Inflation, påverkar det höstens lönerevision?

Senast ändrad: 04 oktober 2022

När det pratas om att höja lönerna på samhällelig nivå är inflationen en faktor som centrala parter tar hänsyn till vid förhandlingar om nya centrala löneavtal. Centrala parter tar även hänsyn till att vi i Sverige har en väl fungerande lönebildning.

De nu gällande centrala statliga avtalen är 3-åriga och gäller 2020-2022. Inga centrala förhandlingar kommer därmed att genomföras förrän 2023.
När vi kommer ner på myndighetsnivå är inflationen inte en faktor som det tas hänsyn till när bedömning görs hur arbetsgivaren ska använda sitt budgetutrymme för löneökningar.

Varför påverkas inte höstens lönerevision av inflationstakten i Sverige?

Lönerna höjs inte för att kompensera för inflationen – lönerna höjs för att stimulera till utveckling av verksamheten och rekrytera och behålla kompetens.

Att lönen ska kompensera för inflation saknar som sagt grund i de centrala avtalen, det finns heller inget stöd i något kollektivavtal att arbetsgivaren ska kompensera för inflation, och inte heller finns det några individgarantier.

Inflation är alltså inte en lönesättande parameter och det har ingen koppling till varför arbetsgivaren betalar lön eller väljer att höja löner.
Arbetsgivaren sätter lön på andra grunder och betalar lön för de prestationer som bidragit till att målen för verksamheten uppfylls, verksamhetens behov och kompetensförsörjning.  Det betyder att inflationstakten i Sverige inte kommer att ha någon direkt påverkan på höstens lönerevision.


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU