Ledarskap och utveckling av arbetsgrupper

Senast ändrad: 29 december 2020

Effektiva arbetsgrupper där människor trivs, kan vara konstruktiva och komma till sin rätt, är viktiga för goda prestationer och resultat i SLU:s olika verksamheter. Gruppen för hållbart ledarskap i akademin vill därför erbjuda grupper av olika slag kunskap och stöd för att bidra till utveckling och framgång utifrån sitt specifika uppdrag.

Arbete i grupp

De flesta av oss människor deltar dagligen i arbetsgrupper av olika slag, bl.a. för att samarbete ofta är enda sättet att utföra komplexa uppgifter som ställer krav på kunskapsbredd och olika typer av färdigheter.

Tillhörighet till en grupp – både privat och på arbetet - kan också anses spela en central roll för våra mänskliga behov av mening, bekräftelse och sammanhang.

Men hur fungerar det i våra forskargrupper och andra arbetsgrupper ?

Är de välfungerande och effektiva och leder arbetet mot målet?

Ledarskap och gruppen – hur hänger det ihop?

Under senaste åren, har forskningen om ledarskap pekat på behovet av att i högre grad koppla samman ledarskap med medarbetarskap, arbetsgruppen och gruppens sätt att fungera och arbeta tillsammans för att nå framgång och goda prestationer.

"Idén att ledare utvecklar grupper, den är helt enkelt fel. Grupper utvecklas över tid, och det är något som ledare och medlemmar gör tillsammans" säger Susan A. Wheelan, professor i psykologi och forskare inom grupp –och organisationsutveckling. Hon framhåller därmed det ömsesidiga beroendet och det delade ansvaret mellan ledare och gruppmedlemmar för skapandet av en effektiv arbetsgrupp.

Framgång i en arbetsgrupp är sällan en slump, utan är resultat av goda förutsättningar, välfungerande strukturer, arbetsätt och processer och delat ansvar, d.v.s. vilja, insikter, medvetenhet och hårt arbete.

Vilka grupper?

Aktuella grupper kan t.ex. vara forskargrupper, arbetsgrupper som är på väg att bildas, befintliga grupper som behöver/vill vidareutvecklas, grupper som behöver göra "omtag" m.fl. Vid stor efterfrågan, kommer forskargrupper att prioriteras.

Även ledningsgrupper på olika nivåer är viktiga, men utifrån ledningsgruppens strategiska uppdrag finns ett särskilt program riktat till ledningsgrupper.

Vad kan grupputvecklingen innebära?

Att arbeta med grupputveckling utgår från den enskilda gruppens behov, förutsättningar och situation, vilket innebär att en gemensam dialog om syfte, nuläge och ambitioner alltid inleder gruppinsatsen. Utifrån denna dialog, formas grupputvecklingen för att tillgodose den specifika gruppens behov.

En gemensam utgångspunkt för all grupputveckling är gruppens uppdrag:
- varför finns gruppen till, vad förväntas gruppen åstadkomma, vilka förväntningar har gruppen på resultat?

Övriga viktiga inslag i grupputveckling är:

  • Vilka är gruppens mål? Finns det samsyn om målen?
  • Hur arbetar/ska gruppen arbeta för att fungera bra och vara effektiv, d.v.s. arbetsformer och arbetssätt, bl.a. vilka mötesplatser och mötesformer har gruppen?
  • Roller och mandat – vem gör vad?
  • Värdegrund och spelregler för gruppens arbete
  • Medvetna och omedvetna förväntningar på ledarrollen och medarbetarrollen
  • Hur kommunicerar deltagarna med varandra?
  • Samarbete – särarbete – när och hur?
  • Vad behöver vi och vad vill vi vidareutveckla?

All grupputveckling varvar teoriinslag med gemensamma diskussioner och övningar kopplade till gruppens egen vardag och det egna uppdraget.

Grupputvecklingen kommer att hämta inspiration från SLU:s framtagna policy för ledar- resp.medarbetarskap.

Vill du veta mer om vårt arbete med grupputveckling?

Kontakta gärna någon av oss i Gruppen för hållbart ledarskap i akademin så berättar vi mer!


Kontaktinformation

Sara Andersson, kursadministratör GHAL
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
chefs-ledarutbildning@slu.se, 018-67 15 22

Sidansvarig: chefs-ledarutbildning@slu.se