Ny kunskap om svampar som producerar lustgas

Senast ändrad: 03 april 2023
En kvinna med en pipett i ett lab. Foto.

Lustgas är en kraftig växthusgas som också bryter ner ozonskiktet. Yvonne Bösch har i sin doktorsavhandling visat att svampar som kan producera lustgas finns i alla typer av landekosystem och att de påverkas av olika åtgärder i jordbruket. De här svamparna bidrar troligen bara i mindre utsträckning till lustgasutsläpp jämfört med lustgasproducerande bakterier.

Lustgas är en växthusgas som är 300 gånger starkare än koldioxid. Förutom att bidra till den globala uppvärmningen är lustgas idag den enskilt viktigaste substansen som bryter ner ozonskiktet. Mark av olika slag, särskilt åkermark, är den största källan till lustgas eftersom åkermark gödslas med stora mängder kväve för att främja goda skördar. Lustgas produceras när mikroorganismer i jorden omvandlar olika former av kväve, särskilt genom en process som kallas denitrifikation.

– Tidigare studerades denitrifikation nästan bara i bakterier, även om vi vet att svampar också kan bidra till lustgasproduktionen. Men vi behöver veta mer om lustgasproducerande svampar eftersom de är en potentiellt viktig källa för lustgas, berättar Yvonne Bösch.

Hur vanliga är svampar som producerar lustgas i olika jordar?

Yvonne Bösch undersökte i sin doktorsavhandling var och i vilken utsträckning denitrifierande svampar finns i landekosystem och hur markegenskaper och skötselmetoder påverkar dem.

– Jag använde genen nirK som en markör för denitrifikation hos svampar. Resultaten visar att denitrifierande svampar är sällsynta och ungefär 200 gånger mindre vanliga än övriga denitrifierande mikroorganismer. De påträffades i alla typer av landekosystem men var vanligast skogs- och jordbruksmark, säger Yvonne.

Denitrifierande svamp kan öka vid klimatförändringar

Denitrifierande svampar förekom mest i fuktiga jordar med hög halt av kol och kväve. Många var vanliga mögelsvampar och växtskadegörare som Aspergillus, Penicillium och Fusarium.

– Vi vet att dessa svamparter kan blomstra under ett brett spektrum av miljöförhållanden. Eftersom global uppvärmning gynnar stresstoleranta organismer och växtskadegörare, kan vi förvänta oss en ökning av denitrifierande svampar.

Hur påverkar åtgärder i jordbruket denitrifierande svampar?

Långvarig kvävegödsling ökar tillgången på näringsämnen i marken tillsammans med förekomsten av denitrifierande svampar. Men det förändrade artsammansättningen och svampar av släktet Fusarium blev mindre vanliga och av Penicillium vanligare.

Jordbruksmark som plöjs på konventionellt sätt där jorden vänds resulterar i andra markegenskaper och svamparnas artsammansättning och förekomst av denitrifierande svampar i matjorden, jämfört med andra typer av jordbearbetning. En förklaring är att det ökade kolinnehållet i det övre jordskiktet vid plöjning gynnar denitrifierande svampar. Inte någon av Yvonnes studier visade att svampar bidrar nämnvärt till lustgasproduktion vilket tyder på att svampar är mindre viktiga för denitrifikation i jordbruksjordar än vi tidigare trott.

– För att minska lustgasutsläppgen genom att ändra på åtgärder i jordbruket är det viktigt att vi fortsätter att ta reda på mer om ekologin hos denitrifierande mikroorganismer, inklusive svampar, avslutar Yvonne.


Kontaktinformation

yvonne.bosch@slu.se, 018-67 23 79