LTV-fakultetens utlysning av Best Practice-medel 2021

Senast ändrad: 29 mars 2022

Välkommen att söka Best Practice-medel för att utveckla kvaliteten både vad gäller ämnesinnehåll och pedagogik i undervisningen på grund- och avancerad nivå!

SLU ska bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet. (Högskolelagen,  1 kap 2§). Fakultetens Best practice-medel avser att bidra till att säkerställa att vår undervisning når de lärandemålen som finns för både yrkesprogram, generella program och enstaka kurser.

Den undervisande personalen på LTV-fakulteten ges genom dessa medel en möjlighet till kompetensutveckling genom att fördjupa sin kunskap inom ett ämnesområde, öka kunskapen om branschen - dess förutsättningar och studenternas kompetensbehov inför ett framtida yrkesliv och/eller utveckla ämnesrelevant pedagogik.

Vem kan söka?

Undervisande personal på LTV-fakulteten oavsett befattning kan skicka in en ansökan. Prefekt eller närmaste chef är ansvarig för genomförandet av kompetensutveckling och ska ha godkänt ansökan innan den skickas in. Lärarlön inkl. påslag kan täckas som anslag med schablonkostnaden 25000 kr per vecka.

Resultat, första omgången

Prodekan beslutade 2021-04-26 att tilldela medel för Best Practice-projekt till:

 • Beatrix Alsanius och Anna Karin Rosberg för projektet ”Utveckling av virtuella centrala laborationer i MSc-kursen BI1368 Microbial Horticulture” med 120 000 kr,
 • Teun Dekker för projektet ”Anchoring Interdisciplinarity and Cohesiveness in an Expanding Course” med 80 000 kr, samt
 • Paul Becher för projektet ”Competence Development in Practical Plant Protection” med 71 000 kr.

De projekt som inte beviljats medel i denna första omgång ges möjlighet att komplettera sin ansökan och ingå i bedömningen i andra omgången. Projekt som bedömts som speciellt potentiella kommer därför att få en kort återkoppling av prodekan.

De beviljade projekten ska redovisas på lämpligt sätt senast i början av 2022 efter överenskommelse med prodekan Karl Lövrie.

Resultat, andra omgången

 • Åsa Lankinen och Kristina Karlsson Green för projektet ”Pedagogik och forskningsanknytning i tvärvetenskap” med 100000 kr
 • Torsten Hörndahl och Daniel Nilsson för projektet ”Det nya högteknologiska jordbruket – Behov av fördjupade kunskaper och förnyade undervisningsformer” med 90000 kr
 • Jan-Eric Englund och Adam Flöhr för projektet ”Dags för en kvantitativ analys” med 80000 kr
 • Vera Vicenzotti, Ulla Myhr och Josefin Wangel för projektet ”Akademiskt skrivande i tvärvetenskapliga yrkesprogram – En guide till kandidatuppsatser i landskapsarkitektur” med 150000 kr
 • Mattias Larsson, Johan Stenberg, Paul Becher, Salla Marttila, Svante Resj och Erland Liljeroth för projektet ”Förnyelse av digital lärobok Växtskyddets grunder” med 200000 kr, samt
 • Fredrik Fernqvist och Sara Spendrup för projektet ”Utveckling av verklighetsbaserade fall/case kopplade till lärandemål” med 109000 kr.

Fakta:

Fakulteten avsätter en 1 miljon kr för detta år 2021, och utlysningen sker i två omgångar.

Ansökan (max 2 A4-sidor) bör innehålla följande delar:

 1. Vision och bakgrund,
 2. Strategisk idé bakom ansökan, motiverat av programmets och kursens lärandemål,
 3. Genomförande, tidplan och budget.

Ansökan ska märkas tydligt med Best practice 2021 samt SLU ID ltv.2021.1.1.1-36 och skickas till ltvregistrator@slu.se i någon av perioderna 1-15/3 eller 1-15/5 2021.


Bedömning av ansökningarna görs av fakultetsledningens arbetsgrupp vid LTV-fakulteten, och beslutas av prodekan enligt följande kriterier:

a. Graden av bidrag till den samlade kompetensen på LTV-fakulteten utifrån behoven inom fakultetens undervisning,

b. Nyttan utifrån LTV-fakultetens ämnesutveckling,

c. Nyttan utifrån LTV-fakultetens samverkan med det omgivande samhället.


Kontaktinformation

Annica Thomsson, Utbildningsledare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
annica.thomsson@slu.se, +4640415003, +46730595466

        

Karl Lövrie, universitetslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
karl.lovrie@slu.se, 040-41 54 39