Linnaeus-Palmeprogrammet

Senast ändrad: 02 mars 2023

Just nu går det inte att ansöka till programmet. Inga fler ansökningsomgångar planeras framöver. På Universitets- och högskolerådets hemsida kan du läsa mer om orsakerna. Se länk nedan.

Läs mer om de inställda ansökningsomgångarna på utbyten.se

Linnaeus-Palme är ett internationellt utbytesprogram som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerad nivå. Linnaeus-Palme administreras av Universitets- och högskolerådet och finansieras av Sida inom ramen för strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stödjer Agenda 2030 för hållbar utveckling 2018-2022.

Med det här programmet kan ni etablera långsiktiga ömsesidiga samarbeten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Programmet ska stimulera samarbete mellan universitet och högskolor i Sverige och i utvecklingsländer. Syftet är att öka den svenska högskolans internationalisering.

Som namnet antyder har programmet två delar – Linnaeus och Palme. Den första delen, Linnaeus, ger svenska lärare och studenter möjlighet att undervisa och studera i olika utvecklingsländer. Den andra delen, Palme, ger möjlighet för lärare och studenter från utvecklingsländer att undervisa och studera i Sverige.

OBS! Programmet gäller inte för utbildning på doktorand- eller forskarnivå.

Vilken typ av Linnaeus-Palme medel ska jag ansöka om?

Linnaeus-Palme har två olika delar: Planering och Partnerskap. Det finns en ansökningsomgång för varje per år. Planeringsansökan sker under hösten (vanligtvis i november månaden), medan partnerskapsansökan sker under våren (vanligtvis i april månaden).

Om du vill börja ett nytt samarbete med att besöka ett lärosäte där du inte har haft ett tidigare samarbete/Linnaeus-Palme projekt, bör du ansöka om Linnaeus-Palme Planeringsmedel. En planeringsresa är ofta det första steget, och kan vara grunden för att starta ett nytt utbytesavtal och få Partnerskapsmedel framöver.

Om du har haft samarbete förut, eller du har fått Linnaeus-Palme Planeringsmedel förut, ska du söka om Linnaeus-Palme Partnerskapsmedel. Det är möjligt att söka Linnaeus-Palme Partnerskapsmedel för samma projekt upp till 8 år, men ansökan görs ett år i taget.

Möjliga partnerländer

Giltiga samarbetsländer för programmet utgår från OECD:s DAC-lista och består av länder som definieras som låg- och medelinkomstländer av OECD:s biståndskommitté. Listan på aktuella samarbetsländer finns här.

Vem kan söka bidrag för Linnaeus-Palme projekt?

Alla institutioner på SLU kan ansöka om Linnaeus-Palme. Institutionen blir projektägaren, som administrerar och ansvarar för bidraget. Du måste kontakta den centrala SLU Linnaeus-Palme samordnare om att du planerar ansöka via Mobilitet@slu.se.

 

Linnaeus-Palme Partnerskap

Linnaeus-Palme Partnerskapsprogrammet syftar till att stärka partnerskap mellan svenska lärosäten och lärosäten i låg- och medelinkomstländer, samt att bidra till institutionell kapacitetsutveckling och bredda intresset för utvecklingssamarbete hos unga. Antalet sökta utbyten sammanlagt måste vara jämt fördelade mellan samarbetsparterna.

Lärarutbyte

Ett lärarutbyte ska vara minst 2 och max 8 veckor, inklusive resdagar. Läraren ska under utbytesperioden undervisa på grund- eller avancerad nivå vid någon av de institutioner som deltar i projektet, men behöver inte vara anställd vid institutionen.

Studentutbyte

Studentutbytet ska omfatta studier på heltid på grundnivå eller avancerad nivå vid respektive institution under minst 10 och max 40 veckor. Minst 10 veckor ska räknas som utbytesstudier och generera studiepoäng.

 • Studenten ska ha studerat minst ett år på universitetsnivå innan utbytet börjar och vara inskriven på grund- eller avancerad nivå på en av de deltagande institutionerna.
 • Studenten ska få tillgodoräkna sig studierna i sin utbildning.
 • En Linnaeus-student ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige, alternativt vara nordisk medborgare som varit folkbokförd i Sverige minst ett år innan utresa.
 • En Palme-student ska vara medborgare i ett av de giltiga samarbetsländerna.
 • Anställd personal eller doktorander får inte delta i studentutbyten.

