Dekanbrev februari 2021

Senast ändrad: 31 augusti 2021
Närbild av snödroppe

Vid denna tid på året gläds vi åt att vi går mot ljusare tider. Det gäller inte bara vår längtan efter dagsljus utan i år också att vi ska få kontroll över pandemin genom vaccination. Prognoserna talar för att det ske kunna ske under sommaren. Vi behöver alltså fortsätta att minimera risken för smittspridningen till dess vaccinationen fått full verkan vilket är möjligt tack vare allas ansvarstagande.

 

 

Ansvarstagandet även för vår gemensamma arbetsmiljö är högt inom fakulteten. Det visar svarsfrekvensen i den nyligen genomförda medarbetarundersökningen där LTV-fakulteten hade bäst deltagande av samtliga fakulteter. Vi vill passa på och rikta ett stort tack till er alla som svarat på enkäten - engagemang och att göra sin röst hörd är nödvändigt för det ständiga förbättringsarbetet.

Positiva resultat för medarbetarundersökningen

Resultatet från medarbetarundersökningen är genomgående mycket positivt för SLU i jämförelse med tidigare undersökningar (senast 2018) och andra lärosäten som ingår i jämförelsegruppen. Det gäller även för LTV-fakultetens resultat där motivation, vision/mål och ledarskap kan nämnas som exempel på särskilt höga betyg. Medarbetarindexet har en mycket positiv utveckling inom SLU med störst förbättring inom LTV.

Svaren från doktoranderna pekar också på en positiv förändring, en målgrupp som fakulteten arbetat med genom flera åtgärder de senaste åren. Information och analyser tar nu vid för att identifiera prioriterade förbättringsområde för att sedan kanalisera dem till rätt ansvarstagande nivå för åtgärder. Information, återhämtning, stress och tydlig organisation är några exempel på områden i en första tidig analys som är återkommande från tidigare undersökningar.

Bokslut 2020

Från medarbetarundersökningen tar vi alltså med oss en hög motivation hos fakultetens medarbetare vilket är en stor tillgång när vi blickar framåt för verksamhetens fortsatta utveckling. Bokslutet för 2020 visar att fakulteten står på en stabil ekonomisk grund och har en fortsatt stark tillväxt. Vi kan se en ökning av omsättningen med + 5 % till 579 milj kr. Vi är samtidigt 22 fler helårsanställda vilket motsvarar en 6 % ökning. Det är mycket glädjande att både fakultetens utbildning och forskning utvecklas i positiv riktning.

Forskningspropositionen 2021

Forskningspropositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige presenterades strax före jul. Satsningarna ligger nära medelvärdet för tidigare forskningspropositioner under 2000-talet. Medräknat de tillfälliga medlen är det en lika stor förstärkning till universitet och högskolor under 2021 som under hela föregående fyraårsperiod. Om man bortser från tillfälliga satsningar så fördelas de stora satsningarna via forskningsråden och vetenskapsrådet i synnerhet och alltså inte till förstärkning av lärosätenas basanslag vilket är bekymmersamt av flera skäl.

Regeringen presenterar fem övergripande samhällsutmaningar som forskningsproppen utgår från: klimat och miljö, hälsa och välfärd, digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsliv, ett demokratiskt och starkt samhälle. Det talar för att SLU har goda förutsättningar att bli framgångsrik i utlysningarna av forskningsrådens ökade medel. Vi hoppas att fakultetens pågående strategiska satsning, med fokus på tvärvetenskapliga ansatser, ska kunna bidra till det.

Forskningspropositionen trycker också på vikten av forskningens samverkan med samhälle och näringsliv som därför sannolikt kommer att ställas som krav från forskningsråden. Beslut med de konkretiserade satsningarna kommer senare i vår.

Campusutveckling fortsätter

Arbetet med att stärka våra campus fortsätter med ökad intensitet. I Alnarp planeras aktiviteter med verksamhetsansvariga och medarbetare under våren med syftet att sammanfatta de viktigaste aspekterna inför projekteringen av nya lokaler och utvecklingen av miljön. Positivt är att vi kan se ett ökat behov av mark för etablering av fältforskning m. m. i Alnarp. En aktiv campusutvecklingsprocess har också initierats i Ultuna.

Framtiden är mycket ljus med tanke på den stora utvecklingspotential som fakulteten har utifrån sin egen kraft och sett till samhällets efterfrågan globalt, nationellt och regionalt. Fakultetens kompetenta och motiverade medarbetare tillsammans med framgångsrikt ledarskap talar för fortsatt framgång.

 

Håkan Shroeder, dekan, Karl Lövrie, prodekan, Åsa Lankinen, vicedekan och Lena Ekelund Axelson, vicedekan, vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV).
 


.