått nyckelpositioner vid fakulteten. (Se nedan)

Vi passar på att önska dem välkomna och lycka till med deras viktiga uppdrag.

Strategiarbete

Strategiarbetet går nu in i ett operativt skede med fördelning av ansvar för genomförande och formulering av aktiviteter i verksamhetsplaner. Ett arbete som baseras på de tidigare beslutade strategierna på universitets- och fakultetsnivå som stakat ut prioriterade riktningsförändringar i form av mål och önskat läge som universitetet ska uppnå under perioden 2021-2025.

Den universitetsgemensamma verksamhetsplanen för SLU har fastställt av rektor och den tar ansvar för de förbättringar som bäst sker med ett universitetsgemensamt initiativ. Fakultetens verksamhetsplan var temat för det gemensamma mötet mellan LTV:s fakultetsnämnd och prefektgrupp den 16 juni. Efter semestern kommer denna att gå ut på remiss inom fakulteten för att slutligen beslutas av fakultetsnämnden i december. Naturligtvis är det vad vi sedan gör av planerna i det dagliga arbetet som är det viktiga men en gedigen genomtänkt grund är en förutsättning för framgång. SLU:s nya strategier och prioriterade fokusområden.

Tvärvetenskapliga projekt

Självklart pågår redan aktiviteter i linje med strategin även om verksamhetsplanen försenats som en följd av att hela processen kom igång sent vid SLU. Ett exempel är fakultetens utlysning av tvärvetenskapliga kraftsamlande katalysatorprojekt mellan institutionerna som vi informerat om tidigare. Det stora intresset för dessa tvärvetenskapliga samarbeten bådar gott för framtiden. Vid fakultetsnämndens möte den 16 juni beviljades projekt enligt nedan strategiska medel.

Eftersom det var många intressanta ansökningar men resurserna begränsade hoppas vi att flera av ansökningar ska finna andra möjligheter så att även dessa initiativ och framtidsmöjligheter kan tas till vara.

Best practise

Utlysningen av Best practice projekt är en annan del av fakultetens strategiska satsningar som syftar till att stärka utbildningsverksamheten. (Se nedan)

Utbildning

SLU:s utbildningar har lockat fler sökande och under 2021 förväntas utbildningsprestationen för första gången överstiga uppdraget till universitetet. Intresset för och behovet av SLU:s kunskapsområden i samhället är troligen en viktig förklaring i kombination med medarbetares engagemang som resulterat i nya program och kurser.

LTV-fakulteten har genom målmedvetet och framgångsrikt utvecklingsarbete haft en stor del i att SLU kunnat svara upp till utbildningsuppdraget och efterfrågan från ungdomar och arbetsmarknad. Fakultetens uppdrag och finansieringsram har ökat snabbt under en följd av år.

SLU:s ledning och externa intressenter arbetar hårt för att SLU ska få ett större uppdrag med ökade resurser. Eftersom det ännu inte gett resultat har UN beslutat att föreslå en inbromsning av tillväxten genom nedskärningar av uppdragen till 2022. Beslut fattas vid ordinarie anslagsfördelning och beslut om utbildningarnas dimensionering i höst.

Inbromsningen kommer påverka resurserna till fakulteten och möjligheter att genomföra nya satsningar. Arbetet med att analysera konsekvenser har inletts på fakulteten och olika åtgärder för att hantera situationen kommer att klarna under hösten.

Det är positivt att SLU nu lyckas vända den negativa antagningstrenden inom flera program vilket leder till att universitetet når det nuvarande prestationstaket. Den förnuftiga lösningen är att SLU får ett utbildningsuppdrag som stämmer med universitetets kompetens och relevans, i nuläget ligger SLU i bottenskiktet avseende tilldelning bland lärosäten i Sverige.

Val till fakultetsnämnd 2022-2024

2021 är valår för fakultetsnämnderna. Detta är val som har stor betydelse för verksamheten under den kommande mandatperioden. Fakultetsnämnden fattar avgörande beslut för verksamhetens utveckling och framtid, beslut som påverkar alla medarbetare. Vi vill ta tillfället att påminna om vikten av detta val. Valberedningen har inlett sitt viktiga arbete som intensifieras under september/oktober. LTV-fakulteten har en tradition av engagemang och högt valdeltagande vilket vi hoppas ska gälla även denna gång. Information om valberedningen.

Campustveckling

Campusutvecklingen i Alnarp har efter vårens serie av workshoppar med verksamhetsansvariga tagit ett betydelsefullt steg framåt genom att vi formulerat guidande principer för utveckling av lokaler och den övergripande planeringen av Alnarp.

Dessa tillsammans med tidigare insikter och avväganden kommer nu ligga till grund för en sammanställning som kommer att lämnas vidare i byggprocessen för nya lokaler samt utgöra underlag i dialoger med Lomma kommun och Akademiska hus.

