Linnaeus-Palme programmet

Senast ändrad: 13 mars 2019

Linnaeus-Palme är ett internationellt utbytesprogram som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerad nivå.

Observera att programmet inte gäller för utbildning på doktorand- eller forskarnivå.

Om programmet

Med det här programmet kan er institution etablera långsiktiga ömsesidiga samarbeten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Genom att integrera globala perspektiv höjer ni kvaliteten på den högre utbildningen. Programmet ska stimulera samarbete mellan universitet och högskolor i Sverige och i utvecklingsländer. Syftet är att öka den svenska högskolans internationalisering. Linnaeus-Palmeprogrammet finansieras av Sida och administreras av Universitets- och högskolerådet, UHR.

Utbytet inom Linnaeus-Palme ska bidra till ett långsiktigt ömsesidigt samarbete, som i sin tur ökar kvaliteten på utbildningen genom att fler perspektiv/ny kunskap tillförs eller byts ut.

Den första delen, Linnaeus, ger svenska lärare och studenter möjlighet att undervisa och studera i olika utvecklingsländer. Den andra delen, Palme, ger möjlighet för lärare och studenter från utvecklingsländer att undervisa och studera i Sverige.

Nytt för 2019!

Från 2019 finns möjlighet för studenter att gå en förberedelsekurs inför ett utbyte. Kursen äger rum på Sida Partnership Forum i Härnösand i höst och vår. Kursen är gratis där all mat/logi ingår, och studentdeltagaren kan ansöka om ett resebidrag på 2000kr:

Möjliga partnerländer

Giltiga samarbetsländer för programmet utgår från OECD:s DAC-lista och består av länder som definieras som låg- och medelinkomstländer av OECD:s biståndskommitté. Listan på aktuella samarbetsländer finns här.

Vem kan söka bidrag för Linneaus-Palme projekt?

Alla svenska institutioner kan via sina lärosäten ansöka om bidrag för att genomföra ett utbytesprojekt. Det är det svenska lärosätet som är projektägare och administrerar och ansvarar för bidraget. Ett projekt mellan två institutioner kan beviljas medel i upp till totalt åtta år, men ni söker för cirka ett år i taget.

Planeringsresor

Syftet med resan är att den ska fungera som en förberedelse inför kommande utbyten. De svenska och utländska lärosätena får möjlighet att diskutera målen med samarbetet, upplägget för utbytena och att säkra kvaliteten. Det är viktigt att det finns en bred förankring kring utbytesverksamheten inom institutionerna. Planeringsresan ska därför genomföras av lärare som är väl etablerade vid institutionerna i respektive land.

Den svenska institutionen är projektägare och ansvarar för bidraget från UHR.

Linnaeus-Palme är ett program finansierat av Sida.

Aktiviteter inom LP Planering

Planeringsresorna ska omfatta minst tre arbetsdagar hos vardera partner (exklusive restid), syfta till att planera för ett Linnaeus-Palme partnerskapsprojekt och förankra projektidén.

  • Planeringsresa ska äga rum dels i Sverige, dels i partnerlandet
  • Aktiviteter som rör forskning kan inte ingå i Linnaeus-Palmeprogrammet

Möjliga partnerländer

Giltiga samarbetsländer för programmet utgår från OECD:s DAC-lista och består av länder som definieras som låg- och medelinkomstländer av OECD:s biståndskommitté. Listan på aktuella samarbetsländer finns här.

Utbytesperiod

Utbytesperioden för projekt inom Linnaeus-Palme planering ansökningsomgång 2018 är från den dagen planeringsresan beviljas till 31 december 2019. Under den perioden ska projektdeltagarna ha genomfört sin resa och avslutat sitt utbyte.

Bidrag för projektsamarbete

När planeringsresorna är genomförda finns möjlighet att söka bidrag för att genomföra ett projekt inom Linnaeus-Palme partnerskap, se https://www.utbyten.se/program/linnaeus-palme-partnerskap/

Sista ansökningsdag

Ansökningsomgången 2018 öppnar 8 oktober. Sista ansökningsdag är 12 november klockan 12:00. Se https://www.utbyten.se/program/linnaeus-palme-planering

Ansökningsomgången 2019 öppnar någon gång i oktober 2019. Mer information publiceras senare i hösten.

Lärarutbytet

Ett lärarutbyte innebär ett nära samarbete med värdinstitutionens lärare för att kunskaper och erfarenheter ska spridas mellan institutionerna och på bästa sätt berika varandras undervisning. Läraren ska vara anställd som undervisande lärare vid någon av de institutioner som deltar i projektet. Det omfattar minst tre och max åtta veckor, inklusive resdagar, och avser undervisning på heltid på grund- eller avancerad nivå vid respektive institution. Undervisningen ska omfatta minst 10 timmar per vecka.

