Dekanbrev LTV, december 2020

Senast ändrad: 18 december 2020

Vi närmar oss slutet på 2020, ett år som utmanat oss både i vårt arbete men också i våra liv i övrigt. För samhället i stort har det har varit ett fruktansvärt år med sjukdom, dödsfall och andra tragedier i spåren av pandemin. Vid SLU har den uppenbara effekten varit mest tydlig i undervisningen där lärare genom hårt arbete, innovativa lösningar, stort engagemang och uthållighet lyckats få verksamheten att fungera trots extrema förutsättningar.

Även i andra situationer som t ex disputationer har prövningarna varit många. Ett stort tack till er alla som gjort det möjligt och även till er studenter som också bidragit till att göra denna omställningsresa möjlig.

En positiv sida i eländet är att vi kommer att ta med oss viktiga erfarenheter och nyvunna kunskaper från detta märkliga år som verksamheten kommer att dra nytta av i det nya normalläge som väntar oss efter pandemin. Detta gäller inte minst för planeringen för nya lokaler i Alnarp och utvecklingen av SLUs campusmiljöer.

Utvärderade

Det finns mycket som har varit positivt från verksamheten under det gångna året. UKÄs utvärdering av utbildningens kvalitetssäkringssystem blev en framgång för SLU som första godkända lärosäte. Antalet sökande till fakultetens utbildningar var rekordstort och fakulteten fick klartecken för ett av få nya utbildningsprogram inom det nya huvudområdet food studies med inriktning mot mat och landskap.

Forskning

Invigningen av Max Plank-noden vid LTV-fakulteten i början av året visar att forskningen håller hög internationell kvalitet. Det gångna året innehåller även framgångar i konkurrensen om externa forskningsanslag. Lite sämre från Formas utlysning totalt sett senast men betydligt bättre från t ex Vvetenskapsrådet nyligen.

Var stolt!

Vi alla som arbetar på SLU i olika roller har all anledning att sträcka på oss och vara stolta över vårt arbete och universitet. Ett särskilt universitet som bidrar med ny kunskap, kompetensförsörjning och innovationer till ett hållbart samhälle och liv i en grad som inget annat lärosäte sammantaget kan erbjuda. Medarbetare och studenter tillsammans med fakultetens samverkanspartners internt inom SLU och externt med praktik och andra kompletterande kunskapsmiljöer gör detta möjligt.

I den av SIFO nyligen presenterade mätningen av lärosätenas anseende hos allmänheten ligger SLU fortsatt stabilt på god placering i relation till andra lärosäten. När det gäller positiv mediebild ligger SLU på 7:e plats i nivå med t ex Handelshögskolan.  En väg till ännu bättre anseende är att fortsätta arbetet med att öka kännedomen om SLU. Vi som medarbetare har där en viktig ambassadörsroll för vårt universitet.

Forskningskommunikation

Fakulteten har också inlett ett projekt för att stärka forskningskommunikationen som en fortsatt åtgärd för den nya strategin. SIFO presenterade forskningskommunikation som en möjlighet att synliggöra kopplingen mellan SLUs verksamhet och viktiga samhällsutmaningar.

Utmärkelser för Nit och Redlighet

I år är ni rekordmånga som tar emot utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst för arbete i 30 år i statlig verksamhet. Följande personer tog i år emot utmärkelsen;

Anne-Charlotte Sandström, Service
Beatrix Alsanius, Biosystem och teknologi
Madeleine Magnusson, Biosystem och teknologi
Maria Luisa Prieto-Linde, Växtförädling
Marie Olsson, Växtförädling
Marie Larsson, Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Susanna Lundqvist, Samverkan och utveckling
Torsten Hörndahl, Biosystem och teknologi
Ylva Hillbur, vicerektor, internationella relationer

 Vi vill sända ett särskilt tack även till er när vi nu inte kan genomföra ceremonin som vanligt.

Vi vill också gratulera Burcu Yigit-Turan som i år tilldelats doktorandrådets handledarpris för föredömliga insatser i forskarutbildningen.

Nya docenter

Docenterna är en del av forskarutbildningens fundament genom sin handledarfunktion. I år har vi glädjande nog fyra nya docenter fördelade på tre institutioner: Mariette Andersson, Paul Egan, Gunilla Lindholm och Kimmo Rumpunen.

Kompetensutveckling för handledare

Eftersom kompetensutveckling är en del i det livslånga lärandet gör fakulteten också en särskild satsning på kompetensutveckling för våra befintliga handledare i forskarutbildningen under 2021. Handledare har en avgörande betydelse för forskarutbildningens kvalitet men också för doktorandernas arbetsmiljö.

Arbets- och studiemiljö

Under 2020 har arbetet för arbets- och studiemiljö som är fri från diskriminering och kränkande särbehandling intensifierats. Riktade, långsiktiga förändringsåtgärder behöver genomsyra hela organisationen och fokusera på normer och värderingar - vilket i sin tur kräver en kulturförskjutning.
Vi upplever ett stort engagemang för denna viktiga utveckling, både bland chefer och medarbetare, vilket också är en förutsättning för framgång. 

Strategier

Strategiarbetet på universitets- och fakultetsnivå har slutförts under året inför den nya femåriga strategiperioden. Vi vill passa på att tacka alla er som bidragit med synpunkter och förslag i detta viktiga arbete.

Strategidokumenten anger prioriterade utvecklingsinriktningar för att skapa goda förutsättningar för verksamheten inom ramen för universitets vision och ska fungera som en ledstjärna i det dagliga beslutsfattandet.

Fakultetsstrategin kompletterar och konkretiserar mål och delmål i universitetsstrategin. Arbetet med verksamhetsplaner inleds nu på fakultets- och institutions-/enhetsnivå som grund för aktiviteter som ska leda till kraftsamlande förflyttningar mot målen i strategin.

Som avslutning uppmanar vi er alla till att använda helgerna och ledighet till återhämtning utan tankar på arbetet.

Därmed vill vi tacka alla medarbetare för engagemang och goda arbetsinsatser under detta annorlunda år.

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Håkan Shroeder, dekan, Karl Lövrie, prodekan, Åsa Lankinen, vicedekan och Lena Ekelund Axelson, vicedekan, vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV).


Kontaktinformation