Dekanbrev april 2021

Senast ändrad: 19 april 2021

När vi nu passerat drygt ett år präglat av pandemin kan vi se fram emot en mer normal tillvaro efter den pågående vaccineringen. Tack vare uthållighet, engagemang och uppfinningsrikedom har verksamheten kunnat pågå med goda resultat trots förändrade förutsättningar.

Produktionen av referee-granskade artiklar har ökat från 168 st 2019 till 224 st under 2020. Forskningens bidrag till samhällets utveckling är svår att mäta men en utvecklad samverkan med näringsliv, kommuner m.fl. borgar för effekter i samhället vilket också rapporter från forskningen i massmedia bekräftar.

Utbildning

Grundutbildningen, som utgör ett betydande bidrag till samhällets utveckling, fortsätter att växa genom nya program och fristående kurser vilket lett till att SLU nu för första gången nått finansieringstaket utifrån universitetets anslagstilldelning.

Ökad tilldelning av utbildningsmedel är huvudbudskapet i SLU:s budgetunderlag för 2022-2024 som lämnats till regeringskansliet. Utbildningsnämnden arbetar med nedskärningsalternativ som tyvärr kommer att bli verklighet om SLU:s anslag inte ökar. Minskade antal platser på några av fakultetens program kan bli ett exempel på konsekvens vilket naturligtvis är särskilt olyckligt när antalet sökande ökar.

Årets antagning till höstens kursstart visar på ett fortsatt stort intresse för fakultetens program och fristående kurser. Följande nya fristående och ej programkopplade kurser har tagits fram för att främst nå nya målgrupper, möta ökad efterfrågan på livslångt lärande och för att öka utbildningsuppdraget vid institutioner med lägre volym idag.

• Grundläggande floristik och leddjursfaunistik i ett växtskydds- och naturvårdsperspektiv, 7,5 hp, sommar

• Pomologi - skörd, lagring och förädling, 7,5 hp, höst

• Agroforestry, 15 hp, höst

• De odlade växternas historia och framtid i Sverige, 7,5 hp, sommar

• Experimentell odling, 15 hp, sommar

Forskarutbildning

Även forskarutbildningen är i tillväxt vid fakulteten efter en tidigare antagningssvacka med resultatet 12 examinerade 2019 och 11 under 2020. Under 2020 antogs 21 personer till forskarutbildning och hitintills i år är 6 antagna vilket talar för att den goda trenden håller i sig.

Forskningsansökningar

Det är många medarbetare som slitit hårt med forskningsansökningar till Formas och Vetenskapsrådet den senaste tiden. Över 100 ansökningar lämnades in nyligen och vi får hoppas på framgång som lön för mödan.

Forskningskommunikation

Fakultetens satsning på forskningskommunikation har inletts under 2021 med prioritering av insatser som kan stärka externfinansieringen. Konkreta kommunikationsaktiviteter har genomförts av projektteamet riktat t.ex. till forskares arbete med ansökningar inom Formasutlysningen.

Strategiska satsningar

Fakultetens utlysning av tvärvetenskapliga kraftsamlande katalysatorprojekt mellan institutionerna  som en del i de strategiska satsningarna har mycket glädjande resulterat i stort intresse. Totalt lämnades 26 st idéskisser in varav 10 st gavs klartecken för att gå vidare till nästa steg. Beslut om vilka som ska få finansiering tas av fakultetsnämnden i junimötet.

En annan strategisk satsning är ”Best practice”, en satsning som återupptagits efter en paus. Det erbjuds två ansökningstillfällen under vårterminen 2021. Redan vid första tillfället inkom 10 ansökningar, vilket bekräftar det stora engagemanget för utveckling av pedagogik och utbildningarnas kunskapsunderlag.

Excellenta lärare

Ett annat exempel på utbildningsengagemang är att fakulteten nyligen fått ett tillskott av ytterligare två excellenta lärare genom Kristina Ascard och Petra Thorpert. Vi gratulerar dem till denna utmärkelse.

Strategier och verksamhetsplaner

Strategiarbetet går nu in ett verkställande skede efter att strategidokumenten fastställdes på universitets- och fakultetsnivå före årsskiftet. Verksamhetsplanen för SLU:s gemensamma strategi är nu fastställd med prioriterade åtgärdsområden.

Arbetet med fakultetens verksamhetsplan har inletts och kommer att diskuteras med prefektgruppen i maj och fakultetsnämnden i juni. Förslag från remissen av strategin under förra hösten är en del av underlaget. Förslaget till strategins verksamhetsplan kommer att gå ut på remiss efter sommaren.

Nu när våren äntligen kommit på allvar är det viktigt att ta tillfället att njuta av den. Medarbetarundersökningen visade att behovet av återhämtning är stort bland fakultetens medarbetare. Ta vara på och prioritera de möjligheter som nu ges under de vackra och sköna vårmånaderna. 

Håkan Shroeder, dekan, Karl Lövrie, prodekan, Åsa Lankinen, vicedekan och Lena Ekelund Axelson, vicedekan, vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV).
.