Linnaeus-lärare: Grundbidraget är 21 000 kr för tre veckor. Bidraget ökar sedan med 2 000 kr per vecka. Taket är 31 000 kr för åtta veckors utbyte.

Palme-lärare: Grundbidraget är 31 500 kr för tre veckor. Bidraget ökar sedan med 5 000 kr per vecka. Taket är 56 500 kr för åtta veckors utbyte. Kostnader för visumresor kan också ingå, schablonbeloppet per deltagare är 2000, 5000 eller 10,000 kr.

Språkutbildning inför ett lärarutbyte

Möjlighet finns att söka bidrag för en tvåveckors språkkurs före utlandsvistelsen. Schablonbeloppet per deltagare är 7500 eller 15 000 kronor, vilket motsvarar bidrag för en till två veckors språkutbildning.

Bidrag för administration av projektet

Utbytesprojekt som beviljas bidrag får ett schablonbidrag på 8000 kronor för administrationskostnader.

Studentutbytet

Studentutbytet ska ge studenter från Sverige och låg- och medelinkomstländer erfarenhet av studier i ett annat land, ökad kunskap om globala frågor och förståelse för andra kulturer.

Ett studentutbyte ska vara minst 10 och max 40 veckor, inklusive resdagar, och avse studier på heltid på grundnivå eller avancerad nivå vid respektive institution. Det är tillåtet att använda två veckor till introduktions- eller språkutbildning vid partneruniversitetet. Dessa två veckor behöver inte generera studiepoäng.

Linnaeus-studentutbyte: Grundbidraget är 20 000 kr för 10 veckor. Därefter ökar bidraget med 850 kr per vecka. En student kan max beviljas 45 500 kronor för 40 veckors studier.

Palme-studentutbyte: Grundbidraget är 40 000 för 10 veckor. Därefter ökar bidraget med 2 000 kr per vecka. En student kan max beviljas 100 000 kronor för 40 veckors studier. Kostnader för visumresor kan också ingå, schablonbeloppet per deltagare är 2000, 5000 eller 10,000 kr.

Den svenska institutionen som sökt och beviljats medel för studentutbyte väljer ut vilka studenter som ska delta i utbytet. Samarbetande part väljer ut sina studenter. Båda Linnaeus och Palme studenterna måste registreras hos Mobilitetsgruppen som utbytesstudent, och antas i Ladok för utbytesstudier.

Ansökan

Projektansökan görs av den svenska institutionen online direkt till UHR:

  1. Logga in på LP Partnerskap Mina Sidor och fyll i projektansökan, skriv ut ansökans översikt (spara som PDF-fil). Senast torsdag den 28 mars 2019 skickar du översikten till Mobilitet@slu.se.
  2. LP-samordnaren lägger in projektet i SLU:s sammanställning över samtliga ansökningar och skriver ett yttrande – "ramansökan" – som rektor ska skriva under.
  3. När rektor skrivit under ramansökan skickar LP-samordnaren en signerad ramansökan till dig, senast torsdag den 4 april 2019.
  4. Du bifogar en kopia av ramansökan till din projektansökan. Sista ansökningsdag är onsdag den 10 april klockan 12.00. Observera tidpunkten! Ansökan stänger alltså mitt på dagen.

Nytt för i år är att vi beviljar projekt med endast lärarutbyten. Kravet på en jämn fördelning mellan utresande och inresande kvarstår. Antalet sökta utbyten måste vara jämnt fördelat, vilket innebär att antalet deltagande lärare respektive studenter från vardera institutionen måste stämma överens. Det sammanlagda antalet deltagare i lärarutbyten får inte vara fler än antalet deltagande studenter. Läs mer här: https://www.utbyten.se/program/linnaeus-palme-partnerskap/ovriga-riktlinjer-for-ansokningsomgangen-2019/

Det maximala antalet deltagare ett projekt kan söka bidragsmedel för är 2 + 2 lärare och 4 + 4 studenter.

Information om ansökan finns på UHR:s hemsida: https://www.utbyten.se/program/linnaeus-palme-partnerskap/
Alla dokument finns även på engelska: https://www.utbyten.se/program/linnaeus-palme-partnerskap/in-english/

Förfrågningar om ansökan till Mobilitetsgruppen: Mobilitet@slu.se

Rapportering

 

Rapporteringen sker online. En narrativ och en finansiell rapport med revisionsintyg ska färdigställas. Om ett projekt har beviljats mer än 100 000 kr är projektägaren ansvarig för att slutrapporten revideras. Revisionen ska utföras av en auktoriserad eller godkänd revisor som är extern, oberoende och kvalificerad. UHR:s mall för uppdragsbeskrivning för revision ska tillämpas.

Information om rapportering finns på UHR:s hemsida: https://www.utbyten.se/program/linnaeus-palme-partnerskap/rapportering-och-utvardering/
All information finns även på engelska.

Förfrågningar om rapportering:
Mobilitet@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se