Andra aktiviteter

Det går också att ansöka om bidrag för andra aktiviteter än utbyten:

 • Språkutbildning:bidrag för språkutbildning i syfte att stärka deltagande lärares befintliga språkkunskaper (endast inför ett lärarutbyte).
 • Andra aktiviteter såsom workshoppar, digitala initiativ, seminarieaktiviteter eller annat som bidrar till projektets mål och som stärker ömsesidigheten i partnerskapet. I ansökan ska ni ange vilka aktiviteter som avses, vilket belopp som söks och vad beloppet avser att täcka.
 • Utvärderingsresa: lärare och administrativ personal kan delta. Utvärderingsresan måste ingå i ett projekt som även har utbyten. Det är inte möjligt att ansöka om bidrag enbart för utvärderingsresa
 • Visumresa för Palme deltagare: kostnader för resa, kost och logi kan täckas för visumresa. Ni kan ansöka om ett bidrag på 2000, 5000 eller 10 000 kronor per deltagare utifrån uppskattade kostnader.

Budget

Linnaeus-Palmeprogrammet är ett komplement till övriga internationella samarbeten och utbyten som vi har. Det täcker inte alla kostnader för projektet. Institutionen behöver själva finansiera vissa delar. Bidrag för de flesta aktiviteter inom ett projekt beviljas i form av schablonbelopp. Alla projekt som beviljas lärar- och studentutbyten får även ett schablonbidrag för administration av projektet.

Lärarutbyten
 • Linnaeus: Grundbidraget är 21 000 kronor för två veckor. Därefter ökar grundbidrag med 2000 kronor per vecka. Taket för bidraget är 33 000 kronor för åtta veckors utbyte. 
 • Palme: Grundbidraget är 31 500 kronor för två veckor. Därefter ökar grundbidraget med 5000 kronor per vecka. Taket för bidraget är 61 500 kronor för åtta veckors utbyte.
Studentutbyten
 • Linnaeus: Grundbidraget är 20 000 kronor för tio veckor. Därefter ökar grundbidraget med 850 kronor per vecka. Det maximala bidraget för ett studentutbyte är 45 500 kronor för 40 veckors studier.
 • Palme: Grundbidraget är 40 000 kronor för tio veckor. Därefter ökar grundbidraget med 2 500 kronor per vecka. Det maximala bidraget för ett studentutbyte är 115 000 kronor för 40 veckors studier.
Visumresan för Palmedeltagare
 • Ni kan ansöka om 2000, 5000 eller 10 000 kronor per deltagare utifrån uppskattade kostnader.
Bidrag för administration av projektet

Utbytesprojekt som beviljas bidrag får ett schablonbidrag på 8000 kronor för administrationskostnader.  Dessutom schablonbidraget beviljas:

 • 1000 kronor per projektdeltagare i lärarutbyten.
 • 3000 kronor extra för varje projektdeltagande Palme-lärare för extra utgifter kopplade till särskild inkomstskatt för utomlands bosatta – SINK (kontakta Skatteverket med frågor).
 • 2000 kronor per projektdeltagare i studentutbyte.
 • 12 000 kronor i revisionsbidrag för projekt som beviljas bidrag om 300 000 kronor eller mer.

Projektperioden

Sista dag att skicka in er slutrapport för pågående projektperioder:

 • Beviljade projekt i ansökningsomgången 2019 slutrapporterar senast 28 februari 2023.
 • Beviljade projekt i ansökningsomgången 2020 slutrapporterar senast 28 februari 2023.
 • Beviljade projekt i ansökningsomgången 2022 slutrapporterar senast 30 september 2023.

Linnaeus-Palme Planering

L-P Planering ansökningsomgång 2022 är inställd.  Just nu går det inte att ansöka till programmet. Läs mer om de inställda ansökningsomgångarna på utbyten.se

Syftet med resan är att den ska fungera som en förberedelse inför kommande utbyten. De svenska och utländska lärosätena får möjlighet att diskutera målen med samarbetet, upplägget för utbytena och att säkra kvaliteten. Det är viktigt att det finns en bred förankring kring utbytesverksamheten inom institutionerna. Tanken är att en framgångsrik planeringsresa ska omvandlas till ett lyckat partnerskapsprojekt framöver. Det kan bli svårare (men inte omöjligt) att beviljas Linnaeus-Palme Partnerskapsmedel om du inte har beviljats Planeringsmedel först.