Nästa steg omfattar också processer för att involvera och utnyttja medarbetares kompetenser både i rollerna som brukare och experter. Gällande markanvändningen pågår arbete att inom närtid etablera försöksfält på jordbruksmarken i Alnarp för frukt och bär för att initialt framför allt stödja växtförädling inom äpple. Även omlokalisering av delar av de ekologiska odlingsförsöken från A-hus mark till SLU:s genomförs i enlighet med tanken om att SLU:s egendomar ska ses som en resurs för kärnverksamheten.  Campusutvecklingen.

Avslutningsvis vill vi önska er alla en trevlig midsommar och avkopplande semester. Innan ni går på semester vill vi uppmana er att tänka på allt det viktiga och framgångsrika som ni åstadkommit!

Håkan, Karl, Åsa och Lena

 

Nya docenter

 • Andrew Butler, Landskapsarkitektur med inriktning landskapsanalys
 • Anna Maria Pálsdóttir, Landskapsarkitektur med inriktning miljöpsykolog
 • Björn Bohman, Biologi med inriktning kemisk ekologi
 • Dennis Eriksson, Biologi med inriktning växtförädling.

Högre anställningar

 • Universitetslektor i landskapsarkitekturens miljöpsykologi med inriktning mot naturbaserade interventioner, Anna-Maria Pálsdóttir
 • Universitetslektor i landskapsarkitekturens miljöpsykologi med inriktning mot hälsofrämjande design, Anna Bengtsson
 • Befordrad universitetslektor i växtodlingssystem inom jord- och trädgårdbrukssystem, Linda-Maria Dimitrova Mårtensson
 • Befordrad universitetslektor i systemanalys med inriktning mot biologiska system, Thomas Prade
 • Gästprofessor i växtskyddsbiologi med inriktning mot kemisk ekologi, Bill Hansson
 • Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning företagsledning, Sara Spendrup
 • Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning företagsledning, Fredrik Fernqvist
 • Gästprofessor i Food Studies, Håkan Jönsson
 • Professor i hållbara odlingssystem, Georg Carlsson

Tvärvetenskapliga project

 • Horticultural food production systems as a driving force supporting resilient urban transformations, Sara Spendrup, Karl-Johan Bergstrand, Gun Hagström, Anna Levinsson, Susanna Lundqvist, Lars Mogren, Anna Karin Rosberg, Paul Becher
 • Sustainable living requires the nexus between Urban Socio-Ecology and Integrated Pest Management, Kristina Karlsson Green, Åsa Lankinen, Laura Grenville-Briggs Didymus, Jean Yong, Åsa Ode Sang, Petra Thorpert
 • LTV Växtprotein – Från produktion till konsument och innovationer, Eva Johansson, Thomas Prade, Sven-Erik Svensson, Georg Carlsson, Åsa Grimberg, Bill Newson, Sara Spendrup, Kristina Santén
 • Betydelsen av digital teknik och korta livsmedelskedjor för stadsnära matproduktion, för gynnande av hållbara produktionssystem, multipla landskapsvärden och fler människors tillgång till lokalt odlad mat, Ingrid Sarlöv Herlin, Anna Peterson, Fredrik Fernqvist, Sara Spendrup, Oleksiy Guzhva

Best practise

 • Beatrix Alsanius och Anna Karin Rosberg för projektet ”Utveckling av virtuella centrala laborationer i MSc-kursen BI1368 Microbial Horticulture” med 120000 kr
 • Teun Dekker för projektet ”Anchoring Interdisciplinarity and Cohesiveness in an Expanding Course” med 80000 kr
 • Paul Becher för projektet ”Competence Development in Practical Plant Protection” med 71000 kr
 • Åsa Lankinen och Kristina Karlsson Green f r projektet ”Pedagogik och forskningsanknytning i tvärvetenskap” med 100000 kr
 • Torsten Hörndahl och Daniel Nilsson för projektet ”Det nya högteknologiska jordbruket – Behov av fördjupade kunskaper och förnyade undervisningsformer” med 90000 kr
 • Jan-Eric Englund och Adam Flöhr för projektet ”Dags för en kvantitativ analys” med 80000 kr
 • Vera Vicenzotti, Ulla Myhr och Josefin Wangel för projektet ”Akademiskt skrivande i tvärvetenskapliga yrkesprogram – En guide till kandidatuppsatser i landskapsarkitektur” med 150000 kr
 • Mattias Larsson, Johan Stenberg, Paul Becher, Salla Marttila, Svante Resjö och Erland Liljeroth för projektet ”Förnyelse av digital lärobok Växtskyddets grunder” med 200000 kr, samt
 • Fredrik Fernqvist och Sara Spendrup för projektet ”Utveckling av verklighetsbaserade fall/case kopplade till lärandemål” med 109000 kr.

.