Planeringsresan ska därför genomföras av lärare som är väl etablerade vid institutionerna i respektive land.

Aktiviteter inom L-P Planering

Planeringsresorna ska omfatta minst tre arbetsdagar hos vardera partnern (exklusive restid), syfta till att planera för ett Linnaeus-Palme partnerskapsprojekt och förankra projektidén.

 •  Planeringsresa ska äga rum dels i Sverige, dels i partnerlandet
 • Aktiviteter som rör forskning kan inte ingå i Linnaeus-Palmeprogrammet

Budget

Medel beviljas i form av ett bidrag på 20 000 kronor per deltagare.

Utbytesperiod

Utbytesperioden för projekt inom Linnaeus-Palme planering ansökningsomgång 2021 är från den dagen planeringsresan beviljas till 31 januari 2023. Under den perioden ska projektdeltagarna ha genomfört sin resa och avslutat sitt utbyte.

Rapportering

Sista dag att skicka in er slutrapport det aktuella slutåret:

 • För projekt beviljade i ansökningsomgången 2019 slutrapporterar du senast 1 september 2022, med möjlighet till förlängning till och med 1 december 2022. Kontakta oss via mejl senast den 30 augusti om ni vill få ert projekt förlängt.
 • För projekt beviljade i ansökningsomgången 2021 slutrapporterar du senast 1 mars 2023. Ej möjlighet till förlängning.

Ansökan

Linnaeus-Palme Partnerskap Ansökan

L-P Planering ansökningsomgång 2022 är inställd. Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Projektansökan görs online, av institutionen på SLU, via UHR's ansökningsportal "Mina sidor".

 1. Logga in på Mina Sidor, och skapa en ny ansökan under Linnaeus-Palme Partnerskap.
 2. Fyll i ansökan, och ladda upp alla kompletterande dokument, inklusive en avsiktsforklaring. När du fyllt i projektansökan skriver du ut ansökans översikt och sparar som PDF. Senast tisdag den 1 mars 2022 skickar du översikten till mobilitet@slu.se. Det kan vara ett utkast.
 3. Mobilitetshandläggaren lägger in projektet i SLU:s sammanställning över samtliga ansökningar (ramansökan).
 4. När rektor skrivit under ramansökan så skickas en signerad ramansökan till dig, senast den 10 mars 2022.
 5. Ramansökan bifogar du under fliken Kontaktpersoner i ansökan. Sista ansökningsdag är tisdag den 15 mars klockan 12:00. Observera tidpunkten! Ansökan stänger alltså mitt på dagen.

 

Linnaeus-Palme Planering Ansökan

L-P Planering ansökningsomgång 2022 är inställd. Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Rapportering

När projektperioden är avslutad ska du som projektägare skicka in en berättande och en finansiell rapport som visar resultaten från utbytena. Om ert projekt beviljats 300 000 kronor eller mer är projektägaren ansvarig för att slutrapporten revideras. Revisionen ska utföras av en auktoriserad revisor som är extern, oberoende och kvalificerad för att revidera projekt. Projekt som omfattas av revision ska även skicka in en revisionsrapport.

Sista dag att skicka in er slutrapport för pågående projektperioder:

Beviljade projekt i ansökningsomgången 2019 slutrapporterar senast 28 februari 2023.

Beviljade projekt i ansökningsomgången 2020 slutrapporterar senast 28 februari 2023.

Beviljade projekt i ansökningsomgången 2022 slutrapporterar senast 30 september 2023.

Rapporten innehåller:

 • Enkäter för alla deltagare
 • Revisionsrapport (i förekommande fall)
 • Rapport genom Mina Sidor (samma system som för ansökan)

Förfrågningar om rapportering:
Mobilitet@slu.se


Kontaktinformation

Dana Rocklin
SLU Linnaeus-Palme samordnare
Mobilitet@slu.se
Tel. 018-672532